دیدن زنجبیل در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زنجبیل

  دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن زنجبیل در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب زنجبیل
دیدن زنجبيل در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب زنجبيل را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
  • بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود. 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • زنجبیل نساییده به اندوه و غم و ساییده آن، به دعوا و بگو مگو تعبیر شده است. خوردن و دیدنش چه به تنهایی و یا به همراه نوشیدنی مانند چای، هیچ نفعی ندارد مگر آن که بیماری در خواب دم کرده اش را با چای بنوشد که در آن صورت، تعبیرش شفای بیمار در بیداری است.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

  • زنجبیل در خواب، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند.

دیدگاه ها