دوست دخترم به خاطر پول مرا رها کرد / قتل به خاطر یک سیلی زنانه

  جمعه، 14 آذر 1399   کد خبر 119054
دوست دخترم به خاطر پول مرا رها کرد / قتل به خاطر یک سیلی زنانه
ساعد نیوز: پســر جــوان که عمــه اش را به قتل رسانده و با صحنه سازی سعی داشت این جنایت را حادثــه نشــان دهــد بــزودی در دادگاه کیفــری محاکمه خواهد شد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از رکنا، اواســط تیــر، گــزارش مــرگ مشــکوک زن جوانی از ســوی مأمــوران کلانتــری نازی آبــاد به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعلام شد. بــه دنبــال اعــام ایــن حادثه تحقیقــات به دســتور بازپرس شــعبه دهم دادســرای جنایی تهــران آغاز و بررســی های اولیه نشــان می داد که زن جوان دچار گازگرفتگــی شــده اســت. اما بازپرس جنایی دســتور انتقال جسد برای مشخص شدن علت اصلی مرگ را صادر کرد و با معاینات پزشــکی قانونی مشخص شد زن جوان به قتل رسیده است. با مطرح شــدن فرضیــه جنایت، تحقیقــات برای شناسایی قاتل ادامه یافت. باتوجه به سالم بودن در ورودی خانه احتمال دست داشتن قاتلی آشنا در ایــن قتل مطرح شــد؛ بررســی ها نشــان میداد برادرزاده مقتول به خانه وی رفت و آمد دارد. بدین ترتیب پســر جوان بازداشت شــد و در ادامه تحقیقات به قتل عمه اش اعتراف کرد: پدربزرگم همــه اموالش را به عمویــم داده بود و به پدر فلج مــن هیچ ارثی نرســیده بــود. از طرفی بــا دختری آشــنا شــده بــودم کــه وقتــی متوجــه شــد بی پــول هستم، رهایم کرد و رفت. او ادامه داد: شــب قبل از جنایــت به خانه عمه ام آمــدم. آنقــدر از ایــن زندگــی و وضعیــت مالی ام ناراحــت بــودم کــه شــروع کــردم بــه پدربــزرگ و عمویم ناســزا گفتــم. عمه ام وقتی دیــد من دارم بــه پــدر و بــرادرش بــد وبیــراه می گویــم عصبانی شــد و یک ســیلی به صورت مــن زد؛ من که خودم حالــت عادی نداشــتم و قرص هــم مصرف کرده بودم، عصبی شــدم و دســتم را روی گلوی عمه ام گذاشــتم. از آنجــا که ورزشــکار هســتم و در رشــته بوکس فعالیت میکنم دستانم خیلی قوی است و باعث مرگ عمه ام شدم. با اعتراف پســر جوان به جنایت، بازســازی صحنه قتــل و درخواســت اولیــای دم بــرای قصــاص، بازپرس رحیم دشــتبان کیفرخواست متهم جوان را صــادر و او بــزودی در دادگاه کیفــری محاکمــه خواهد شد.


دیدگاه ها
/
/