دیدن آینه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آینه

  یکشنبه، 22 مهر 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن آینه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آینه
دیدن آینه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آینه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

آينه در خواب ديدن به شش وجه تعبير باشد :
زن
پسري برايش به دنيا خواهد امد
مقام و حکومت
دوست ويار
شريک
کار با وضعيت و کيفيت روشن
حضرت مي فرمايد ، اگر مردي عزب آينه در خواب ببيند ، زن مي گيرد و صاحب مقام مي شود
اگر دختر آينه در خواب ببيند ، شوهر پيدا مي کند و نزد شوهرش عزيز و گرامي خواهد شد
اگر ببيند مردي ناشناس آينه اي به او داد و در آن نگته کرد ، از ديدن دوستي که غايب است خوشحال خواهد شد

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

آينه در خواب مقام و فرمانروايي و سروري است
اگر ببيند به کسي آينه اي داد ، مال و متاع خود را به کسي مي سپارد
اگر ببيند در آينه نقره اي مي نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتي مي شود
عده اي از معبران آينه نقره اي را بد شگون و ناميمون دانسته اند
اگر پسري در خواب ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد
اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد
اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، خواهري نصيبش خواهد شد
اگر پادشاه ببيند در آينه نگاه مي کند ، ديري نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص ديگري جايش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است. نگريستن در آينه خوب است چنان چه بيننده خواب خودش را ببيند. اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد. اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود. اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد. چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند. پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است. امام صادق _ ع _ مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می‌نگرید، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.

یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.

یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.

یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.

یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.
 

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.

اگر دختری ببیند آینه ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: آینه می‌شکند: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.

 

دیدن دیگران در آینه

بیتون می‌گوید:

دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.


1 دیدگاه