دیدن آیة الکرسی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آیة الکرسی

  یکشنبه، 22 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن آیة الکرسی در خواب چه تعبیری دارد؟ /  تعبیر خواب آیة الکرسی
دیدن آیت آلکرسی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آیت آلکرسی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

از امام باقر (ع) روایت شده است: کسی که ایة الکرسی را یک بار بخواند، خداوند، او را از دو هزار بدی و ناگواری دنیا و هزار بدی و ناگواری آخرت دور می‌کند که آسان‌ترین ناگواری دنیا، فقر و آسان‌ترین ناگواری و ناراحتی آخرت، عذاب قبر است. با توجه به مستحب بودن آیه الکرسی در بیداری، دیدن آن در خواب نیز تعبیر خوبی به‌همراه خواهد داشت.

 

تعبير خواب آیة الکرسی به روايت محمد بن سیرین

اگر بیند آیة الکرسی (آیه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دلیل که از آفت ها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

 

تعبير خواب آیة الکرسی به روايت امام جعفر صادق (ع)

خواندن آیة الکرسى در خواب، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است.

 

تعبیر خواب آیة الکرسی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درویش بود. توانگر شود و اگر بیمار بود، شفا یابد. اگر غمگین است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.


دیدگاه ها