دیدن گوشواره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گوشواره

  چهارشنبه، 25 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن گوشواره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گوشواره دیدن گوشواره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گوشواره
دیدن گوشواره در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب گوشواره را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد.

اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قران آموزد و دانا شود.

 

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.

فزونی جمال

آموختن علم

جاه و بزرگی

غم و اندوه

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می‌نماید و خودش نیز از آن خوشش می‌آید خوب است چرا که خواب او می‌گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن گوشواره در خواب، نشانه آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب گوشواره لنگه به لنگه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب بیند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می‌شود که او را سرزنش و شماتت می‌کنند.

اگر مردی بیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می‌بیند و او را طلاق می‌دهد.

 

تعبیر خواب گوشواره طلا

مطیعی تهرانی: اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می‌شود.

اگر در خواب بیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می‌شود. زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می‌شود و طلایی آن دختر است.

 

تعبیر خواب گوشواره شکسته 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گوشواره شکسته در خواب، نشانه بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست.

 

تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن 

برايت می‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه گوشواره‌اى هديه گرفته‌ايد، بيانگر آن است كه در شغل خود پيشرفت مى‌كنيد.

خريدن گوشواره در خواب، به معناى آشنايى با افراد جديد است.


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟