تعبیر خواب خاکستر

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب خاکستر
دیدن خاکستر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب خاکستر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن خاكستر درخواب بر نه وجه است.

اول: عامل ناپذيرفته. دوم: مال حرام. سوم: كلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مكر. هفتم: حسادت. هشتم: پشيماني. نهم: كاري كه اندر آن خيري نباشد

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

خاكستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، كه بر كسي باقي بماند. اگر بيند خاكستر جمع كرد و باطل شد، دليل كه مال از سلطان جمع كند و به وي نماند و بعضي از معبران گويند: علمي حاصل كند كه در وي هيچ خير و نفع نباشد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بيهوده است. اگر ديديد در خواب به دنبال خاکستر مي گرديد تا آتش را جا به جا کنيد براي رسيدن به هدفي که در نظرتان بزرگ جلوه مي کند کاري بيهوده انجام مي دهيد که بعدا ندامت و پشيماني مي آورد. چنانچه در خواب خاکستر يافتيد ندامت حتمي است و اگر نيافتيد در آستانه تحسر قرار مي گيريد. اگر ديديد خاکستر بر دست و لباس شما نشسته کاري مي کنيد که ندامت مي آورد و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد. اگر ديديد پايتان در خاکستر فرو رفته سفري مي کنيد يا به جايي مي رويد که عبث است و ندامت دارد و زيان مي بينيد. اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان براي شما ملال و اندوه مي آورد. اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملي انجام مي دهيد که بزرگترها و روسا شما را سرزنش مي کنند و شرمندگي مي کشيد. اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت مي کشيد و اين شرمندگي تا مرحله رسوايي است.


دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید