دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سگ

  سه شنبه، 24 مهر 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سگ
دیدن سگ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب سگ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛
اول: دشمن
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر بیند كه سگ بر وی بانگ می‌كرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود. اگر بیند كه سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید. اگر بیند كه گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع كند.

اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است كه روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیكی نمود، دلیل كه دشمن در وی طمع كند.

اگر بیند كه سگ بر وی تكیه كرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد. اگر دید كه شیر سگ می خورد، دلیل كه ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد.

اگر بیند كه سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند كه سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل كه زنی فرومایه را به زنی كند. اگر دید كه سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مكروهی بر وی رسد.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی​​​​​​​

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید. چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوی، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

 

تعبیر خواب ترساندن سگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر خواب ببینید که سگی از شما ترسید و فرار کرد نشانه فراری دادن شخصی است که دوستش ندارید ولی آن شخص ممکن است شما را دوست داشته باشد چونکه سگ نشانه وفاداری است.

حال اگر آن سگی که از خود راندید با ضعف و زبونی دوباره نزد شما بازگشت خواب شما نیکو است و نشانه این است که در امری اشتباه خواهید گرفت ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب از خود نشان می دهد نشانه پیروزی شما در بیداری است.

 

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

منوچهر مطیعی غذا دادن به سگ در خواب را نشانه آرامش یافتن از غم و غصه می داند و اگر آن سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و خورد زیان مالی خواهید دید و اگر آن سگ ماده باشد زنی شما را گول خواهد زد و پولی را از چنگ تان در می آورد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

محمد بن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که گوشت سگ می خورید یعنی دشمنت را به همراه یکی دیگر از دشمناتت شکست خواهی داد. و اگر شیر سگ را می خورید نشانه ترس و بیم شدید است و ممکن است با دشمنت جنگ کنی.

ابراهیم کرمانی هم خوردن گوشت سگ در خواب را نشانه پیروز شدن بر دشمن می داند.

 

تعبیر خواب مثل سگ شدن

محمد بن سیرین می گوید اگر خواب ببینید که همانند سگ دم دارید نشانه بدست آوردن مال و اموال حرام می باشد و مردم تو را سرزنش خواهند کرد.

ابراهیم کرمانی هم می گوید اگر خواب ببینید که همانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستید نشانه پرداختن به خوشی و خوش گذرانی می باشد و در اثر کارهایی که انجام می دهید گرفتار بلا و فتنه خواهید شد به طوری که مال و اموالی که را جمع کرده اید بین مردم بذل و بخشش خواهید کرد.

 

تعبیر خواب آمیزش با سگ

اگر خواب ببینید که سگ با تو آمیزش کرد نشانه این است که دشمن در تو طمع می کند. و اگر خواب ببینید که دو سگ همدیگر را لیس می زنند خواب شما بیانگر این است که در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک باهم رسیده اید.

 

سایر موارد تعبیر خواب سگ

دیدن سگی در خواب که دمش را تکان می دهد و یا دور خودش می چرخاند نشانه این است که شما یک موقعیت را به طور مؤثر مدیریت نمی کنید. با اینکه شما زمان زیادی را برای آن موقعیت صرف می کنید ولی تلاش تان رضایت بخش نیست.

تکیه دادن سگ به شما در خواب اعتماد کردن به دشمن پست و فرومایه است و آن دشمن تو را کمک می کند.

وارد شدن سگی ماده به خانه تو نشانه ازدواج با زنی پست و فرومایه خواهد بود.

اگر خواب ببینید که سگ می خرید نشانه این است که می خواهید دوستان خود را بخرید.

 

 


20 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
6 روز پیش

بعضي وقتها خوردن غذاي طعب سرد قبل خواب باعث ديدن اين خوابها ميشود
نرگس
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یک توله سگه هاسکی ناز رو بابام برام خریده وقتی از خواب پاشدم ترسبدم خیلی نگرانم میشه بگید تعبیرش چیه
Zm
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم تو یخیابون ایستادم و ۴ تا سگ هی میان سمتم و بوم میکنن و میرن به منم کاری نداشتن اما من خیلی میترسیدم
نازنین
2 ماه پیش

خواب دیدم یه سگ پا مو گاز میگره
Nwzii0079
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که سگی سیاه به دنبالم میاد اولش ازش ترسیدم بعد که دیدم کاری باهام نداره راه خودمو رفتم که سگ هم دنبالم میومد بعد داخل یک خانه شدم و سره سفره نشستم اون سگ هم دوتا گربه گرفته بود و داشت گوشت گربه هارو بین من و خودش تقسیم میکرد میشه بگید تعبیرش چی میشه؟؟
بازدیدکننده
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم جنازه ی برادرم که فوت شده روتوی بالکن نگه میداشتم که یه شب باداومدوافتادپایین بعدشم چندتاسگ جنازه روخوردن فقط استخون دنده اش باقی موندخواهشا تعبیرخوابم چیه خیلی آشفته ام
محمد امین
2 ماه پیش

سلام یه تعبیر بفرستید ممنون میشم . خواب دیدم داخل یه اتاق هستم سه تا نون دستمه که اومدم دم در اون اتاق چشمم به دوتا سگ افتاد یکی بزرگ یکی کوچیک نون انداختم براشون کوچیکه اومد برداشت رفت بزرگه نیومد برگشتم دیدم گوشه اتاق یه سگ نشسته براش نون انداختم برداشت خورد که دیدم پسر دایم از پله های پشت بام میاد و از من درخواست قرص جنسی خواست
Shima
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یه سگ بزرگ داشتم خیلی دوسش داشتم و اون خیلی بهم وابسته بود وقتی بیرون میرفتم همش بیقرار و منتظر بود تا من و میدید از دور میدوید تو بغلم،چند بار تو خواب پرید تو بغلم تو خونه پیشم بود ،لطفا بگید تعبیرش چی میشه
آریان
6 ماه پیش

من احساس میکنم این خواب امشب را قبلا دیده بودم وامشب ادامشو دیدم دیدم یک سگ وحشی به خونمون وارد شده ونمی توانیم بی رونش کنیم امشب ادامه خواب رو دیدم دیدم دهنش رو گرفتم و باکمک برادرم از خونه بردیم بیرون از خونه بعدش برادرم یکم سم ریخت تو آب و داد به خوردش باقی سم هم داد به من گفت بریز رو بدنش من هم ریختم ولی وقتی از یک متر اون ور تر نگاش کردم گریم گرفت خیلی براش ناراحت شدم حتی الانم 10 دقیقه میشه که بیدار شدم بازم دلم برای سگ بیچاره میسوزه لطفا اگه کسی تعبیرش رو می دونه بهم بگه
ناشناس
6 ماه پیش

من خواب دیدم که تو خونه خوابیدم و وقتی از خواب بیدار شدم دیدم چند تا سگ که لباس ادما تنشون بود اومدن خونه و دوتا بچه داشتنومیخواستم بیرونشون کنم اما از اتاق که بیرون کردم درب خونه نیمه شکسته بود و بسته نمیشد
فاطمه
7 ماه پیش

سلام \r\nدر خواب دیدم گوشت سگ را که له بود و دست و پایش را داخل نایلون ریختیم در جمع خانواده و میخواستم یه مکان ببرم و دفن کنم
ناشناس
7 ماه پیش

دوستان دارید باوفا و دوستان تو دشمنانت از بین خواهند برد
یوسف
8 ماه پیش

با سلام من دیروز خواب عجیبی دیدم که خودم دوتا سگ دارم و حسابی گشنشونه بعد اونا چندتا سگ مرده پیدا میکنن و شروع میکنن خوردن منم گشنمه ولی به ناچار منم مثلشون همینکار رو میکنم و باید بگم در کل من از سگ متنفرم
سعیده
8 ماه پیش

من خواب دیدم میخواست سیل بیاد همه خانوادم بافامیل رفتن من نمیدونم چراموندم و دروپنجره هارو بستم‌همینجوری دیدم ک س سگ گرفتارآبن یگی توله یکی ماده و زکی نرازگشنگی خیلی لاغربودن یدفعه نرهار شدوب‌سمت پنجره حمله کرد و وقتی رسیدشکل ادم بوداماواق واق!!!میکردمیخواس منوبخوره!!!
علی
8 ماه پیش

سلام تعبیرش چیه منم همچی خوابی دیدم
Ali
8 ماه پیش

سلام کسی در خواب بیند .که زنی بیاید که نمیشناسی کیه و برگرده به صاحب خانه من بگوید پسرت که سگ ما هفت تا بچه داره یکی از آنها را کشته است.وتهدید کرده من خانه شما راه به آتیش میکشم .تعبیرش چیست.ممنون
Sh
11 ماه پیش

سلام ، من خواب دیدم یه سگ دو رنگه صورتش سیاه و بدنش سفید دستمو تو دهنش گرفته و من به زور دارم تلاش میکنم که دستمو از دهانش بیرون بکشم
مونا
12 ماه پیش

من خواب دیدم سگ آشنایی که وحشی است را آزاد میکنم.و یک سگ آشنایی که سفید است و من در واقعیت فقط دیدمش و هیچ محبتی بهش نکردم خودشو به من می ماله.تعبیر چیست؟
مونا
12 ماه پیش

من خواب دیدم سگ آشنایی که وحشی است را آزاد میکنم.و یک سگ آشنایی که سفید است و من در واقعیت فقط دیدمش و هیچ محبتی بهش نکردم خودشو به من می ماله.تعبیر چیست؟
ماهی
1 سال پیش

من خواب عجیبی دیدم که چندتا سگ روی پوزه مثل کانگرو میپریدن پاهاشون بهم چسبیده بود ودنبال من میکردن هار بودن میخاستن بهم حمله کنن تعبیرش چیه
دیدگاه خود را ثبت نمایید