ساعدنیوز
ساعدنیوز

دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سگ

  سه شنبه، 24 مهر 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سگ
دیدن سگ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب سگ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛
اول: دشمن
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر بیند كه سگ بر وی بانگ می‌كرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود. اگر بیند كه سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید. اگر بیند كه گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع كند.

اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است كه روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیكی نمود، دلیل كه دشمن در وی طمع كند.

اگر بیند كه سگ بر وی تكیه كرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد. اگر دید كه شیر سگ می خورد، دلیل كه ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد.

اگر بیند كه سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند كه سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل كه زنی فرومایه را به زنی كند. اگر دید كه سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مكروهی بر وی رسد.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی​​​​​​​

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید. چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوی، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

 

تعبیر خواب ترساندن سگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر خواب ببینید که سگی از شما ترسید و فرار کرد نشانه فراری دادن شخصی است که دوستش ندارید ولی آن شخص ممکن است شما را دوست داشته باشد چونکه سگ نشانه وفاداری است.

حال اگر آن سگی که از خود راندید با ضعف و زبونی دوباره نزد شما بازگشت خواب شما نیکو است و نشانه این است که در امری اشتباه خواهید گرفت ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب از خود نشان می دهد نشانه پیروزی شما در بیداری است.

 

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

منوچهر مطیعی غذا دادن به سگ در خواب را نشانه آرامش یافتن از غم و غصه می داند و اگر آن سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و خورد زیان مالی خواهید دید و اگر آن سگ ماده باشد زنی شما را گول خواهد زد و پولی را از چنگ تان در می آورد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

محمد بن سیرین می گوید : اگر خواب ببینید که گوشت سگ می خورید یعنی دشمنت را به همراه یکی دیگر از دشمناتت شکست خواهی داد. و اگر شیر سگ را می خورید نشانه ترس و بیم شدید است و ممکن است با دشمنت جنگ کنی.

ابراهیم کرمانی هم خوردن گوشت سگ در خواب را نشانه پیروز شدن بر دشمن می داند.

 

تعبیر خواب مثل سگ شدن

محمد بن سیرین می گوید اگر خواب ببینید که همانند سگ دم دارید نشانه بدست آوردن مال و اموال حرام می باشد و مردم تو را سرزنش خواهند کرد.

ابراهیم کرمانی هم می گوید اگر خواب ببینید که همانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستید نشانه پرداختن به خوشی و خوش گذرانی می باشد و در اثر کارهایی که انجام می دهید گرفتار بلا و فتنه خواهید شد به طوری که مال و اموالی که را جمع کرده اید بین مردم بذل و بخشش خواهید کرد.

 

تعبیر خواب آمیزش با سگ

اگر خواب ببینید که سگ با تو آمیزش کرد نشانه این است که دشمن در تو طمع می کند. و اگر خواب ببینید که دو سگ همدیگر را لیس می زنند خواب شما بیانگر این است که در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک باهم رسیده اید.

 

سایر موارد تعبیر خواب سگ

دیدن سگی در خواب که دمش را تکان می دهد و یا دور خودش می چرخاند نشانه این است که شما یک موقعیت را به طور مؤثر مدیریت نمی کنید. با اینکه شما زمان زیادی را برای آن موقعیت صرف می کنید ولی تلاش تان رضایت بخش نیست.

تکیه دادن سگ به شما در خواب اعتماد کردن به دشمن پست و فرومایه است و آن دشمن تو را کمک می کند.

وارد شدن سگی ماده به خانه تو نشانه ازدواج با زنی پست و فرومایه خواهد بود.

اگر خواب ببینید که سگ می خرید نشانه این است که می خواهید دوستان خود را بخرید.

 

 


89 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام میشه این خواب منو تعبیر کنی هنوز کسی تعبیرش نکرده
رامین
4 هفته پیش

سلام من درخواب دیدم پدرم ک مرده است ب من نان و چندعدد جوجه مرغ زنده می دهد اما بعذش سگها ب من حمله کردن وتمام مرغ هارا کشتند و از مرغ ها خون امد و نان ها را خوردند
معین
4 هفته پیش

من خوب دیدم که سگ جلوی من هست و نشسته و کاری با من نداره و با من مهربانه بعد امدم توی اتاقی و مادرم رفت و غذایی به او داد لطفا بگویید تعبیر این خواب چیه
...
2 ماه پیش

سلام♡ من خواب دیدم تو یه طبیعت سرسبز یه کلبه داشتیم منو مامانم با یکی از دختر خاله هام اونجا بودیم بعد وقتی از کلبه به بیرون میرفتیم کلی سگ به ما حمله میکردن و ما فرار میکردیم ولی آخرش به ما آسیبی نرسوندن...تعبیرش چیه؟؟؟
بازدیدکننده
2 ماه پیش

سلام♡ خواب دیدم تو یه طبیعت سرسبز یه کلبه داشتیم منو مامانم با یکی از دختر خاله هام اونجا بودیم بعد وقتی از کلبه به بیرون میرفتیم کلی سگ به ما حمله میکردن و ما فرار میکردیم ولی آخرش به ما آسیبی نرسوندن...تعبیرش چیه؟؟
مرجان
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم داخل ی روستای خشک و بی سکنه بودم با دوتا بچه م داشیتم از ی کوچه باریک رد می شدیم ک راه باز بود ی دفه بن بست شد اومدیم برگردیم صدای سگ اومد سگها ددر برمون بودن از ترس بچه هامو تو بغلم گرفته بودم و نمی تونستم حرف بزنم زبونم بند شده بود و ی گوشه نشسته بودم و سگ ها دورم بودن و من از شدت ترس از خواب بیدار شدم اما تا نیم ساعت تنم می لرزید
مرجان
2 ماه پیش

سلام
مرجان
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم ک داخل ی روستای خشک و تاریک و بی سکنه بودم با بچه هام یهو جلو ی راه باز بود و دیوار بن بست شد داشتم بر می گشتم خیلی ترسیده بودم صدای سگ اومد چند تا سگ بودن پارس می کردن منم زبونم از ترس بند اومده بود خیلی هم تاریک بود بچه هامو تو بغلم گرفتم از ترس زبون بند شوه بودم و دور برم پر سگ بود
ندا
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که دوسگ نر همش دنبالم می آمدند سگ ها بیگانه بودند یکی از آنها لباس خیلی زیبایی پوشیده بود و خوشحال بود حتی حرفم میزد
ایلیا خرمی
3 ماه پیش

سگ حرف گوش کن بود همه حرف های منو میفهمید رام بود و دنبالم میومد
ایلیا خرمی
3 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم سگ سفید مهربان و حرف گوش کنی دارم نازش میکردم و سگ زیبایی بود حتی میگفتم پارس بکن پارس میکرد خیلی پشمالو هم بود و نزدیک نژاد هاسکی بود میشه تعبیرش کنین.
پردل ظهیر
4 ماه پیش

سلام من خواب دیدم خوده رفیقام نشته بودم دوتا سک دیدم یکی سگ خودم بود و یک دیکش بیگانه بود اما سگ خودم مره دید بسیار آرام اوماد دستم را کاز کرفت و خیلی خوشحال شد میشه لطف کنین برام بگوید چه معنی داره
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سلام خواب دیدم که سک خودم و یکی دیکش بیگانه بود اما سگ خودم من را دید آرام اوماد ستم را کاز کرفت و خیلی خوشحال شد میشه لطف کنین برام بگوید چه معنی داره
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سگ دشمن،است حواستون باه
بازدیدکننده
4 ماه پیش

در پاسخ به: سلام
سلام جانم
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سگ نشانه دشمنی می باشیدعزیز
بازدیدکننده
4 ماه پیش

لطفا براش قرآن و فاتحه بخوانید
بازدیدکننده
5 ماه پیش

اگه مردی تو زندگیتون هست ازش دوری کنید.
هستی
5 ماه پیش

خواب دیدم یه سگ کرم قهوه ای پیشم بود بعد یک ثانیه میرم داخل خانه میام بیرون میبینم نیست اون سگم منو میشناخت منم میشناختمش هرجارو میگردم پیداش نمیکنم تعبیرش چیه میشه جواب بدید ممنون میشم
نگین
5 ماه پیش

سلام من خواب دیدم ۲ بار هم دیدم که سگ همش بهم می چسبید باهم بازی میکردیم میشه بگید یعنی چی
بازدیدکننده
5 ماه پیش

سلام من خواب دیدم سگی نشسته وبامنو خواهرم حرف می زنه دست زدم به پاهاش ۳ تا بود یهو دیدم پای وسطیش شد آلتش تعبیرش چیه
مهدی
5 ماه پیش

خواب دیدم از شب یه جای نزدیک به شهر از ماشین جاموندم چنتا سگ ظاهر شدن اومدن بدون توجه از کنارم رد شدن
عظیم
5 ماه پیش

من یه مدتی هست که سگم را گم کردم ولی دیشب خواب دیدم که یه سگ که کاملا شبیه سگ خودم بود منو دید و شناخت و آمد به طرفم ومن اونو در آغوش گرفتم معنی این خوابم چیه ..ممنون از شما
ولیدخرمشهری
6 ماه پیش

خواب دیدم دارم به یه سگ جرمن گوشت میدم که ناگهان سرو دستاش از هم جدا میشه بعد خوردن گوشتی که بهش دادم، برمیگرده گوشت تن خودشو هم میخوره.
بازدیدکننده
6 ماه پیش

سلام من خاب دیدمدکوشت در دست دارم دوتا سک میخاهن از من بکیرن
مهری
6 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم رفتم یه جایی خیلی سرسبز و زیبا بود خیلی سگ داخل همون جا بودند که جفت گیری میکردند رفتم جلوتر دیدم یه مردی داده با سگ جفت گیری میکنه تعبیرش چی میشه
بازدیدکننده
6 ماه پیش

شما مشکلی داری از اون نجات پیدا میکنی ازادمیشی
زینب
6 ماه پیش

سلام ، دوساله پدرم فوت کرده و دیروز هم دومین سالگردش بود ،دیشب خواب دیدم از برادر و خواهر من فقط من هستم تو جمعی با دایی هایم که سالی یک بار همو میبینیم ، یکی از زن دایی هایم سفره شام گذاشته بود و دو تا سگ پا کوتاه درسته پخته بود و سر سفره گذاشت سفره خیلی رنگین بود ، ما هیچ کدام شام نخوردیم فقط پدرم که خیلی مرد معمنی بود مشغول شام خوردن شد گوشت سگ رو میخورد ، میخواستم بهش بگم ولی نتونستم ، یکی از سگ ها هم نیمه جون بود بعد پختن ، لطفا جواب بدین خیلی نگرانم ،
زینب
6 ماه پیش

سلام
بازدیدکننده
6 ماه پیش

سلام ، پدرم دو ساله فوت کرده دیروز هم دومین سالگردش بود ، در خوابم دور هم هستیم با دایی هایم که راه دورن وسالی یک بار همو میبینیم یکی از زن دایی هایم سفره گذاشت دو تا سگ پا گوتاه پخته و سرخ کرده سر سفره اورده ، که حس میکردم یکیش نیمه جونه ، ما هیچ کدام نخوردیم ولی پدرم نمیدانست و برای خودش از گشت سگ کشید و خورد ، سعی کردم بهش بگم ولی درحال خوردن بود نتونستم ، لطفا راهمایی کنید تعبیرش چیه ؟؟ خیلی نگرانم ، ممنون میشم،
بازدیدکننده
7 ماه پیش

من خواب دیدم چند سگ دنبالم کردن به خانه من امدن ولی من فرار کردم در را باز گذاشتم انها یکی یکی بیرون رفتند تعبیرش چیست
سکوت
7 ماه پیش

من خواب دیدم یه تعداد گوسفند دم اتاقی هستند که منم اونجام بعد که در رو باز میکنم میبینم یه تعداد گوسفندا تبدیل به سگ شدن و اومدن داخل و من بهشون غذا دادم و خیلی رام بودن و بعد یه تعدادی از همون سگا تبدیل به ادم شدن و دوباره همون گوسفندا تبدیل به سگ شدن تو خواب هیچ ترسی وجود نداشت فقط هی گوسفندا تبدیل به سگ و بعد تبدیل به ادم میشدن
NZ
7 ماه پیش

سلام من خواب دیدم وارد کوچه ای شدم (با پدرم و خواهرم) که اول سگی هاپ هاپ میکرد بعدشم پیشگویی کرد و گفت اینجا نجسه و همچین چیزی البته من نمیتونستم سگ رو ببینم فقط صداشو شنیدم اگه میشه بهم بگین
غزاله
7 ماه پیش

سلام من در خواب دیدم که سگی به رنگ قهوه ای را بردم حمام و دارم میشویمش و سگ کمی تقلا میکرد و میدونستم که سگ واسه خودمه و آشنا بود. تعبیرش چیست؟!!
حسین
7 ماه پیش

سلام. من درخواب دیدم ک دوتا سگ سیاه و سفید کنارم هستن و خیلیم مهربونند و باهام بازی میکنند جوری ک دوتاشون چسبیده به پام کنارم راه می اومدن بازی میکردن. تعبیرش چی میشه. لطفا جواب دهید ممنون
بهنوش
7 ماه پیش

من خواب دیدم در کافه ای نشستم و سگی بزرگ سیاه و نارنجی می خواهد به من حمله کند بعد به صاحبش گفتم نگهش دار و او به سگش گفت تدبیر به تدبیر فک کن و سگ ارام گرفت و نزدیک من امد و صورتم را لیس زد بعد هر جا که می رفتم به دنبالم می امد بعد دیگه سگ رفت دوباره در خیابان بودم که سگی سیاه و بزرگ می خواهد به من حمله کند که صاحبش او را گرفته است
بازدیدکننده
8 ماه پیش

خواستگاری ازطرف پدرتان به شما معرفی میشود که اون مشتاق شما میباشد ولی درواقع دشمن شماست بهتراست ازاو دوری کنید
بازدیدکننده
8 ماه پیش

ببخشید من اینو نفهمیدم گربه شما سگه منو فراری داده یعنی چی
Hadis
8 ماه پیش

خواب دیدم برای نجات سگ و گربه که از خفه شدن توسط آب تلاش کردم اما اونامردن
حیدر
8 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که در طبیعت به خانه پدرم میروم ولی در مسیر هزاران و انواع سگ ها وجود داشت که آماده حمله به من بودند ولی من با صدای مهیبی که از خودم در میاوردم جرات نداشتن نزدیکم بشن میشه تعبیرش رو بفرمائین🙏🏻
مهی
8 ماه پیش

خواب دیدم چندتا توله سگ کوچک اندازه بند انگشت بدون مو و لاغر تو دهنم نگه داشتم. یه صدایی به من می گفت مواظب باش از دهنت بیرون نیوفتن و خفه نشن. بعد از یه مدت که تو دهنم نگه داشتم همه توله ها رو روی به سطح صاف مثل میز ریختم بیرون از دهنم که چندتاش مرده بودن و بقیه م لاغر بودن.
عسل
8 ماه پیش

سلام خواب دیدم توی خونه یه توله سگ هست که تیشرت منو پوشیده بود،تعبیرش چی میتونه باشه؟
۰
8 ماه پیش

من دیدم ۲ سگ قهوه ای اومده توی خونه تعبیرش چیه؟
بازدیدکننده
9 ماه پیش

اگه شما خانم هستید. احتمالا مردی وارد زندگیتون شده یا چند مرد که به دنبال تون هستند. و به شما آسیب میزنن. پس ازشون فرار کنید
بازدیدکننده
9 ماه پیش

فردی تو زندگیتون که بهتون وابسته و روحتون اونو به سگ تشبیه می کنه. تا از او دوری کنید
بازدیدکننده
9 ماه پیش

فردی که به زندگیتون اومده و به شما وابسته شده. روح تون به شما میگه از او دوری کنید چون به صلاحتون نیست
علیرضا
9 ماه پیش

من دیدم که ی عده سگ در حال خوردن اب روخانه هستند
بازدیدکننده
9 ماه پیش

آیا فردی وارد زندگیتون شده؟ روح شما اون فرد به سگ تشبیه کرده که شما با او دوست شدی
بازدیدکننده
9 ماه پیش

حیوانی که به شما آسیب زده یعنی فردی که به شما آسیب زده. از اون فرد فرار کنید
بازدیدکننده
9 ماه پیش

کسی که افکار بدی نسبت به شما داره. از کسی که وارد زندگیتون شده فرار کنید
بازدیدکننده
9 ماه پیش

آیا فردی به زندگی تون اومده و شما این خواب دیدی؟ پس منظور خوبتون از سگ اون فرد
بازدیدکننده
9 ماه پیش

شما به یه نفر اعتماد کردید و او دوست شما شده. که روح تون داره اونو به سگ تشبیه میکنه
بازدیدکننده
9 ماه پیش

مردهایی دنبال شما نیت خوبی به شما ندارن و به شما آسیب می زند . از اون ها فرار کنید
بازدیدکننده
9 ماه پیش

مردی به شما آسیب زده
بازدیدکننده
9 ماه پیش

وقتی حیوانی به شما آسیب میزنه آدمی به شما آسیب زده. وقتی یه خانم خواب سگی می بینند که بهش آسیب زده معمولا تعبیرش مردی هست که به او آسیب زده
بازدیدکننده
9 ماه پیش

برای تعبیر خواب ها باید به افرادی که به زندگیتون میان توجه کنید. تجربیات و افرادی که تو زندگی تون هستن. چند نفر تو زندگیتون هستن که بودن با اونها به صلاحتون نیست اما شما دارید مثل اونها عمل می کنید.
بازدیدکننده
9 ماه پیش

سگ نشون دهنده افرادی که میتونن به شما آسیب بزنن . و باید از اونها دوری کنید تا آسیب نبینید‌ . معمولا یه خانم وقتی آقایی می‌تونه به او آسیب بزنه چنین خوابی می بینم.
بازدیدکننده
9 ماه پیش

همسر شما با فرد دیگه ای رابطه داره. و روح تون داره شما رو آگاه می کنه و اون فرد شبیه سگ نشون داده یعنی کسی که به همسرتون آسیب میزنن. ببخشید جواب دادم
بازدیدکننده
9 ماه پیش

سلام من الان دوزه ک خواب ميبينم با هسرم در بستر خوابيديم و هسرم اعتنايي ب من نميکنه و با سگ آميزش ميکنه لطفا پاسخمو بديدن؟من واقعا نگراتم
🧚🧚🧚🧚🧚
9 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که یه سگ بزرگ هاسکی سفید و سیاه داشتم و باهاش قدم میزدم ولی دیدم سگم افتاد و خسته شده منم اون رو بغل کردم و به خونه بردم میشه تعبیرش رو به من بگید،😐😐😐😐
ثنا
10 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که سگ ها دارن به هم دیگه حمله میکنن و همدیگه رو میخورن
بازدیدکننده
10 ماه پیش

خواب دیدم که سگی نر به سگ ماده تجاوز میکند درجمع
لعیا
11 ماه پیش

با سلام من خاب دیدم بابام یه سگ بزرگ ماده قهوه ای مایل به کرمی برام خریده و اون سگ اومد تو بغلم و صورتمو لیس زد و به نظر میومد خوشحال بود البته باید بگم در حد مرگ سگ دوست دارم. لطفا بگین تعبیرش چیه. تشکر
بازدیدکننده
11 ماه پیش

سلام من خواب دیدم بابام برام سگ خریده. توله نبود بزرگ بود. اون سگه رنگش قهوه ای مایل به کرمی بود. اومد روم نشست و منو لیس زد. خیلی هم خوشحال بود.خودمم سگ دوست دارم. لطفا بگید تعبیرش چیه
پوریا
11 ماه پیش

چند روز دیگه میمیری😜😜🤣🤣
پوریا
11 ماه پیش

من خوابیدم توخیابون یه سگان گرون دیدم که صاحبش اونو میزد اون فرار کرد و به من وابسته شد
بازدیدکننده
11 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یک توله سگ راباماشین زیر کردم که سگ بزرگی به من حمله ور شد ولی اسیبی به من نرسوند و دیه سگ رو هم به صاحبش دادم
بازدیدکننده
11 ماه پیش

خب اونا نمیخواستن به تو حمله کنن داشتن بوت میکردن تا اگه کمک خواستن ازت بخوان نترس
بازدیدکننده
11 ماه پیش

بعضي وقتها خوردن غذاي طعب سرد قبل خواب باعث ديدن اين خوابها ميشود
نرگس
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم یک توله سگه هاسکی ناز رو بابام برام خریده وقتی از خواب پاشدم ترسبدم خیلی نگرانم میشه بگید تعبیرش چیه
Zm
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم تو یخیابون ایستادم و ۴ تا سگ هی میان سمتم و بوم میکنن و میرن به منم کاری نداشتن اما من خیلی میترسیدم
نازنین
1 سال پیش

خواب دیدم یه سگ پا مو گاز میگره
Nwzii0079
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم که سگی سیاه به دنبالم میاد اولش ازش ترسیدم بعد که دیدم کاری باهام نداره راه خودمو رفتم که سگ هم دنبالم میومد بعد داخل یک خانه شدم و سره سفره نشستم اون سگ هم دوتا گربه گرفته بود و داشت گوشت گربه هارو بین من و خودش تقسیم میکرد میشه بگید تعبیرش چی میشه؟؟
بازدیدکننده
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم جنازه ی برادرم که فوت شده روتوی بالکن نگه میداشتم که یه شب باداومدوافتادپایین بعدشم چندتاسگ جنازه روخوردن فقط استخون دنده اش باقی موندخواهشا تعبیرخوابم چیه خیلی آشفته ام
محمد امین
1 سال پیش

سلام یه تعبیر بفرستید ممنون میشم . خواب دیدم داخل یه اتاق هستم سه تا نون دستمه که اومدم دم در اون اتاق چشمم به دوتا سگ افتاد یکی بزرگ یکی کوچیک نون انداختم براشون کوچیکه اومد برداشت رفت بزرگه نیومد برگشتم دیدم گوشه اتاق یه سگ نشسته براش نون انداختم برداشت خورد که دیدم پسر دایم از پله های پشت بام میاد و از من درخواست قرص جنسی خواست
Shima
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم یه سگ بزرگ داشتم خیلی دوسش داشتم و اون خیلی بهم وابسته بود وقتی بیرون میرفتم همش بیقرار و منتظر بود تا من و میدید از دور میدوید تو بغلم،چند بار تو خواب پرید تو بغلم تو خونه پیشم بود ،لطفا بگید تعبیرش چی میشه
آریان
1 سال پیش

من احساس میکنم این خواب امشب را قبلا دیده بودم وامشب ادامشو دیدم دیدم یک سگ وحشی به خونمون وارد شده ونمی توانیم بی رونش کنیم امشب ادامه خواب رو دیدم دیدم دهنش رو گرفتم و باکمک برادرم از خونه بردیم بیرون از خونه بعدش برادرم یکم سم ریخت تو آب و داد به خوردش باقی سم هم داد به من گفت بریز رو بدنش من هم ریختم ولی وقتی از یک متر اون ور تر نگاش کردم گریم گرفت خیلی براش ناراحت شدم حتی الانم 10 دقیقه میشه که بیدار شدم بازم دلم برای سگ بیچاره میسوزه لطفا اگه کسی تعبیرش رو می دونه بهم بگه
ناشناس
1 سال پیش

من خواب دیدم که تو خونه خوابیدم و وقتی از خواب بیدار شدم دیدم چند تا سگ که لباس ادما تنشون بود اومدن خونه و دوتا بچه داشتنومیخواستم بیرونشون کنم اما از اتاق که بیرون کردم درب خونه نیمه شکسته بود و بسته نمیشد
فاطمه
1 سال پیش

سلام \r\nدر خواب دیدم گوشت سگ را که له بود و دست و پایش را داخل نایلون ریختیم در جمع خانواده و میخواستم یه مکان ببرم و دفن کنم
ناشناس
2 سال پیش

دوستان دارید باوفا و دوستان تو دشمنانت از بین خواهند برد
یوسف
2 سال پیش

با سلام من دیروز خواب عجیبی دیدم که خودم دوتا سگ دارم و حسابی گشنشونه بعد اونا چندتا سگ مرده پیدا میکنن و شروع میکنن خوردن منم گشنمه ولی به ناچار منم مثلشون همینکار رو میکنم و باید بگم در کل من از سگ متنفرم
سعیده
2 سال پیش

من خواب دیدم میخواست سیل بیاد همه خانوادم بافامیل رفتن من نمیدونم چراموندم و دروپنجره هارو بستم‌همینجوری دیدم ک س سگ گرفتارآبن یگی توله یکی ماده و زکی نرازگشنگی خیلی لاغربودن یدفعه نرهار شدوب‌سمت پنجره حمله کرد و وقتی رسیدشکل ادم بوداماواق واق!!!میکردمیخواس منوبخوره!!!
علی
2 سال پیش

سلام تعبیرش چیه منم همچی خوابی دیدم
Ali
2 سال پیش

سلام کسی در خواب بیند .که زنی بیاید که نمیشناسی کیه و برگرده به صاحب خانه من بگوید پسرت که سگ ما هفت تا بچه داره یکی از آنها را کشته است.وتهدید کرده من خانه شما راه به آتیش میکشم .تعبیرش چیست.ممنون
Sh
2 سال پیش

سلام ، من خواب دیدم یه سگ دو رنگه صورتش سیاه و بدنش سفید دستمو تو دهنش گرفته و من به زور دارم تلاش میکنم که دستمو از دهانش بیرون بکشم
مونا
2 سال پیش

من خواب دیدم سگ آشنایی که وحشی است را آزاد میکنم.و یک سگ آشنایی که سفید است و من در واقعیت فقط دیدمش و هیچ محبتی بهش نکردم خودشو به من می ماله.تعبیر چیست؟
مونا
2 سال پیش

من خواب دیدم سگ آشنایی که وحشی است را آزاد میکنم.و یک سگ آشنایی که سفید است و من در واقعیت فقط دیدمش و هیچ محبتی بهش نکردم خودشو به من می ماله.تعبیر چیست؟
ماهی
2 سال پیش

من خواب عجیبی دیدم که چندتا سگ روی پوزه مثل کانگرو میپریدن پاهاشون بهم چسبیده بود ودنبال من میکردن هار بودن میخاستن بهم حمله کنن تعبیرش چیه
دیدگاه خود را ثبت نمایید
/
/
/
/
/
/