تعبیر خواب تنگی

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب تنگی
دیدن تنگی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تنگی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب تنگی به روايت محمد بن سیرین

اگر دید از تنگی به فراخی آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود.
اگر به خلاف این بیند بد بود.
تعبير خواب تنگی به روايت جابر مغربی
اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد، دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد.
اگر بیند در آنجا طعام تنگ است، دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و تنگی همه چیز درخواب نیکو نباشد.

دیدگاه ها