(عکس) گورستان عجیبی که به جای خاک شیشه می گذارند

  دوشنبه، 11 مرداد 1400
(عکس) گورستان عجیبی که به جای خاک شیشه می گذارند
ساعد نیوز : این قبرستان که در اندونزی وجود دارد، روی قبر به جای سنگ یا خاک شیشه می گذارند تا درون این قبرها قابل مشاهده باشد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/