(عکس) خوش شانسی گردشگران هنگام سقوط خودرو از صخره!

  چهارشنبه، 22 مرداد 1399
(عکس)  خوش شانسی گردشگران هنگام سقوط خودرو از صخره!
ساعد نیوز: گردشگرانی که در لحظه سقوط خودرو از بالای صخره به ساحل دریا رفته بودند با خوش شانسی از مرگ گریختند.

دیدگاه ها