(عکس) تندیس مولانا که نزدیکترین چهره به واقعیت را دارد

  پنجشنبه، 14 مرداد 1400
(عکس) تندیس مولانا که نزدیکترین چهره به واقعیت را دارد
ساعد نیوز : این تندیس نزدیکترین چهره به مولاناست که با بهره از نظر مولوى شناسان و نوادگان او در ترکیه ساخته شده است
تندیس مولانا

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/