(فیلم) اوضاع دبی مال پس از چند دقیقه بارندگی!

  دوشنبه، 20 آبان 1398
(فیلم) اوضاع دبی مال پس از چند دقیقه بارندگی!
ساعد نیوز : بعد از چند دقیقه بارندگی، سیل دبی مال را گرفت.

دیدگاه ها