(فیلم) خالی کردن بار سنگ میان معترضین تهرانی به افزایش قیمت بنزین

  شنبه، 25 آبان 1398
(فیلم) خالی کردن بار سنگ میان معترضین تهرانی به افزایش قیمت بنزین
ساعد نیوز : صبح امروز برخی از خیابان های تهران شاهد ترافیک شدید و حضور پراکنده شهروندان معترض به قیمت بنزین بودیم.

دیدگاه ها