(فیلم) روحانی خطاب به خبرنگاران: بی لکنت از دولت انتقاد کنید

  پنجشنبه، 17 مرداد 1398
(فیلم) روحانی خطاب به خبرنگاران: بی لکنت از دولت انتقاد کنید
ساعد نیوز: خبرنگاران بدون هیچ لکنت زبانی نواقص دولت را به ما و جامعه بگویند.


دیدگاه ها