ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) حادثه برای چتربازان در میان زمین و آسمان

  دوشنبه، 03 آبان 1400
(فیلم) حادثه برای چتربازان در میان زمین و آسمان
ساعد نیوز: چتر دو چترباز در ترکیه هنگام فرود از آسمان با یکدیگر برخورد کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/