(فیلم) حمله غافلگیرانه کوسه به مرغ بارانی 

  سه شنبه، 29 مهر 1399
(فیلم) حمله غافلگیرانه کوسه به مرغ بارانی 
ساعد نیوز: یک مرغ بارانی توانست به طرزی معجزه آسا از حمله یک کوسه سفید، جان سالم به در ببرد.

دیدگاه ها