(فیلم) همتی: حق تجسس حریم خصوصی افراد در ماشین را نداریم

  سه شنبه، 25 خرداد 1400
(فیلم) همتی: حق تجسس حریم خصوصی افراد در ماشین را نداریم
ساعد نیوز: عبدالناصر همتی در نشست خبری خود گفت: برخی ها به من انتقاد کردند چرا درباره پیامک حجاب صحبت کردید من می گویم حق تجسس از حریم خصوصی مردم در ماشین را نداریم .نباید استرس به مردم وارد شود. افراد حق دخالت در مسائل شخصی مردم را ندارند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/