سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

معرفی انواع روش تحقیق بر اساس زمان و بر اساس اقدام محقق

  یکشنبه، 24 تیر 1397   کد خبر 9884
ساعد نیوز: روش شناسی تحقیق، مجموعه ای از روش های جمع آوری اطلاعات و تکنیک های تجزیه و تحلیل و استنتاج آنها می باشد.
معرفی انواع روش تحقیق بر اساس زمان و بر اساس اقدام محقق

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز و به نقل از ایران پژوهان: 

 تحقیق مطالعه ای است روشمند؛ بنابراین شناخت روش های مناسب در انجام مطالعات امری ضروری است. با توجه به اینکه هر تحقیق فرایندی از سه مرحله جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و استنتاج آنهاست، از این رو، روش شناسی تحقیق، مجموعه ای از روش های جمع آوری اطلاعات و تکنیک های تجزیه و تحلیل و استنتاج آنها خواهد بود. روش های تحقیق را می توان بر حسب نوع اقدام محقق و همچنین از نظر زمان به انواع زیر دسته بندی نمود:

 

انواع روش های تحقیق برحسب اقدام محقق

روش های تحقیق بر حسب نوع اقدام محقق، از یک منظر به روش های توصیفی و تحلیلی و از منظر دیگر به روش تجربی قابل تفکیک هستند.

 

روش تحقیق توصیفی

اگر محقق برای آگاهی از مشخصات و ویژگی های یک متغیر با چگونگی ارتباط بین دو یا چند متغیر یک جامعه، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی صرفا به اندازه گیری آنها در زمان حاضر یا در یک دوره زمانی مشخص بپردازد و از نحوه تغییرات آنها، درباره ویژگی هر متغیر یا نوع ارتباط متغیرها با هم نتیجه گیری نماید، از روش تحقیق توصیفی استفاده کرده است.

و یک جامعه بزرگ انجام ی های آمار استنباطی به جامعه

 

روش تحقیق تحلیلی

در صورتی که محقق مطالعه توصیفی را در یک نمونه کوچک از یک جامعه. داده، سپس نتایج به دست آمده از نمونه را با استفاده از تکنیک های آمار استناما بزرگ تعمیم دهد، روش تحقیق تحلیلی را به کار گرفته است.

همان طور که ملاحظه می شود در هر دو روش توصیفی و تحلیلی، محقق بدون دخل و تصرفی در متغیرها صرفا به اندازه گیری آنها و نتیجه گیری درباره مشخصات ن ویژگی های هر متغیر یا نوع ارتباط متغیرها نسبت به هم می پردازد.

 

روش تحقیق تجربی

اگر محقق برای آگاهی از ویژگی های یک متغیر یا نوع ارتباط متغیرها با هم با چگونگی تأثير آنها بر یکدیگر از آزمایش استفاده کند و در آزمایش های مختلف مقدار یا نوع متغيرها را تغییر و تعویض نموده و از این طریق نسبت به ویژگی های یک متغیر یا نوع و شدت رابطه و تأثیر روی چند متغیر نسبت به هم نتیجه گیری کند، در این صورت محقق، روش تحقیق تجربی را به کار برده است.

بنابراین برخلاف روش های توصیفی و تحلیلی که محقق صرفا به مطالعه متغيرها می پردازد در روش تحقیق تجربی به آزمایش متغیرها دست می زند.

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری