معرفی استخر بادی کودک اینتکس

  یکشنبه، 01 اسفند 1400   زمان مطالعه 12 دقیقه
معرفی استخر بادی کودک اینتکس
ساعدنیوز:این مسئله بسیار مهم است که شما در هنگام خرید و انتخاب یک استخر بادی برای سنین کودکان بــه چه مسائلی باید دقت داشته باشید.در همین رابـطه نـیز در ایـن مقاله سعی خواهیم کرد کـه شما را بـا مـهم ترین ویژگیهای استخر بادی کودکان آشنا کنیم تا با توجه به هر یک از این موارد بتوانید بهترین انتخاب را انجام دهید.

ایــن مــسئله بــسیار مــهم اســت کــه شــما در هــنگام خــریــد و انــتخاب یــک اســتخر بــادی بــرای ســنین کــودکــان بــه چــه مــسائــلی بــایــد دقــت داشــته بــاشــید. در واقــع انــتخاب ایــن دســته از مــحصولات بــا تــوجــه بــه ایــن کــه بــرای ســنین کــودکــان بــوده و مــمکن اســت هــمواره در مــعرض آســیب دیــدگــی بــاشــد ، بــایــد یــک ســری نــکات مــهم در انــتخاب رعــایــت شــود کــه بــا در نــظر گــرفــتن ایــن مــوارد مـی تـوانـید خـریـدی دقـیق را انـجام دهـید. در هـمین رابـطه نـیز در ایـن مـقالـه سـعی خـواهـیم کـرد کـه شـما را بـا مـهم تـریـن ویـژگـیهای استخر بادی کودکان آشنا کنیم تا با توجه به هر یک از این موارد بتوانید بهترین انتخاب را انجام دهید.

استخر بادی کودک ساده

یــکی از مــوارد مــهمی کــه در انــتخاب یــک مــحصول خــصوصــا یــک اســتخر بــادی کــودک مــهم و اســاســی مــی بــاشــد بــحث نــوع طـراحـی و سـاخـتار ان مـحصول و هـمین طـور چـگونـگی شـکل گـیری بـخش هـای مـختلف آن اسـتخر مـی بـاشـد. در واقـع شـما بــایــد بــه ایــن مــسئله دقــت داشــته بــاشــید کــه مــحصول مــورد نــظر شــما بــایــد دارای چــه ویــژگــی هــایــی بــاشــد کــه کــودک بــتوانــد بــه بهـتریـن شـکل مـمکن از امـکانـات آن مـحصول اسـتفاده کـند. در هـمین رابـطه نـیز قـطعا خـیلی از خـانـواده هـا کـه فـضای زیـادی را در اخـتیار نـدارنـد سـعی مـی کـنند تـا یـک مـحصول سـاده را خـریـداری کـنند کـه هـم کـودک بـتوانـد بـا ان ارتـباط بـرقـرار کـرده و هــم نــیاز او را بــه بهــتریــن شــکل مــمکن بــرطــرف ســازد. در هــمین راســتا در ابــتدا قــصد داریــم تــا بــه بــررســی اســتخر هــای بــادی کودک در نوع ساده بپردازیم که این مدل ها محصولاتی خاص به شمار خواهند رفت.
در واقــع شــما مــی تــوانــید در بــازار مــشاهــده نــمایــید کــه خــیلی از اســتخر هــای بــادی کــودک دارای یــک طــراحــی کــامــلا ســاده هسـتند کـه ایـن سـادگـی مـمکن اسـت بـاعـث شـود تـا کـودک بـتوانـد بـه بهـتریـن شـکل در داخـل ایـن اسـتخر هـا بـه بـازی و تـفریـح بــپردازد. در هــمین راســتا بــایــد بــه ایــن مــسئله هــم اشــاره کــنیم کــه ایــن اســتخر هــای ســاده مــی تــوانــد یــک طــراحــی مــربــعی و یــا گـرد را دارا بـاشـد کـه بـدنـه ای کـامـلا سـاده را دارا بـوده و هـمین مـسئله سـبب شـده تـا کـودکـان سـنین کـمتر نـیز بـتوانـند از ایـن دسـته مـحصولات اسـتفاده کـرده و لـذت بـبرنـد. هـم چـنین ایـن طـراحـی سـاده بـاعـث مـی شـود تـا کـودکـان بـتوانـند راحـت تـر بـا ایـن محصولات وفق گرفته و به ساده ترین شکل ممکن از این محصولات استفاده کنند. در کــنار ایــن مــوارد عــمومــا اســتخر هــایــی کــه طــراحــی ســاده دارنــد دارای بــخش کــف ســاده نــیز مــی بــاشــند. در واقــع شــما مــی تــوانــید مــشاهــده کــنید کــه ایــن مــحصولات دارای یــک طــراحــی غــیر بــادی بــوده و کــف ایــن دســته از اســتخر هــای نــیز بــاد نــمی شــود.

تصویر

هــمین مــسئله ســبب مــی شــود تــا ایــن مــحصولات بــه ســاده تــریــن شــکل مــمکن طــراحــی شــده و در دســته بــندی مــحصولات بادی پر طرفدار هم به شمار روند.

استخر بادی کودک دارای کف بادی

نـوع دیـگری از اسـتخر هـای بـادی در بـازار وجـود دارد کـه بـر خـلاف مـحصولات قـبلی کـه بـه صـورت سـاده طـراحـی و تـولـید شـده بــودنــد ، دارای ســاخــتار و کــف بــادی هســتند. ایــن مــسئله بــاعــث مــی شــود تــا فــرد بــتوانــد بــه بهــتریــن شــکل مــمکن در داخــل یــک اسـتخر بـادی بـا کـف نـرم و راحـت نـیز قـدم گـذاشـته و بـه بـازی و تـفریـح بـپردازد. در هـمین رابـطه نـیز بـایـد عـنوان کـنیم کـه ایـن دسـته از اسـتخر هـا نـیز تـوانسـته در مـدت زمـان بـسیار کـوتـاهـی ، تـولـیدات بـسیاری از بـازار را شـامـل شـود کـه ایـن مـسئله در نـظر خـانـواده هـا نـیز بـسیار اثـرگـذار شـده اسـت. در واقـع اگـر شـما قـصد داشـته بـاشـید تـا بـرای کـودک خـود یـک اسـتخر زیـبا را خــریــداری کــنید کــه در عــین حــال نــرم و راحــت بــاشــد و کــودک را از هــر گــونــه آســیب دور نــگه دارد ، مــی تــوانــید یــک اســتخر بـادی بـا بهـره مـندی از کـف بـادی را خـریـداری نـمایـید کـه بـاعـث مـی شـود تـا مـحصول انـتخابـی شـما بـه بهـتریـن شـکل مـمکن در اخــتیارتــان قــرار گــیرد. هــم چــنین بــایــد بــه ایــن نــکته هــم اشــاره کــنیم کــه ایــن دســته از اســتخر هــای بــادی کــه دارای کــف بــادی هسـتند جـزو مـحصولاتـی بـه شـمار مـی رونـد کـه رده سـنی خـردسـال نـیز مـی تـوانـند بـه راحـتی از ان هـا اسـتفاده کـنند و عـمومـا ایـــن مـــدل از اســـتخر هـــا ارتـــفاع زیـــادی هـــم نـــداشـــته و ســـبب مـــی شـــود تـــا بـــه راحـــت تـــریـــن شـــکل مـــمکن بـــتوانـــید از در اخـــتیار داشتن این محصولات لذت ببرید.

استخر بادی کودک سرسره دار

در کـنار دو مـدل قـبلی کـه بـه آن هـا اشـاره کـردیـم ، بـایـد بـه ایـن مـسئله نـیز اشـاره کـنیم کـه نـوع دیـگری از اسـتخر هـای بـادی در بـازار وجـود دارد کـه ایـن مـحصولات امـکانـات بیشـتری را در اخـتیار شـما قـرار مـی دهـد. در واقـع شـما بـه جـز فـضای اصـلی اسـتخر مـی تـوانـید یـک سـری امـکان ویـژه را هـم در ایـن دسـته از مـحصولات مـشاهـده کـنید کـه بـاعـث مـی شـود بـه بهـتریـن شـکل مـمکن بـتوانـید یـک اسـتخر بـا تـمامـی ویـژگـی هـای فـوق الـعاده را در اخـتیار داشـته بـاشـید. در هـمین راسـتا بـایـد عـنوان کـنیم کـه بهــره مــندی از ســرســره بــادی یــکی از ویــژگــی هــای فــوق الــعاده ایــن مــحصولات مــی بــاشــد. در واقــع اگــر اســتخر بــادی شــما دارای یـک عـدد سـرسـره بـادی بـاشـد بـاعـث مـی شـود تـا کـودک بـتوانـد در یـک مـحیط کـامـلا خـاص و بـا بهـره مـندی از یـک امـکان ویـــژه اقـــدام بـــه تـــفریـــح کـــند. حـــال ایـــن ســـرســـره بـــادی بیشـــتر بـــر روی اســـتخر هـــایـــی دیـــده مـــی شـــود کـــه فـــضای بـــزرگ و ابـــعاد وسیعی را در اختیار شما قرار می دهند و کمتر دیده می شود که استخر های بادی کوچک دارای سرسره بادی باشند.
در واقـــع عـــمومـــا بـــر روی اســـتخر هـــایـــی کـــه ســـاخـــتار پـــارک آبـــی را دارا هســـتند شـــما مـــی تـــوانـــید یـــک عـــدد ســـرســـره بـــادی را مــشاهــده کــنید کــه ایــن ســرســره خــود مــی تــوانــد ابــعاد گــونــاگــونــی داشــته و بــاعــث شــود تــا بــه بهــتریــن شــکل مــمکن بــتوانــید از در اخـتیار داشـتن ایـن سـرسـره لـذت بـبریـد. هـم چـنین بهـره مـندی از یـک سـرسـره دو رو نـیز بـاعـث مـی شـود تـا بـا تـمامـی امـکانـات لا زمبـتوانـیدازایـنمـحصولاتاسـتفادهکـنید.درواقـعایـندوروبـودنودارایفـضابـودنایـنمـحصولاتسـببمـیشـودتـا بـه بهـتریـن شـکل مـمکن کـودک بـتوانـد در بـا لای یـک سـری از ایـن سـرسـره هـای بـادی قـرار گـرفـته و بـه تـفریـح و بـازی بـپردازد کـه قطعا امکانات مهیجی خواهد بود.

استخر بادی کودک دارای اسباب بازی بادی

بــحث دیــگر در خــصوص انــتخاب یــک اســتخر بادی کودک بهــره مــندی از اســباب بــازی بــادی مــی بــاشــد. در واقــع شــما بــایــد بــه ایــن مــسئله دقــت داشــته بــاشــید کــه یــک ســری از اســتخر هــای بــادی در بــازار وجــود دارد کــه ایــن مــحصولات دارای یــک ســری اسـباب بـازی بـادی نـیز مـی بـاشـند. در واقـع شـما مـی تـوانـید مـشاهـده کـنید کـه ایـن اسـباب بـازی هـای بـادی نـیز خـود مـدل هـای مـــتنوعـــی را دارا هســـتند کـــه ایـــن امـــر بـــاعـــث شـــده تـــا بـــتوانـــید بـــه بهـــتریـــن شـــکل مـــمکن کـــودک خـــود را در داخـــل فـــضای اســـتخر ســاعــت هــا مــشغول کــرده و دیــگر نــیازی بــه بــازی و تــفریــحی دیــگری بــرای ســرگــرم کــردن کــودک خــود نــداشــته بــاشــید. در هــمین راسـتا بـایـد بـه یـک سـری از رایـج تـریـن اسـباب بـازی هـای بـادی کـه در کـنار اسـتخر هـای پـیش سـاخـته ایـنتکس دیـده مـی شـود باید در این بخش اشاره کنیم.

تصویر

در وهــله اول شــما مــی تــوانــید مــشاهــده کــنید کــه بــر روی یــک ســری از اســتخر هــای بــادی کــودک یــک عــدد ســبد بــسکتبال دیــده مـی شـود. در واقـع بهـره مـندی از ایـن سـبد بـسکتبال بـاعـث مـی شـود تـا بـا در اخـتیار داشـتن یـک عـدد تـوپ بـادی بـه سـاده تـریـن شـکل مـمکن در یـک مـحیط اسـتخر بـتوانـید کـودک را بـا یـک بـازی و ورزش دیـگر نـیز سـرگـرم کـنید. ایـن مـسئله بـاعـث مـی شـود تـا بــه بهــتریــن شــکل مــمکن کــودک بــتوانــد از در اخــتیار داشــتن ایــن ســرگــرمــی هــم لــذت بــبرد. مــسئله مــهم دیــگری کــه بــایــد بــه آن اشــاره کــنیم بــحث بهــره مــندی از تــوپ هــای بــادی مــی بــاشــد. در واقــع خــیلی از اســتخر هــا در بــازار وجــود دارنــد کــه در کــنار خـود یـک سـری تـوپ بـادی در ابـعاد گـونـاگـون را هـم دارا هسـتند. در واقـع ایـن تـوپ بـادی حـال مـمکن اسـت کـه بـه صـورت سـاده و یــا مــمکن اســت بــا در اخــتیار داشــتن یــک فــضای بــازی دیــگر در اخــتیار شــما قــرار گــیرد. ایــن فــضا بــرای اســتفاده از تــوپ بادی نیز باعث می شود تا به بهترین شکل ممکن کودک با این وسایل بازی هم سرگرم باشد.
هـم چـنین شـما مـی تـوانـید مـشاهـده نـمایـید کـه بـر روی یـک سـری از اسـتخر هـای بـادی کـودک طـرح کشـتی و یـا اسـباب بـازی هـای دیـگری هـم بـه چـشم مـی خـورد کـه بـاعـث مـی شـود تـا کـودک حـس کـند در داخـل یـک کشـتی و یـا فـضای فـوق الـعاده دارد بــه بــازی و تــفریــح مــی پــردازد و ایــن مــسئله نــیز یــکی دیــگر از خــصوصــیات و ویــژگــی هــای ایــن دســته از اســتخر هــای بــادی کــودک مــی بــاشــد. هــم چــنین شــما مــی تــوانــید مــشاهــده کــنید کــه یــک ســری از اســتخر هــای بــادی دارای یــک عــدد آبــپاش نــیز هسـتند. در واقـع ایـن آبـپاش مـی تـوانـد هـم بـه صـورت جـداگـانـه و هـم بـه صـورت سـر هـم بـر روی بـدنـه اسـتخر قـرار بـگیرد کـه ایـن مـــسئله نـــیز ســـبب مـــی شـــود تـــا کـــودک بـــا بهـــره مـــندی از یـــک آبـــپاش بـــتوانـــد بـــه بهـــتریـــن شـــکل مـــمکن از در اخـــتیار داشـــتن ایـــن اسـتخر لـذت بـبرد. تـمامـی ایـن مـوارد در کـنار تـفریـحات دیـگری کـه مـدل هـای مـختلف اسـتخر بـادی کـودک در اخـتیار شـما قـرار می دهد باعث شده تا خیال شما از بابت در اختیار داشتن یک محصول فوق العاده راحت باشد.

استخر بادی کودک با راه اندازی آسان

مـسئله مـهم دیـگری کـه در هـنگام خـریـد یـک اسـتخر بـادی کـودک بـسیار مـورد تـوجـه خـانـواده هـا قـرار مـی گـیرد بـحث شـیوه راه انـدازی ایـن مـحصولات اسـت. در واقـع هـر چـه یـک مـحصول راحـت تـر راه انـدازی شـود و در مـدت زمـان کـوتـاه تـری بـتوانـید آن را راه انـدازی کـنید ، بـاعـث مـی شـود تـا مـحصول انـتخابـی مـحبوب تـر شـود. در هـمین راسـتا نـیز بـایـد عـنوان کـنیم کـه یـک سـری از اسـتخر هـای بـادی کـودک مـوجـود هسـتند کـه بـا دارا بـودن چـندیـن دریـچه بـاد بـر روی خـود بـاد مـی شـونـد. ایـن مـحصولات بـا در اخــتیار داشــتن یــک عــدد پــمپ بــاد ، بــاد مــی شــود و ایــن مــسئله ســبب مــی شــود تــا خــانــواده هــا بــتوانــند راحــت تــریــن حــالــت
ممکن را برای راه اندازی انتخاب کنند.
در واقــع ایــن مــحصولات بــا در اخــتیار داشــتن دریــچه هــای بــاد در تــعداد مــختلف بــه راحــتی قــابــلیت راه انــدازی را بــرای شــما فـراهـم مـی کـند. حـال در اخـتیار داشـتن پـمپ بـاد نـیز بـاعـث مـی شـود تـا ایـن فـرآیـند راه انـدازی بـرای شـما سـاده تـر شـود. هـم چـنین فـرآیـند جـمع کـردن و خـالـی کـردن بـاد ایـن مـحصولات هـم ویـژگـی مـهم دیـگری مـی بـاشـد. شـما مـی تـوانـید مـشاهـده نـمایـید کــه بــا بــاز کــردن هــر یــک از دریــچه هــای بــاد ایــن مــحصولات و وارد کــردن مــقداری فــشار ایــن امــکان بــرای شــما فــراهــم خــواهــد شد که بتوانید به ساده ترین شکل ممکن استخر خود را هم جمع آوری کرده و آن را کنار بگذارید.

استخر بادی کودک با قابلیت ترمیم و نگهداری آسان

تصویر

در کــــنار مــــوارد عــــنوان شــــده در ایــــن مــــطلب بــــایــــد بــــه ایــــن نــــکته هــــم تــــوجــــه داشــــته بــــاشــــید کــــه اســــتخر مــــد نــــظر شــــما بــــایــــد ایــــن خـصوصـیت را دارا بـاشـد کـه در صـورت آسـیب دیـدن بـتوانـیدبـه سـاده تـریـن شـکل مـمکن آن را تـرمـیم نـموده و مجـدد صـحیح و سـالـم از مـحصول اسـتفاده کـنید. ایـن مـسئله بـاعـث مـی شـود تـا در زمـان هـایـی کـه مـحصول دچـار آسـیب مـی شـود بـتوانـید بـه راحــتی هــر چــه تــمام تــر آن را تــرمــیم نــم ایــید. در هــمین راســتا بــایــد عــنوان کــنیم کــه عــمومــا اســتخر هــای بــادی کــودک در کــنار خـود یـک عـدد بـرچسـب تـعمیرات را هـم دارا مـی بـاشـد. ایـن مـسئله بـاعـث مـی شـود تـا در زمـان هـایـی کـه مـحصول بـه هـر دلـیلی دارای آســیب هــای ریــز و جــزئــی شــود شــما بــتوانــید اقــدام بــه تــرمــیم و تــعمیر مــحصول مــورد نــظر خــود کــرده و بــه ســاده تــریــن شکل ممکن آن محصول را در اختیار داشته باشید و مجدد از آن صحیح و سالم استفاده کنید.
در کــنار ایــن مــوارد نگهــداری از اســتخر هــم نــکته مــهم دیــگری مــی بــاشــد کــه بــایــد بــه ایــن مــسئله هــم تــوجــه داشــته بــاشــید. در هـمین راسـتا بـایـد عـنوان کـنیم کـه نگهـداری از اسـتخر هـای بـادی کـودک نـیز عـمومـا کـاری آسـان اسـت کـه بـایـد بـه کـودک خـود نــیز ایــن مــسائــل را بــیامــوزیــد تــا بــتوانــد از مــحصول خــود هــمواره در بهــتریــن شــرایــط مــمکن اســتفاده کــند. در واقــع عــدم ضــربــه زدن بـه مـحصول ، عـدم پـرت کـردن اشـیا بـه سـمت مـحصول ، دور کـردن وسـایـل نـوک تـیز از ایـن مـحصول و هـم چـنین عـدم وارد کـردن فـشار بـه ایـن اسـتخر هـا بـاعـث مـی شـود تـا هـمواره بـتوانـید بـه بهـتریـن شـکل مـمکن از ایـن مـحصولات اسـتفاده کـرده و از در اختیار داشتن آن ها لذت ببرید.

جمع بندی

در ایـن مـطلب سـعی کـردیـم تـا بـه بهـتریـن شـکل مـمکن خـصوصـیات خـریـد و انـتخاب یـک اسـتخر بـادی کـودک را کـه شـما قـصد خـریـد آن را داریـد بـرای شـما شـرح دهـیم. در هـمین رابـطه شـما بـایـد بـه ایـن مـسئله دقـت کـنید کـه مـحصول مـورد نـظر شـما بـایـد دارای چـه ویـژگـی هـایـی بـاشـد و دارا بـودن ایـن ویـژگـی هـا سـبب مـی شـود تـا مـحصولـی کـه شـما در اخـتیار داریـد بـتوانـد نـیاز شــما را بــه بهــتریــن شــکل مــمکن پــاســخگو بــاشــد. در کــنار ایــن مــوارد بــایــد بــه ایــن نــکته نــیز دقــت کــنید کــه بهــره مــندی از قــیمت ارزان ایـــن مـــحصولات نـــیز نـــکته ای مـــهم خـــواهـــد بـــود کـــه قـــطعا خـــیلی از افـــراد بـــه ایـــن مـــسئله هـــم تـــوجـــه مـــی کـــنند. فـــروشـــگاه اینتکس ســنتر ، نــمایــندگــی مــرکــزی مــحصولات بــادی در ایــران ســعی کــرده تــا بــا ارائــه تــنوع بــا لای مــحصولات و اســتخر هــای بـادی کـودکـان نـیاز خـانـواده هـا را در ایـن راسـتا بـه بهـتریـن شـکل مـمکن بـرطـرف کـرده و بـتوانـد بهـتریـن خـریـد را در اخـتیار شـما قـــرار دهـــد. بـــا تـــوجـــه بـــه ایـــن مـــسئله حـــتما پـــیشنهاد مـــی کـــنیم بـــا خـــوانـــدن ایـــن مـــقالـــه و مـــشاهـــده و مـــقایـــسه مـــحصولات مـــتنوع فروشگاه اینتکس بهترین انتخاب را انجام دهید.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
همسر بازیکن ملی پوش: مردم قطر بوی گند می دهند خیانت برزو ارجمند و احسان کرمی به ایران با اهتزاز پرچم شیر و خورشید کشف حجاب متصدیان غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران و سکوت مسئولان +تصاویر دلقک بازی احسان کرمی در خارج همچنان ادامه دارد فیلمی جذاب از ویلون نوازی استادانه دختر زیبای شادمهر عقیلی حاج صفی نگذاشت بقیه بازیکنان سرود ملی را بخوانند، او را اخراج کنید ملی پوشان ایران حواله های اهدایی را پس دادند؛ نخواستیم مال خودتان! ازدواج دختر 15 ساله با پدر خیلی جوان جذابش (فیلم) ادبیات عجیب زاکانی خطاب به یک دانشجو: گلویت را خوب بمال تا ... حساب بانکی زنان بی‌حجاب مسدود می‌شود! پیام خاتمی به مناسبت روز دانشجو: جامعه با شعار زیبای «زن زندگی آزادی» حرکت خود را به سوی آینده بهتر نشان می‌دهد جذابترین استایل پاییزی هانده ارچل که با دیدنش انگشت به دهان می شوید شیک پوشی دلبرانه هانده ارچل در خانه لاکچری اش پیراهن ویبرانت و فوق العاده محشر هانده ارچل (فیلم) انسیه خزعلی: باید پسرم را تشویق هم بکنید!
تیتر امروز   
جام جهانی قطر؛ مراکش صفر - اسپانیا صفر جزئیات جدید از موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان پایان کار آسیا در آسیا؛ آغازی شگفت‌انگیز با پایانی غم‌انگیز ۵۵ درصد مردم آمریکا زیر فشار دشواری های ناشی از تورم هستند بارش باران و برف در محورهای ۹ استان کشور/ ۷ جاده مسدود است امروز در دانشگاه‌ها چه گذشت؟/ روایتی از حضور مسئولان در جمع دانشجویان رهبر انقلاب: رصد دائم تغییراتِ پنهان فرهنگی از ملزومات بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی هستند رندر رسمی وان پلاس 11 با طراحی متفاوت دوربین افشا شد پیشنهاد جذاب و جدید برای مهدی طارمی بلعیدن 5کیلو موادمخدر برای قاچاق به زندان مردم برای ذخیره سازی مرغ اقدام کنند ماجرای تنبیه جنجالی دانش آموز مرودشتی توسط معلم چه بود؟ رسوایی دیگر برای ضدانقلاب در ماجرای فوت ‌«روح‌الله عابدینی» +فیلم رئیسی: حقوق کارکنان دولت بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار پرداخت شود امروز آخرین مهلت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/