منابع و دروس علوم اجتماعی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷   کد خبر 6784
ساعد نیوز: منابع و ضرایب علوم اجتماعی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس علوم اجتماعی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی )

1 - 504 لغت 2 - کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی دکتر محمد حسن کشاورز 3 - کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی تهیه و تنظیم یحیی علی بابایی و غلامرضا جمشیدی ها 4 - راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی بهناز ربیعی
روش تحقیق1 - پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دی.ای،دواس، ترجمه، هوشنگ نایبی 2 - نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ترز بیکر، ترجمه ی هوشنگ نایبی 3 - خلاصه مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 4 - طراحی پژوهشهای اجتماعی، نورمن بلیکی ترجمه ی حسن چاوشیان 5 - راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی دلبرت میلر ترجمه هوشنگ نایبی 6 - روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم تالیف ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل 7 - روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول تالیف دکتر باقر ساروخانی 8 - کندوکاوها و پنداشته ها دکتر فرامرز رفیع پور 9 - کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی
نظریه های جامعه شناسی1 - نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی 2 - خلاصه مباحث اساسی در نظریه های جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 3 - زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی/ لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی 4 - مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی1 - انسان شناسی فرهنگی ترجمه محسن ثلاثی 2 - انسان شناسی عمومی، دکتر عسکری خانقاه 3 - انسان شناسی کشف تفاوتهای انسانی ترجمه محسن ثلاثی 4 - تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، دکتر فکوهی 5 - درآمدی بر انسان شناسی ترجمه د کتر فکوهی 6 - پاره های انسان شناسی، دکتر فکوهی 7 - زنان ایل بهمئی، ترجمه دکتر رفیع فر 8 -  تأملی بر خاستگاه جامعه روستایی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام 9 -  فرهنگ برادوستی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام 10 -  منشأ عالم، حیات، انسان و زبا ن ترجمه دکتر رفیع فر 11 -  انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، دکتر مقصودی 12 -  مردم شناسی جنسیت، دکتر نرسسیانس 13 -  درآمدی بر انسان شناسی سیاسی، ترجمه دکتر فکوهی 14 -  انسان شناسی شهری، دکتر فکوهی
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی1 - مبانی جمعیت شناسی، دکتر امانی 2 - جمعیت شناسی جهان، دکتر امانی 3 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، پولار و دیگران 4 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر حبیب الله زنجانی 5 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر کاظمی پور 6 - جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، دکتر محمد میرزایی، دکتر زنجانی و دیگران 7 - کتاب جمعیت و توسعه با تأئید بر ایرا ن ( 10 مقاله دکتر محمد میرزایی) 8 - گفتاری بر جمعیت شناسی کاربردی، دکتر میرزایی 9 - جمعیت شناسی ایران دکتر امانی 10 - روش های مقدماتی تحلیل جمعیت دکتر حسن سرایی 11 - مبانی جمعیت شناسی سعید تمنا 12 -  نظریات جمعیتی، دکتر کتابی 13 -  نظریات مهاجرت، دکتر لهسایی زاده 14 -  درآمدی بر مطالعات جمعیتی، دکتر حسین محمودیان
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی1 - جامعه شناسی / آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان 2- خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 3 - جامعه شناسی شهری / دکتر شارع پور 4 - جامعه شناسی صنعتی / خانم نیره توکلی 5 - جامعه شناسی خانواده / باقر ساروخانی 6 - جامعه شناسی ارتباطات / باقر ساروخانی 7 - جامعه شناسی توسعه / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفار ی 8 - جامعه شناسی روستایی / منصور وثوقی 9 - جامعه شناسی روستایی / مهدی طالب 10 - روانشناسی اجتماعی / الیوت ارونسون؛ ترجمه حسین شکرکن 11 - نظریه ها در روانشناسی اجتماعی / مورتون دوچ و روبرت کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی 12 - تئوری های انقلاب / استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب 13 - جامعه شناسی انقلاب / دکتر پناهی 14 - جامعه شناسی تغییرات اجتماعی / غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه 15 - جامعه شناسی سازما نها / آرین قلی پور 16 - جامعه شناسی آموزش و پرورش / دکتر محمود شارع پور 17 - جامعه شناسی سیاسی / حسین بشیریه 18 - جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی / حسن ملک  انتشارات دانشگاه پیام نور 19 - جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی / دکتر یحیی علی بابایی 20 - آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)/ رحمت الله صدیق سروستانی  انتشارات آن 21 - جامعه شناسی پزشکی محمد توکل  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 22 - جامعه شناسی کار و شغل / غلامعباس توسلی
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی۱- کتاب مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، تالیف دومینیک استیریناتی، ترجمه ثریا پاک نظر، انتشارات گام نو. ۲- کتاب مطالعات فرهنگی؛ دیدگاه ها و مناقشات، تالیف محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی.  ۳- کتاب مطالعات فرهنگی؛ اصول و مبانی، مهری بهار، انتشارات سمت.
مردم شناسی فرهنگی۱- کتاب انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی فرهنگی)، تالیف امان الله قرایی مقدم، انتشارات ابجد.  ۲- کتاب انسان شناسی فرهنگی، تالیف بیتس و دانیل و فرد بلاگ، مترجم محسن ثلاثی، انتشارات علمی.  ۳- کتاب زمینه فرهنگ شناسی، تالیف محمود روح الامینی، انتشارات عطار.
نظریه های مطالعات جوانان۱- کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان، تالیف برنهارد شفرز، ترجمه کرامت الله راسخ، انتشارات نی.  ۲- کتاب جامعه شناسی جوانان ایران، تالیف محمد سعید ذکایی، انتشارات آگه.  ۳- کتاب فرهنگ مطالعات جوانان، تالیف محمدسعید ذکائی، انتشارات آگه.
آمار و ریاضی1 - کتاب روشهای آماری، دکتر کریم منصورفر 2 - ریاضیات برای دانشجویان علوم اجتماعی، دکتر کریم منصورفر 
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی۱- کتاب نظریه رفاه، سیاست اجتماعی چیست، تالیف فیتز پتریک، تونی، ترجمه هرمز همایون پور، انتشارات گام نو.  ۲- کتاب مقدمه ای بر سیاستگذاری اجتماعی، تالیف بلیکمور، کن، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.  ۳- کتاب برنامه ریزی و چشم انداز آینده آن در ایران، تالیف فیروز توفیق، مؤسسه عالی سازمان مدیریت.
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها۱- کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران.  ۲- کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف سیدحسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام.  ۳- کتاب مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف مظفر صرافی، انتشارات سمت.
حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم۱- کتاب تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم، تالیف جعفر کریمی، محمدرضا محبوب فر، انتشارات ارکان دانش.  ۲- کتاب برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، تالیف بهرام رنجبریان و محمد زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.  ۳- کتاب اصول علم اقتصاد، تالیف میثم موسایی، انتشارات نور و علم.
دانش اجتماعی مسلمین۱- کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، تالیف گروه مولفین، انتشارات سمت.  ۲- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (دو جلد)، تالیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.  ۳- کتاب دانش مسلمین، تالیف محمدرضا حکیمی، انتشارات دلیل ما.
فلسفه اسلامی۱- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء.  ۲- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۳- کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۴- کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.  ۵- کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۶- کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، 2- روش تحقیق، 3- نظریه های جامعه شناسی، 4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، 5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی، 6- مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی، 7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی، 8- مردم شناسی فرهنگی، 9- نظریه های مطالعات جوانان، 10- آمار و ریاضی، 11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی، 12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها، 13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم، 14- دانش اجتماعی مسلمین، 15- فلسفه اسلامی.

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
123456789101112131415
1) مردم شناسی -122230000000
2) جمعیت شناسی -222203000000
3) جامعه شناسی -3222003000000
4) برنامه ریزی رفاه اجتماعی-52220000000400
5) جامعه شناسی انقلاب اسلامی-3222003000000
6) مطالعات فرهنگی-621100021000
7) مطالعات جوانان-722200020200
8) مدیریت خدمات اجتماعی-621100021000
9) مدیریت راهبردی فرهنگ-6211000210000
10) برنامه ریزی توسعه منطقه ای-8222000000400
11) برنامه ریزی گردشگری-9222000000400
12) دانش اجتماعی مسلمین-10232000000030
13) فلسفه علوم اجتماعی-1122300000003
14) گردشگری مذهبی-8222000000400
15) مطالعه اوقات فراغت-7222000202000
16) پژوهش علوم اجتماعی-4242000000200
17) جامعه شناسی ورزشی *-322200300000
18) توسعه محلی1) شهری8222003000400
2) روستایی8222003000400

* پذیرش دانشجو در رشته جامعه شناسی ورزشی (رشته 17) فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

  از دست ندهید  
درخواست کناره گیری جهانگیری از سمت معاون اول
درخواست کناره گیری جهانگیری از سمت معاون اول
افزایش سود در برخی بانک های خصوصی
افزایش سود در برخی بانک های خصوصی
اعلام طرح پیش فروش ویژه مهر ماه محصولات ایران خودرو
اعلام طرح پیش فروش ویژه مهر ماه محصولات ایران خودرو
افشای جزئیات تکان‌دهنده از قتل جمال خاشقجی
افشای جزئیات تکان‌دهنده از قتل جمال خاشقجی
چرا "لیر ترکیه" گران شد؟
چرا "لیر ترکیه" گران شد؟
مقاله تند پمپئو علیه ایران: تهران را وادار به انتخاب می‌کنیم
مقاله تند پمپئو علیه ایران: تهران را وادار به انتخاب می‌کنیم
طراح و برنامه ریز اصلی جنایت تروریستی اهواز به هلاکت رسید
طراح و برنامه ریز اصلی جنایت تروریستی اهواز به هلاکت رسید
سکه‌های پیش فروش را تحویل نگیرید لغو می‌شود
سکه‌های پیش فروش را تحویل نگیرید لغو می‌شود
وزارت خزانه داری آمریکا چند بانک ایرانی را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا چند بانک ایرانی را تحریم کرد
چه کسی مسئولیت ربایش در مرز میرجاوه را برعهده گرفته است؟
چه کسی مسئولیت ربایش در مرز میرجاوه را برعهده گرفته است؟
  پربازدید ترین تصاویر
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا
دریافت اکسپت سریع مقاله