منابع و دروس رشته فلسفه و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  شنبه، 19 اسفند 1396   کد خبر 3634
منابع و دروس رشته فلسفه و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته فلسفه در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه 97

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی ، آلمانی و فرانسه )

عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان فلسفه، انتشارات سمت. ۲- کتاب متون فلسفی منتخب به زبان انگلیسی، دکتر محمدعلی عباسیان چالشتری، انتشارات دانشگاه پیام نور.
فلسفه غربی ۱- کتاب تاریخ فلسفه یونان و روم، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم جلال الدین مجتبوی، انتشارات علمی و فرهنگی. ۲- کتاب تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تالیف محمد ایلخانی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت). ۳- کتاب تاریخ فلسفه (از دکارت تا لایب نیتس)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم غلامرضا اعوانی، انتشارات علمی و فرهنگی(سروش).
فلسفه اسلامی۱- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء. ۲- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم. ۳- کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم. ۴- کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت. ۵- کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم. ۶- کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 
متون معتبر فلسفی اسلامی۱- کتاب اصول نظری و عملی ترجمه: از عربی به فارسی و فارسی به عربی، تالیف یحیی معروف، انتشارات سمت. ۲- کتاب تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، تالیف آذرتاش آذرنوش، انتشارات سروش. ۳- کتاب نخستین درسهای ترجمه، تالیف فزرانه فرحزاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
منطق عمومی۱- کتاب منطق (جلد اول و دوم)، محمدرضا مظفر، علی شیروانی موسسه انتشارات دارالعلم. ۲- کتاب مبانی منطق جدید، تالیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت. ۳- کتاب درآمدی به منطق جدید، تالیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی.
فلسفه عمومی۱- سیر حکمت در اروپا: به همراه "گفتار در روش راه بردن عقل" نوشته رنه دکارت،تالیف محمدعلی فروغی ،انتشارات نیلوفر. ۲-کتاب فلاسفه بزرگ: آشنایی با فلسفه غرب، تالیف برایان مگی، ترجمه عزت الله فولادوند ،انتشارات خوارزمی . ۳- کتاب کلیات فلسفه (به جز بخش منطق)، تالیف ریچاردهنری پاپکین، آوروم استرول،ترجمه مترجم جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت. 
ریاضیات عمومی۱- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جورج برینتن توماس، راس فینی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی. ۲- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لوئیس لیتهلد، سیامک کاظمی و مهدی بهزاد، انتشارات فاطمی. ۳- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف رابرت الکزاندر آدامز، مترجمان عبدالله صدرالدینی و نریمان ویسمرادی، انتشارات سرافراز. ۴- کتاب ریاضیات عمومی، تالیف ایساک آبراموویچ مارون، انتشارات پاریاب.

مواد امتحانی و ضرایب دروس کارشناسی ارشد فلسفه

مجموعه فلسفه در کنکور کارشناسی ارشد شامل گرایش های زیر در هر کد ضریب می باشد .
کد ضریب 1 : رشته های فلسفه و فلسفه هنر

کد ضریب 2 : رشته فلسفه گرایش تطبیقی

کد ضریب 3 : رشته منطق

کد ضریب 4 : رشته فلسفه دین

کد ضریب 5 : رشته اخلاق کاربردی


دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر