سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

منابع و دروس رشته ژنتیک پزشکی انسانی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  سه شنبه، 29 خرداد 1397   کد خبر 8536
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته ژنتیک پزشکی انسانی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته ژنتیک پزشکی انسانی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی انسانی 98-97

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
رشته های: «بیوشیمی» «زیست فناوری» «ژنتیک انسانی»

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

بیوشیمی عمومی

1.Textbook of biochemistry – Devlin
2.Biochemistry- Stryer
3.Principles of biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بالامانع است

زیست شناسی سلولی مولکولی

Molecular cell biology

H. Lodish و همکاران آخرین ویرایش

ژنتیک

اصول ژنیتیک پزشکی امری emery

ژنتیک مولکوی پزشکی (در هزار سوم) جلد 1و2

Medical molecular genetics

Principles of genetics

ترجمه و  تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی ویرایش پانزدهم 2017 چاپ نخست (چاپ هشتم پیاپی) برگزیده کتاب فصل 1386 و برگزیده تقدیر 1388 جمهوری اسلامی ایران انتشارات جامعه نگر
تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی انتشارات سامر 1391 (کتاب برگزیده فصل 1388 و برگزیده کتاب سال 1389 جمهوری اسلامی ایران) آخرین ویرایش
(Oxford university press- Oxford) last edition

Hoffee, Patrica A. last edition

شیمی آلی و عمومی

شیمی آلی

موریسون بوید (کتاب کامل) مترجم دکتر یاوری

میکروب شناسی

Microbiology
Microbiology 
Zinsser microbiology
Diagnostic microbiology
microbiology

Walker & et al
Jawetz & et al
Joklike & et al
Finegulld (baily & scott)
Murray

ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته ژنتیک پزشکی

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش ژنتیک انسانی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ بیوتکنولوژی گرایش صنعتی؛ویروس شناسی ؛ انگل شناسی پزشکی ؛ ژنتیک ؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ میکروبشناسی؛ تغذیه؛ علوم آزمایشگاهی؛ مامائی؛ دکترای عمومی گروه پزشکی * ؛ دکترای حرفه أی علوم آزمایشگاهی ودکترای حرفه ای دامپزشکی
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)

رشته ژنتیک انسانی

1) زبان عمومی2
2) میکروب شناسی0
3) شیمی آلی و عمومی0
4) ژنتیک5
5) زیست شناسی سلولی - مولکولی2
6) بیوشیمی عمومی1
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟