موضوعات پایان نامه رشته گیاه پزشکی

  چهارشنبه، 24 مرداد 1397   زمان مطالعه 9 دقیقه
موضوعات پایان نامه رشته گیاه پزشکی موضوعات پایان نامه رشته گیاه پزشکی
ساعد نیوز: موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته گیاهپزشکی

لیست موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته گیاهپزشکی :

 • سرینگومایسین و بررسی مقدماتی هیستوپاتولوژی بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار با استفاده از روش ایمنوفلورسنت.
 • شناسایی باکتری عامل پژمردگی سیب زمینی (Ralstonia solanacearum) در برخی از نواحی ایران و ارزیابی مقدماتی تحمل ارقام سیب زمینی نسبت به آن در شرایط گلخانه ای و بررسی نقش آنزیم پراکسیداز در مکانیسم دفاع/ .
 • شناسایی قارچ های اکتومیکوریزای چندگونه سوزنی برگ دراستان …..
 • بررسی بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه گلزا در …..
 • جداسازی باکتریهای منطقه پسته کاری ….. و شناسایی باکتریهای آنتاگونیست، روی ایزوله آسپرژیلوس توکسین زای پسته و امکان بررسی توکسین زدایی آنها در شرایط IN VITRO.
 • مطالعه اثرات آنتاگونیستی جدایه های VERTICILLIUM CHLAMYDOSPORIUM روی مراحل مختلف نماتدسیست چغندرقند HETERODERA SCHACHTII و گره ریشه MELOIDOGYNE JAVANICA.
 • بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های قارچ Fusarium graminearum عامل فوزاریوز خوشه گندم از طریق تعیین گروههای سازگاری رویشی،RAPD، بیماری زایی و توکسین زایی.
 • نقش برخی از فاکتورهای دخیل در توسعه و یا تحدید بیماری آتشک (Fireblight) در استان ….
 • بیماری بوته میری سویا ناشی از قارچ Phytophthora sojae در استان لرستان و بررسی مقاومت نسبی بعضی ارقام ولاینهای سویا نسبت به آن/ .
 • شناسائی گونه های عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی و بررسی عکس العمل ارقام تحت شرایط گلخانه در شهرستان …..
 • میزان فعالیت و نقش آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون – اس – ترانسفراز در مکانیزم مقاومت خوشه های گندم نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی خوشه FUSARIUM HEAD BLIGHT.
 • بررسی بیماری جدید لکه تاولی مرکبات با عامل:                         PANTOEA AGGLOMERANS در شمال ایران…..
 • بررسی بیماری رایزوکتونیایی سیب زمینی و ارزیابی کنترل بیولوژیکی آن از طریق کاربرد جدایه های دوهسته ای رایزوکتونیا.

 

 • بررسی نماتودهای مولد گره ریشه (Meloidogyne spp) در مزارع توتون و روش موثر کنترل آنها در استان …..
 • تعیین گونه و نژاد نماتودهای مولد گره ریشه (.Meloidogyne SPP) درباغات پسته منطقه …… و آزمایش دو نماتودکش راگبی (‎۱۰G) و کاربوفوران (‎۵G) و گرد ضایعات توتون جهت کنترل آنها.
 • شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی از راسته‌های: Tylenchida & Dorylaimida در نخیلات استان …..
 • استفاده از آیزوزایمها در تشخیص عوامل گوموز و تاثیر مدت زمان غرقاب در شدت بیماری برروی پایه‌های مختلف پسته.
 • استفاده از فیتوتوکسینها (Phytotoxins) به عنوان ابزاری جهت انتخاب ارقام متحمل به بیماری فوزاریومی خوشه گندم.
 • بررسی بیماری فوزاریومی خوشه جو در استان ….. و تعیین حساسیت و مقاومت ارقام مختلف جو نسبت به این بیماری.
 • بررسی پراکنش و شناسایی نماتودهای مولد گره ریشه گوجه فرنگی و آزمایش دو نماتودکش شیمیایی و گیاهی جهت کنترل آنها در منطقه …..
 • تعیین نژاد و ویرولانسهای (فاکتورهای بیماری‌زائی) سفیدک پودری گندم، Erysiphe graminis f.sp. tritici در استانهای …..
 • ارزیابی حساسیت ارقام مختلف مرکبات نسبت به بیماری پوسیدگی قهوه‌ای: (Brown rot.
 • بررسی امکان بروز مقاومت در قارچ Pyricularia Oryzae به قارچکشهای بنومیل، ادی فن فوس و تری سیکلازول.
 • بررسی اختلافات بیماریزایی در جدایه های شبه گونه septoria tritici عامل بیماری سپتوریوز برگ گندم در ایران.
 • بررسی امکان کنترل بیولوژیک قارچ lycopersici Fusarium oxysporum f.sp عامل بیماری پژمردگی فوزاریمی در گوجه فرنگی توسط آنتاگونیستهای باکتریایی در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه.
 • بررسی پراکندگی بیماری مرگ نارون (Dutch Elm Disease) در مناطق تهران و کرج و ارزیابی اثر چند قارچ کش برروی قارچ عامل بیماری Ophiostoma ulmi.
 • تشخیص و مطالعه استرینهای Pseudomonas syingae pv.tabaci عامل آتشک وحشی و لکه زاویه ای توتون در ایران.
 • سرینگومایسین و بررسی مقدماتی هیستوپاتولوژی بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار با استفاده از روش ایمنوفلورسنت.
 • شناسایی باکتری عامل پژمردگی سیب زمینی (Ralstonia solanacearum) در برخی از نواحی ایران و ارزیابی مقدماتی تحمل ارقام سیب زمینی نسبت به آن در شرایط گلخانه ای و بررسی نقش آنزیم پراکسیداز در مکانیسم دفاع/ .
 • شناسایی قارچ های اکتومیکوریزای چندگونه سوزنی برگ دراستان …..
 • بررسی بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه گلزا در …..
 • جداسازی باکتریهای منطقه پسته کاری ….. و شناسایی باکتریهای آنتاگونیست، روی ایزوله آسپرژیلوس توکسین زای پسته و امکان بررسی توکسین زدایی آنها در شرایط IN VITRO.
 • مطالعه اثرات آنتاگونیستی جدایه های VERTICILLIUM CHLAMYDOSPORIUM روی مراحل مختلف نماتدسیست چغندرقند HETERODERA SCHACHTII و گره ریشه MELOIDOGYNE JAVANICA.
 • بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه های قارچ Fusarium graminearum عامل فوزاریوز خوشه گندم از طریق تعیین گروههای سازگاری رویشی،RAPD، بیماری زایی و توکسین زایی.
 • نقش برخی از فاکتورهای دخیل در توسعه و یا تحدید بیماری آتشک (Fireblight) در استان ….
 • بیماری بوته میری سویا ناشی از قارچ Phytophthora sojae در استان لرستان و بررسی مقاومت نسبی بعضی ارقام ولاینهای سویا نسبت به آن/ .
 • شناسائی گونه های عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی و بررسی عکس العمل ارقام تحت شرایط گلخانه در شهرستان …..
 • میزان فعالیت و نقش آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون – اس – ترانسفراز در مکانیزم مقاومت خوشه های گندم نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی خوشه FUSARIUM HEAD BLIGHT.
 • بررسی بیماری جدید لکه تاولی مرکبات با عامل:                         PANTOEA AGGLOMERANS در شمال ایران…..
 • بررسی بیماری رایزوکتونیایی سیب زمینی و ارزیابی کنترل بیولوژیکی آن از طریق کاربرد جدایه های دوهسته ای رایزوکتونیا.
 • بررسی اثر ارتفاع خوشه های پسته و زمان برداشت در آلودگی میوه های پسته در باغ به قارچ و آفلاتوکسین و بررسی درصد آلودگی پوست شاخی پسته به آفلاتوکسین.
 • بررسی مقاومت نسبی چند رقم کنجد و ارزیابی کارآیی چند قارچکش بر روی رشد شعاعی میسیلیوم قارچ PHYTOPHTHORA NICOTIANA عامل بوته میری کنجد در استان ……
 • شناسایی گونه های فوزاریوم روی برنج در استان ……
 • بررسی و تعیین خصوصیات پوتی ویروس مولد موزاییک لکه ای بادام زمینی    (.Arachis hypogaea L .
 • بررسی امکان کنترل بیولوژیکی قارچ (ASCOCHYTA RABIEI) عامل بیماری برق زدگی نخود با استفاده از میکروارگانیسمهای آنتاگونیست (در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای.
 • بررسی بوته میری ریزوکتونیایی نهالهای بذری لیموترش در ….. و اثر چند قارچ کش در کنترل آن.
 • بررسی مورفولوژیکی و تاکسونومیکی نماتدهای پارازیت گیاهی(TYLENCHIDA)محصولات عمده مزارع استان …..
 • شناسایی گونه های جنس MELOIDOGYNE ( نماتد مولد غده ریشه ) در نهالستانهای….. استان…… و بررسی شدت آلودگی و تاثیر آن بر روی رشد گیاه.
 • تعیین نژادهای فیزیولوژیک  TILLETIA LAEVIS عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم COMMON BUNT و بررسی تغییرات بیماری زایی در اثر دورگ گیری بین نژادها.
 • شناسائی عامل بیماری، پراکندگی ، دامنه میزبانی و خسارت ناشی از بیماری پژمردگی و رتیسیلیومی  پسته در استان ….
 • تعیین گروههای آناستوموزی غالب قارچ RHIZOCTONIA SOLANI عامل پوسیدگی ریشه سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی، کنترل بیولوژیک و بررسی مقاومت برخی از ارقام سیب زمینی نسبت به آن. .
 • بررسی عوامل فوزاریومی پوسیدگی ریشه و طبق پیاز و تعیین گونه غالب ….
 • بررسی و مقایسه بیماریزایی سوشهای Fusarium graminearum  جداشده از گندم و ذرت و تعیین نقش ذرت در بقاء عامل بیماری بلایت خوشه گندم/ .
 • بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم (Take – All) توسط باکتریهای آنتاگونیست.
 • بررسی کارآیی سموم تدخینی (متیل بروماید و بازامید) جهت ضدعفونی خاک علیه نماتدهای پارازیت گیاهی در نهالستانهای زیتون استان ….
 • بررسی نماتدهای پارازیت گیاهی مزارع چغندرقند در استان…. و تعیین شدت آلودگی نماتد چغندرقند (Heterodera Schachtii) در این مزارع. .
 • بررسی، شناسایی و کنترل عامل بیماری لکه قهوه ای توتون در استانهای شمالی کشور.
 • شناسایی و تعیین پراکنش عامل بیماری انگومک پسته در استان …..
 • بررسی امکان مبارزه بیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برگ برنج توسط آنتاگونیستهای باکتریایی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه در استان ….
 • بررسی امکان کنترل بیولوژیکی با عامل بوته میری جالیز                 Phytophthora Drechsleri…..
 • بررسی امکان کنترل بیولوژیک قارچ Fusarium Oxysporum f.sp.melonis/ .
 • شناسائی و کنترل شیمیایی عوامل باکتریایی مولد بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی در ……
 • بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری ریزوکتونیایی مرگ گیاهچه (Damping – Off) پنبه با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست…
 • بررسی بیماری بوته میری ژربرا ناشی از قارچ Phytophthora Cryptogea در گلخانه های منطقه …..
 • شناسائی میزبانان جدید قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici در ایران، ارزیابی واکنش ارقام قدیم و جدید گندم و جو نسبت به آن و همچنین تاثیر عناصر ازت و منگنز در شدت بیماری پاخوره گندم.
 • بررسی اثر چند سم شیمیایی بر نماتد مولد گره ریشه:Meloidogyne Spp در گلخانه های تحت کشت خیار گلخانه ای در استان …..
 • بررسی میزبانهای علفی عامل بیماری ریزبرگی (استابورن) مرکبات در …..
 • شناسایی و پراکندگی عامل بیماری پژمردگی موز در ……
 • شناسایی عامل بوته‌میری عدس در استان …..
 • شناسایی Verticillium dahliae عامل بیماری سرخشکیدی درختان زیتون در استان …..
 • تعیین استانه خسارت اقتصادی نماتد مولد غده ریشه درخیار گلخانه‌ای…
 • مقایسه و ارزیابی دقت روش‌های مولکولی جهت تشخیص ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (TSWV) و ویروس Y سیب‌زمینی (PVY) در سیب‌زمینی و ناقلین.
 • بررسی پژمردگی عدس در منطقه ….
 • بررسی وجود ژن nec1 و تفاوت در ویرولانس استرینهای Streptomyces عامل اسکب سیب‌زمینی در ایران.
 • سبب‌شناسی انگومک پسته در استان ….
 • بررسی بیماری بوته میری خیار ناشی از قارچ Phytophthora drechsleri در گلخانه‌های منطقه …..
 • ارتباط سرولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای عامل برگ سفیدی نیشکر و برگ سفیدی مرغ در استان ……
 • مکان‌یابی درون سلولی پروتئین دفاعی TRP در بذور یولاف به روش ایمیونوالکترون میکروسکوپی و بررسی ایزوفرم‌های آن به روش وسترن بلات….
 • بررسی عوامل فوزاریومی پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در مغان و ارزیابی مقاومت لاین‌های پیشرفته گندم نسبت به گونه‌های مهم در مرحله گیاهچه/ .
 • تعیین خصوصیات بیولوژیکی و سرولوژیکی توسپوویروس (Tospovirus) جدا شده از گیاهان زینتی منطقه …..
 • بررسی امکان کنترل بیولوژیک قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی مرطوب ریشه نخود توسط Trichoderma spp.
 • بررسی بیولوژی قارچ Septoria tritici عامل سوختگی برگ گندم ……
 • بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست علیه عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه درختان توت در شرق استان .
 • بررسی نقش Fusarium solani در پوسیدگی خشک فوزاریومی غده سیب زمینی و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی (VCGs) آن.
 • تعیین میزان خسارت نماتد مولد غده ریشه، گونه Meloidogyne javanica روی گیاه گوجه فرنگی در گلخانه و بررسی هیستوپاتولوژی ریشه.
 • مبارزه بیولوژیک با بیماری مرگ گیاهچه پنبه (DAMPING-OFF) در شرایط مزرعه.
 • انتقال ژن پوشش پروتئینی ویروس Y سیب زمینی به گیاه توتون جهت ایجاد مقاومت.
 • جمع‌آوری و شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی جالیز در شهرستان سمنان و تعیین جمعیت نماتد مولد غده ریشه در خاک.
 • بررسی امکان کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند توسط باکتری‌های آنتاگونیست.
 • تعیین گروه‌های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا در استان …. و ارزیابی مقاومت نسبی بعضی از ارقام لوبیا نسبت به آن.
 • بررسی امکان کنترل نماتد مولد ریشه Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی از طریق فرو بردن ریشه نشاء در محلول سمی.
 • مطالعه مورفولوژیکی گونه‌های قارچ Bipolaris عامل بیماری لکه قهوه‌ای برنج و تعیین تنوع ژنتیکی آنها بر اساس روشهای مولکولی RAPD_PCR و PCR_RFLP در استان …..
 • شناخت و بررسی باکتریهای مولد هسته یخ درختان بادام منطقه …… … و عوامل موثر در فعالیت و مدیریت آنها….
 • بررسی بیماریهای ویروسی انگور در ایران.
 • شناسایی گونه‌های فوزاریوم مرتبط با خیار در منطقه …..
 • بررسی پراکنش و میزان خسارت بیماری پوسیدگی یقه توتون در استان‌های ….. و امکان کنترل شیمیایی آن در شرایط آزمایشگاهی/ .
 • ارزیابی عصاره چندگونه از گیاهان بومی در جلوگیری از رشد قارچ Pyricularia grisea عامل بیماری بلاست برنج.
 • جداسازی و شناسایی گونه‌های Phytophthora عامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان گیلاس استان …..
 • اتیولوژی بوته میری و پژمردگی پیاز، بیولوژی، پراکنش و نقش علف‌های هرز در اپیدمیولوژی عامل یا عوامل بیماری‌زا در استان …..
 • مقایسه کرک زدایی بذر با اسید (دلینته کردن) و ضد عفونی بذر با قارچکشهای شیمیایی از نظر تاثیر بر بیماریهای پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه پنبه.
 • بررسی مقاومت تعدادی از هیبریدهای بین‌گونه‌ای و ارقام تجاری انگور نسبت به باکتری عامل بیماری سرطان طوقه در منطقه ……
 • بررسی بیماری پژمردگی فوزاریوم نخود در استان …….
 • شناسائی عامل شانکر باکتریائی کیوی فروت در ….. استان ….. و ارزیابی مقاومت ارقام مختلف کیوی به باکتری عامل بیماری…..
 • بررسی اتیولوژی بیماری آنتراکنوز مرکبات در استان …….
 • پیش‌آگاهی بیماری آتشک گلابی با استفاده از مدل کامپیوتری مری‌بلایت.
 • بررسی خصوصیات جدایه‌های ایرانی ویروس موزاییک گوجه‌فرنگی (ToMV) و ویروس موزاییک توتون (TMV.
 • شناسایی و پراکندگی عامل بیماری پوسیدگی ریشه هندوانه در منطقه …..
 • بررسی واکنش تعدادی از ارقام گندم در مرحله گیاهچه‌ای به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه……
 • ارزیابی گندم‌های تتراپلوئید ایرانی برای مقاومت به بیماری بلاچ برگی گندم (Septoria tritici. .
 • شناسایی عامل بیماری لکه موجی برگ گوجه‌فرنگی در منطقه جهرم و بررسی مقاومت نسبی ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به آن.
 • پراکنش، شناسائی و مدیریت شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی در استان ….
 • کاربرد GIS در تعیین پتانسیل شیوع اقلیمی بیماری آتشک در استان …
 • بررسی اثر عصاره‌های گیاهی در مقایسه با سموم معمول در کنترل باکتری Rhizobium radiobacter……
 • بررسی اختلافات بیماریزایی درمیان جدایه‌های قارچ Mycosphaerella graminicola عامل بیماری سپتوریوز گندم در ایران….
 • شناسایی عوامل بوته میری (Phytophthora) خیار در گلخانه‌های اصفهان و بررسی امکان کنترل شیمیایی آن…..
 • استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست بر علیه شانکر باکتریایی مرکبات در استان …..
 • بررسی بیان ژن پروتئین پوششی (P21) ویروس زردی رگبرگ نکروتیک چغندرقند (BNYVV) در گیاه چغندر قند.
 • مطالعه ساختار جمعیت قارچ Gibberella fujikuroi عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان …….
 • تعیین تنوع ژنتیکی قارچ Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند در ایران……
 • ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم نان نسبت به عامل بیماری فوزاریوز سنبله گندم (Fusarium graminearum) در استان …..
 • ردیابی، تعیین تنوع و بررسی عکس‌العمل ارقام تجاری پنبه نسبت به عامل بیماری بلایت باکتریایی پنبه در منطقه …..
 • مقایسه مولکولی آنتاگونیستهای باکتریایی سوختگی غلاف و پوسیدگی ریشه و طوقه برنج با استفاده از نشانگر RAPD…..
 • ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به پاتوتیپ‌های قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici در شرایط گلخانه و مزرعه……
 • بررسی امکان ایجاد ژرم پلاسم عاری از ویروس در گیاه رز با استفاده از شیمی درمانی و گرما درمانی……
 • تعیین گونه‌ها و پراکنش نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne spp در مزارع گوجه‌فرنگی استان …..و تاثیر سموم متیل بروماید و بازامید و آفتابدهی (Soil Solarization) روی گونه‌های غالب در خزانه…..
 • نقش باکتری‌های مولد هسته یخ در گسترش و توسعه عامل بیماریزای شانکر پوستی گردو در استان ……
 • تعیین خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی، استرینهای Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum عامل بلایت باکتریایی پنبه.
 • بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی و آنزیمی در نهال‌های بذری و غیربذری زیتون رقم زردآلو به نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica.
 • تعیین برخی خصوصیات جدایه‌های ایرانی ویروس موازییک سویا، ویروس موزاییک زرد لوبیا و ویروس پیسک بادام زمینی از گیاه سویا……
 • بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی در چهار رقم رایج سویا در ایران آلوده به نماتدسیست سویا (Heterodera.glycines) در شرایط گلخانه.
 • بررسی تاثیر مواد آلی مختلف برای کنترل نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در خیار.
 • جمع‌آوری و شناسایی نماتدهای شکارگر از راسته Mononchida در شهرستان ……

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟