مراحل دفاعیه پروپوزال رساله دکتری 

  شنبه، 26 اسفند 1396   کد خبر 3779
مراحل دفاعیه پروپوزال رساله دکتری 
ساعدنیوز: در این مقاله ساعدنیوز مراحل دفاع از پروپوزال رساله دکترا را به صورتی عمومی بررسی می کند.

 در تمامی مقاطعی که از دانشجو پروپوزال درخواست می کنند این پروپوزال توسط هیئتی از اساتید داوری می شوند و پس از تایید این داوران است که پروپوزال تصویب می شود و دانشجو این امکان را پیدا می کند که کار تحقیقاتی خود و نوشتن پایان نامه و رساله را آغاز کند. در برخی از مقاطع دکتری و در برخی از دانشگاه ها دانشجو باید برای دفاع از پروپوزال خود آماده شود و در مقابل داوران، از پروپوزال خود دفاع کند. ساعدنیوز در این مقاله مراحل دفاعیه از پروپوزال رساله دکترا را به صورتی عمومی بررسی می کند.

روند دفاع از پروپزال رساله دکتری به چه صورت می باشد؟

البته باید یادآور شویم که ممکن است این مراحل از دانشگاه به دانشگاه دیگر متفاوت باشد. ولی در مقطع دکترا در برخی از دانشگاه ها دانشجو باید از پروپوزال خود دفاع کند و اثبات کند که تحقیقی که تصمیم به انجام آن و ارایه رساله از آن را دارد از ارزش و اعتبار علمی قابل قبولی از نظر داوران برخوردار است. اما مراحل دفاعیه از پروپوزال رساله دکتری در زیر آورده می شود. برای آشنایی بیشتر به عنوان نمونه مراحل دفاع پروپوزال دکترای دانشگاه تهران آورده می شود تا با روند کلی آن آشنا شوید.

برای درخواست باید یک نسخه پر شده از فرم های پروپوزال را به همراه فرم پر شده در خواست برگذاری جلسه دفاع پیشنهاد رساله دکتری به دانشگاه ارایه شود. فرم در خواست برگذاری جلسه دفاع پیشنهاد رساله دکتری باید به وسیله استاد مشاور تکمیل شود و در آن نام چهار داور داخلی و چهار داوری خارجی پیشنهاد شود.  این مدارک باید به آموزش دانشگاه تحویل داده شود تا در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  مطرح شود.

هنگامی که در شورا موارد فوق تصویب شد دو داور داخلی و دو داور خارجی انتخاب می شوند که دانشجو و استاد راهنما باید با این داوران هماهنگ شده و تاریخ قطعی دفاع را مشخص نماید و تایید قطعی را به دانشگاه گزارش نماید. پس از مراحل چهار نسخه از پروپوزال تکمیلی باید آماده شود و به همراه دعوت نامه دفاعیه در پاکت قرار داده و به داوران انتخابی تحویل داده شود.

پس از انجام مراحل فوق جلسه دفاع برگذار می شود و دانشجو باید از پروپوزال خود دفاع نماید. در انتهای جلسه و پس از تصمیم گیری داوران صورتجلسه تکمیل شده توسط اساتید داور و راهنما به همراه دو نسخه از پروپوزال باید به آموزش دانشکاه فرستاده شود تا تاییدیه نهایی شود. پس از این مورد است که اگر داوران و شورای تحصیلات تکمیلی دفاع و پروپوزال را تایید نهایی کند دانشجو می تواند به صورت رسمی رساله دکتری خود را آغاز کند.


دیدگاه ها