سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

  سه شنبه، 19 دی 1396   کد خبر 1683
ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور تشریح شده است.
مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور تشریح شده است.

نحوه اقدام و روند رسيدگي  به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

متقاضي درخواست المثني كارت با مراجعه به سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي دركشور محل اقامت نسبت به تكميل و ارائه مدارك ذيل اقدام مي نمايد.

مدارك مورد نياز جهت صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

  نبصره 1:عكس هاي ارسالي مي بايست از يك كليشه(یک نوع) باشند .

  تبصره 2:از دوقطعه عكس ارسالي يك قطعه عكس برروي برگ شماره 2 و قطعه ديگر برروي برگ شماره 3 الصاق گردد

  1. برگ تكميل شده درخواست صدورالمثني كارت معافيت / پايان خدمت توسط متقاضي
  2. تصوير ( كپي )كارت معافيت / پايان خدمت قبلي .
  3. عكس سياه و سفيد 3*2 تمام رخ مشمول بازمينه سفيد و مطابق با شئونات اسلامي ،2قطعه پشت نويسي شده .
  4. ارائه برگ احرازهويت
  5. ارائه برگه تعهد .
  6. اخذ مبلغ 190،000 ريال جهت صدوركارت هوشمند المثني .
  7. لاشه کارت در صورت وجود

  سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي برگ هاي احراز هويت و گواهي امضاء متقاضيان را تاييد و به همراه كليه مدارك از آن طريق به وزارت امورخارجه ارسال گردد .

  وزارت امورخارجه موظف است مبالغ اخذ شده ازمتقاضيان را به شماره حساب هاي ذيل واريز و ضمنا به صورت ماهانه نسبت به ارسال فيش هاي واريزي به سازمان اقدام نمايند :

  1. مبلغ 100،000 ريال به حساب شماره 2171159017005 سيبا نزد بانك ملي شعبه حسابهاي دولتي .
  2. مبلغ 10،000 ريال به حساب شماره 2171159014000 وزارت اقتصاد و دارايي – بانك ملي ايران شعبه ناصر خسرو
  3. مبلغ 80،000 ريال به حساب شماره 0106374479003 سيبا بانك ملي شعبه علامه طباطبايي شمالي ( مخصوص ) هزينه صدور كارت هوشمند 

  وزارت امورخارجه موظف است جهت ارسال مدارك دريافتي از سفارت و يا نمايندگي و متعاقبا دريافت كارت هاي صادرشده و ارسال آن به سفارت و يا نمايندگي مورد نظر جهت تحويل به متقاضي از طريق نماينده اقدام نمايد .

    دیدگاه ها
    آخرین تصاویر