متغیر های تحقیق کدامند ؟ 

  شنبه، 26 اسفند 1396   کد خبر 3772
ساعدنیوز: متغیرهای تحقیق کدامند ؟ این سوالی است که ساعد نیوز در مقاله حاضر قصد پاسخ دادن به آن را دارد.
متغیر های تحقیق کدامند ؟ 

در مقاله ی قبلی که در مورد انتخاب عنوان پروپوزال صحبت کردیم یکی از مواردی که باید در عنوان گنجاده می شد متغیرهای  تحقیق بودند که توصیه می شود در عنوان ذکر شوند. ولی این متغیرهای تحقیق کدامند ؟ این سوالی است که ساعدنیوز در مقاله حاضر قصد پاسخ دادن به آن را دارد.

تعریف متغیر های تحقیق در یک پروپوزال

یکی از مواردی که در انتخاب عنوان پروپوزال و عنوان تحقیق اهمیت دارد آورده شدن متغیرهای تحقیق در آن است. عنوان پروپوزال در عین اینکه خلاصه می باشد باید کاملا مشخص کند که در طول تحقیق چه متغیرهایی مورد بررسی قرار می گیرد. اما این متغیرهای تحقیق کدامند ؟ در ادامه با این متغیرها بیشتر آشنا خواهید شد.

متغیرهای تحقیق و پزوهش را از نظر ماهیت اندازه ها و مقادیر می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول متغیرهای کیفی هستند که به بیان دیگر می توان متغیری نشان دهنده حالت های مختلف یک ویژگی باشد. از این دست متغیر ها می توان به عنوان نمونه از شغل، مذهب و مواردی از این دست نام برد. نوع دوم متغیر ها، متغیرهای کمی هستند. با اندازه گیری این متغیر ها اعداد به دست آمده را به صورتی آزمودنی و منطبق با قاعده ای معین و علمی منتسب کرد. متغیرهای کمی خود شامل دو دسته می شود. اولین دسته متغیر کمی گسسته است که به عنوان نمونه می توان از تعداد کتاب ها، تعداد اولاد و غیره نام برد و دسته دوم متغیر های کمی پیوسته هستند که می توان به قد، وزن و مواردی از این دست اشاره نمود.

اما تقسیم بندی دیگری نیز برای متغیر ها وجود دارد. متغیرها از نظر نقشی که ایفا می کنند به پنج دسته تقسیم می شود. متغیرهای مستقل که یک ویژگی از یک محیط فیزیک یا اجتماعی می باشد و با انتخاب و دستکاری های محقق و پژوهشگر می تواند مقدار دار شده و تاثیر آن بر عناصر و متغیرهای دیگر تحقیق مشخص شود.

دومین نوع متغیر در این دسته متغیر وابسته است. این نوع از متغیر وابسته به متغیر مستقل بود و تغییرات آن تاثیر پذیر از یک متغیر دیگر است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم اگر تحقیقی در رابطه با تاثیر تشویق در یادگیری دانش اموزان باشد تشویق کردن دانش آموزان متغیر مستقل بود و یادگیری که تاثیر پذیر از این تشویق هاست متغیر وابسته است.

سومین نوع متغیر در این دسته، متغیر تعدیل کننده است. این نوع متنی می تواند از نوع کیفی و یا کمی باشد و بر  جهت گیری رابطه میان متغیرهای وابسته و مستقل را تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اگر همان عنوان تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر وپسر ذکر شود، جنسیت دانش آموزان متغیر تعدیل کننده است.

متغیر های کنترلی چهارمین دسته از انواع متغیر ها هستند. اصولا در یک پژوهش محقق توانایی این را ندارد که تمامی روابط و تاثیر متغیرها بریکدیگر را بررسی  کند. بدین منظور برخی از متغیر ها را کنترل می کند و آخرین دسته از متغیرها، متغیرهای مداخله گر هستند. این متغیرها، متغیرهایی هستند که پژوهشگر و محقق برای استنتاج تاثیر متغیرها ی وابسته و مستقل بر یکدیگر مورد استقاده قرار می گیرند.

اشاره کردن به متغیرهای تحقیق در عنوان پژوهش ضرورت دارد و با شناخت کامل متغیرها می توانیم عنوان مناسبی را برای پروپوزال خود تعیین کنیم.


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟