ساعدنیوز
ساعدنیوز

فیلم هیجان انگیز لحظه فرود آمدن کاوشگر پرسویرنس روور مارس ناسا بر روی مریخ

  چهارشنبه، 06 اسفند 1399
فیلم هیجان انگیز لحظه فرود آمدن کاوشگر پرسویرنس روور مارس ناسا بر روی مریخ
در این فیلم مرزشکنی دانشمندان ناسا در کاوش فضا را مشاهده می کنید. کاوشگر پرسویرنس روور با موفقیت بر روی مریخ فرود آمد و موفق شد تا فیلم و عکس بی سابقه ای را از فضا برای ما مخابره کند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/