نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد

  پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷   کد خبر 6782
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه زبان عربی در مقطع کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه زبان عربی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1050 رتبه کشوری : 2511

نام درسدرصد
ادبیات فارسی45%
عربی57%
معارف18%
زبان24%
ریاضی8%
اقتصاد46%
ادبیات تخصصی67%
عربی تخصصی63%
تاریخ وجغرافیا28%
علوم اجتماعی48%
فلسفه ومنطق22%
روانشناسی48%

آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی اصفهان – روزانه – منطقه 1 سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2400 رتبه کشوری : 7068

نام درسدرصد
ادبیات فارسی21%
عربی42%
معارف40%
زبان1%
ریاضی0%
اقتصاد40%
ادبیات تخصصی44%
عربی تخصصی48%
تاریخ وجغرافیا20%
علوم اجتماعی26%
فلسفه ومنطق17%
روانشناسی71%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2153 رتبه کشوری : 6114

نام درسدرصد
ادبیات فارسی33%
عربی44%
معارف38%
زبان32%
ریاضی28.%
اقتصاد37%
ادبیات تخصصی47%
عربی تخصصی46.%
تاریخ وجغرافیا6%
علوم اجتماعی35%
فلسفه ومنطق1%
روانشناسی53%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی شیراز – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1290 رتبه کشوری : 3220

نام درسدرصد
ادبیات فارسی46%
عربی68%
معارف48%
زبان-1%
ریاضی0%
اقتصاد55%
ادبیات تخصصی51%
عربی تخصصی86%
تاریخ وجغرافیا1%
علوم اجتماعی21%
فلسفه ومنطق12%
روانشناسی83%

آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران – روزانه – منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2652 رتبه کشوری : 7076

نام درسدرصد
ادبیات فارسی13%
عربی64%
معارف29%
زبان28%
ریاضی0%
اقتصاد57%
ادبیات تخصصی21%
عربی تخصصی60%
تاریخ وجغرافیا6%
علوم اجتماعی26%
فلسفه ومنطق10%
روانشناسی53%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی فردوسی مشهد – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2043 رتبه کشوری : 5703

نام درسدرصد
ادبیات فارسی50%
عربی25%
معارف50%
زبان2%
ریاضی6%
اقتصاد80%
ادبیات تخصصی21%
عربی تخصصی46%
تاریخ وجغرافیا0%
علوم اجتماعی55%
فلسفه ومنطق22%
روانشناسی60%

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه دولتی الزهرا تهران – روزانه – منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3459 رتبه کشوری : 11517

نام درسدرصد
ادبیات فارسی10%
عربی14%
معارف24%
زبان6.7%
ریاضی13%
اقتصاد46%
ادبیات تخصصی33%
عربی تخصصی21%
تاریخ وجغرافیا21%
علوم اجتماعی10%
فلسفه ومنطق10%
روانشناسی58%

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی سال 96

  از دست ندهید  
  پربازدید ترین تصاویر
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق صنایع غذایی هومینا موسسه آرمان موسسه انتشاراتی آذرگان موسسه تحقیقاتی سینا
دریافت اکسپت سریع مقاله