نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد

  شنبه، 29 اردیبهشت 1397   کد خبر 6917
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

کارنامه رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

کارنامه رتبه‌های برتر کنکور کارشناسی ارشد ۹۴

    ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل سال 96

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
13859روزانهدانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردلرستانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
13860روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو16 
13861روزانهدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو8 
13862روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینقزوینعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو14 
13863روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو8 
13864روزانهدانشگاه تربیت مدرستهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو6 
13865روزانهدانشگاه تهرانتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو40 
13866روزانهدانشگاه خوارزمی - تهرانتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو15محل تحصيل تهران
13867روزانهدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو8 
13868روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو6 
13869روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو7 
13870روزانهدانشگاه شیرازفارسعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو12 
13871روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو12 
13872روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو11 
13873روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرمازندرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو9 
13874روزانهدانشگاه یاسوجکهگلویه و بویر احمدعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو10 
13875روزانهدانشگاه یزدیزدعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو12 
13876نوبت دومدانشگاه آیت اله بروجردی - بروجردلرستانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو6 
13877نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
13878نوبت دومدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
13879نوبت دومدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینقزوینعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
13880نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
13881نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو24 
13882نوبت دومدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو1 
13883نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
13884نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو3 
13885نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو10 
13886نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو5 
13887نوبت دومدانشگاه مازندران - بابلسرمازندرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو7 
13888نوبت دومدانشگاه یاسوجکهگلویه و بویر احمدعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو2 
13889نوبت دومدانشگاه یزدیزدعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو8 
13890پردیس خودگرداندانشگاه اصفهاناصفهانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو8محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13891پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو8محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13892پردیس خودگرداندانشگاه خوارزمی - تهرانتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو15محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13893پردیس خودگرداندانشگاه شیرازفارسعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو12محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13894پردیس خودگرداندانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13895پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهراصفهانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو20 
13896پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غربتهرانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو20 
13897پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچانخراسان رضویعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو20 
13898پیام نوردانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوینقزوینعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو20 
13899پیام نوردانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشتگیلانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو20 
13900پیام نوردانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم ابادلرستانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو20 
13901غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قمقمعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیفقط مرد10ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
13902غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مفید - قمقمعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو15 
13903غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کیسمنانعلوم سیاسیآموزشی پژوهشیهر دو20 

 

کد ضریب 2 - روابط بین الملل و دیپلماسی تسلیحات
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
13904روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو10 
13905روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینقزوینروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو14 
13906روزانهدانشگاه تربیت مدرستهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو6 
13907روزانهدانشگاه تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو10 
13908روزانهدانشگاه خوارزمی - تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو15محل تحصيل تهران
13909روزانهدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو6 
13910روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو9 
13911روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو14 
13912روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو6 
13913روزانهدانشگاه گیلان - رشتگیلانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو27 
13914روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرمازندرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو11 
13915روزانهدانشگاه یزدیزدروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو11 
13916روزانهدانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجهتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیفقط زن6شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13917روزانهدانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجهتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیفقط مرد14شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13918روزانهدانشگاه صنعتی مالک اشترتهراندیپلماسی کنترل تسلیحاتآموزشی پژوهشیفقط مرد8شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
13919نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو4 
13920نوبت دومدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینقزوینروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو2 
13921نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو10 
13922نوبت دومدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو1 
13923نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو3 
13924نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو12 
13925نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو4 
13926نوبت دومدانشگاه گیلان - رشتگیلانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو12 
13927نوبت دومدانشگاه مازندران - بابلسرمازندرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو8 
13928نوبت دومدانشگاه یزدیزدروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو7 
13929نوبت دومدانشگاه صنعتی مالک اشترتهراندیپلماسی کنترل تسلیحاتآموزشی پژوهشیفقط مرد8شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد - محل تحصيل تهران
13930پردیس خودگرداندانشگاه خوارزمی - تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو15محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13931پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو9محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13932پردیس خودگرداندانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو14محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13933پردیس خودگرداندانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو3محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13934پردیس خودگرداندانشگاه گیلان - رشتگیلانروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو14محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13935غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مفید - قمقمروابط بین المللآموزشی پژوهشیهر دو15 

 

کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
13936روزانهدانشگاه تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو25 
13937روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو15 
13938روزانهدانشگاه شیرازفارسمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو16 
13939روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو40 
13940روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو12موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13941روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو10 
13942روزانهدانشگاه یزدیزدمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو12 
13943روزانهدانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجهتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیفقط زن9شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13944روزانهدانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجهتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیفقط مرد21شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13945نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو25 
13946نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو4 
13947نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو40 
13948نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو11موسسه آموزش عالي بيمه اكو شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل
13949نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو10 
13950نوبت دومدانشگاه یزدیزدمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو6 
13951پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو9محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13952پردیس خودگرداندانشگاه شیرازفارسمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13953پردیس خودگرداندانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو14محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13954غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مفید - قمقممطالعات منطقه ایآموزشی پژوهشیهر دو15 
کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
13955روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمداناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو14 
13956روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیاندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو7 
13957روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهراناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو6 
13958روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهراناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو12 
13959روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرمازندراناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو6 
13960روزانهپژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامیتهراناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو12شرايط در انتهاي دفترچه
13961نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمداناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو9 
13962نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیاندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو5 
13963نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهراناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو2 
13964نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهراناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو10 
13965نوبت دومدانشگاه مازندران - بابلسرمازندراناندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو4 
13966مجازیموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قمقماندیشه سیاسی در اسلامآموزش محورهر دو40آموزش محور
13967غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قمقماندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیفقط مرد10ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
13968غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مفید - قمقماندیشه سیاسی در اسلامآموزشی پژوهشیهر دو15 
کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
13969روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرماندیپلماسی و سازمان های بین المللیآموزشی پژوهشیهر دو6 
13970روزانهدانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجهتهراندیپلماسی و سازمان های بین المللیآموزشی پژوهشیفقط زن6شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13971روزانهدانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجهتهراندیپلماسی و سازمان های بین المللیآموزشی پژوهشیفقط مرد24شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13972نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرماندیپلماسی و سازمان های بین المللیآموزشی پژوهشیهر دو5 

دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر