سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد

  پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1397   کد خبر 6856
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته مشاوره

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مشاوره سال 96

رتبهتراززبان عمومي وتخصصي نگليسي -فرانسه (با ضریب 3)آمار و روش هاي تحقيق (ضریب 2)مباني مشاوره و راهنمايي (ضریب 2)روش ها و فنون راهنمايي در مشاوره (ضریب 3)نظريه هاي مشاوره و روان درماني (ضریب 2)كاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره (ضریب 2)روانشناسي شخصيت (ضریب 2)
578083سفید354558.337041.6755
2856655سفید1568.3353.3346.671038.33
399624622.2230455518.3333.3336.67
4296147سفید13.3331.6761.6763.3313.3330
12874726سفید3.3336.6748.3331.6753.33
14994547سفید36.671041.67-1.6628.3333.33
16934416سفید1536.671543.333.3311.67
259639493.3313.333526.6726.676.675
36813597سفید1545سفید35-106.67
47203328-1.1523.3315201.678.33
55613139سفید1013.3326.6716.6755
64312975سفید523.333.3323.33سفیدسفید
74542778سفید1020-10303.3320
801126752.22-1.668.3311.6710510
973323296.6711.6723.33-56.6755

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد رشته مشاوره سال 96

کد ضریب 1 - مشاوره
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
15588روزانهدانشگاه اردکانیزدمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو11 
15589روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو6 
15590روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو6ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
15591روزانهدانشگاه تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو6 
15592روزانهدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو3 
15593روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو6 
15594روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو6 
15595روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو12 
15596روزانهدانشگاه کردستان - سنندجکردستانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو4 
15597روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو5 
15598روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو4 
15599روزانهدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو4 
15600روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو12 
15601روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو5 
15602روزانهدانشگاه اردکانیزدمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو11 
15603روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو5 
15604روزانهدانشگاه الزهرا(س) - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیفقط زن10فقط زن
15605روزانهدانشگاه بجنوردخراسان شمالیمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15606روزانهدانشگاه تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو6 
15607روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15608روزانهدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو3 
15609روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو5 
15610روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو6 
15611روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو8 
15612روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو12 
15613روزانهدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهرانتهرانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو6 
15614روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو8 
15615روزانهدانشگاه کردستان - سنندجکردستانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو12 
15616روزانهدانشگاه گیلان - رشتگیلانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو12 
15617روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو5 
15618روزانهدانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15619روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو4 
15620روزانهدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو4 
15621روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو5 
15622روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو12 
15623روزانهدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهرانتهرانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو6 
15624روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو5 
15625نوبت دومدانشگاه اردکانیزدمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15626نوبت دومدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو6 
15627نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو4 
15628نوبت دومدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو1 
15629نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو2 
15630نوبت دومدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو2 
15631نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15632نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو5 
15633نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو2 
15634نوبت دومدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو1 
15635نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو10 
15636نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو5 
15637نوبت دومدانشگاه اردکانیزدمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15638نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو2 
15639نوبت دومدانشگاه الزهرا(س) - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیفقط زن4فقط زن
15640نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو4 
15641نوبت دومدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو1 
15642نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو5 
15643نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو2 
15644نوبت دومدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو2 
15645نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15646نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو5 
15647نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو5 
15648نوبت دومدانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو2 
15649نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو3 
15650نوبت دومدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو1 
15651نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو1 
15652نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو11 
15653نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو5 
15654پردیس خودگرداندانشگاه اصفهاناصفهانمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو4محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15655پردیس خودگرداندانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15656پردیس خودگرداندانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو12محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15657پردیس خودگرداندانشگاه کردستان - سنندجکردستانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو12محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15658پردیس خودگرداندانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15659پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو1محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
15660پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهاناصفهانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو15 
15661پیام نوردانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنانسمنانمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15662پیام نوردانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوینقزوینمشاور ه مدرسهآموزشی پژوهشیهر دو20 
15663پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهاناصفهانمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو15 
15664پیام نوردانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنانسمنانمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو10 
15665پیام نوردانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوینقزوینمشاوره شغلیآموزشی پژوهشیهر دو20 
15666پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهاناصفهانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو15 
15667پیام نوردانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنانسمنانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو10 
15668پیام نوردانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوینقزوینمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو20 
15669پیام نوردانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساریمازندرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو20 
15670پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهاناصفهانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو15 
15671پیام نوردانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنانسمنانمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو10 
15672پیام نوردانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوینقزوینمشاوره توان بخشیآموزشی پژوهشیهر دو20 
15673غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی خاتم - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو15 
15674غیرانتفاعیدانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهرانتهرانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیفقط زن20شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
15675غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهاناصفهانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیفقط زن20فقط زن
15676غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهاناصفهانمشاوره خانوادهآموزشی پژوهشیهر دو20 
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری