نمونه کارنامه کنکور سراسری علوم انسانی سال 96

  شنبه، 17 شهریور 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
نمونه کارنامه کنکور سراسری علوم انسانی سال 96
ساعد نیوز: نمونه کارنامه کنکور سراسری رشته علوم انسانی سال 96

نمونه کارنامه های کنکور سراسری گروه علوم انسانی 96

برای انتخاب رشته کنکور انسانی 97، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور انسانی 96 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند. در زیر رتبه های کنکور انسانی 96 به تفکیک سهمیه مناطق و سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور سراسری انسانی ارائه شده است.

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری گروه علوم انسانی سال 96 

نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه علوم انسانی سال 96 ( سهمیه منطقه 1 )

نمونه کارنامه انسانی کنکور 96

سهمیه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات تخصصی

عربی تخصصی

تاریخ وجغرافیا

علوم اجتماعی

فلسفه ومنطق

روانشناسی

نمونه کارنامه رتبه6کنکور انسانی 96

منطقه 1

80

90

90

80

100

100

90

90

60

100

70

90

نمونه کارنامه رتبه9کنکور انسانی 96

منطقه 1

70

80

90

40

40

80

100

100

80

80

80

70

نمونه کارنامه رتبه10کنکور انسانی 96

منطقه 1

70

100

80

90

60

100

100

90

70

100

70

90

نمونه کارنامه رتبه51کنکور انسانی 96

منطقه 1

70

80

90

70

60

80

90

80

70

100

40

80

نمونه کارنامه رتبه101کنکور انسانی 96

منطقه 1

70

70

50

20

80

70

70

100

10

60

70

80

نمونه کارنامه رتبه136کنکور انسانی 96

منطقه 1

60

80

70

50

50

90

70

90

30

80

60

60

نمونه کارنامه رتبه214کنکور انسانی 96

منطقه 1

70

70

50

40

70

90

60

80

60

70

30

80

نمونه کارنامه رتبه254کنکور انسانی 96

منطقه 1

60

90

50

40

80

80

60

80

50

60

30

80

نمونه کارنامه رتبه313کنکور انسانی 96

منطقه 1

60

90

50

30

60

70

50

90

40

80

20

80

نمونه کارنامه رتبه355کنکور انسانی 96

منطقه 1

60

60

80

30

50

80

40

60

70

70

40

70

نمونه کارنامه رتبه401کنکور انسانی 96

منطقه 1

40

60

60

60

50

100

50

60

70

60

20

70

نمونه کارنامه رتبه497کنکور انسانی 96

منطقه 1

50

70

70

10

70

80

60

80

20

50

10

70

نمونه کارنامه رتبه565کنکور انسانی 96

منطقه 1

50

90

60

10

10

40

50

80

50

10

50

40

نمونه کارنامه رتبه750کنکور انسانی 96

منطقه 1

40

70

60

20

10

80

50

50

20

60

50

40

نمونه کارنامه رتبه946کنکور انسانی 96

منطقه 1

60

60

50

30

20

90

50

60

40

70

10

60

نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه علوم انسانی سال 96 ( سهمیه منطقه 2 )

نمونه کارنامه کنکور انسانی 96

سهمیه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات تخصصی

عربی تخصصی

تاریخ وجغرافیا

علوم اجتماعی

فلسفه ومنطق

روانشناسی

نمونه کارنامه رتبه4کنکور انسانی 96

منطقه 2

70

80

90

80

100

100

90

80

80

90

60

90

نمونه کارنامه رتبه5کنکور انسانی 96

منطقه 2

90

80

100

60

80

90

100

90

90

90

50

80

نمونه کارنامه رتبه11کنکور انسانی 96

منطقه 2

50

80

90

60

100

90

100

90

30

90

60

80

نمونه کارنامه رتبه13کنکور انسانی 96

منطقه 2

80

100

90

80

60

100

80

90

60

80

70

90

نمونه کارنامه رتبه14کنکور انسانی 96

منطقه 2

70

90

80

70

80

100

90

90

80

90

50

90

نمونه کارنامه رتبه27کنکور انسانی 96

منطقه 2

60

70

80

20

60

90

100

80

70

90

40

90

نمونه کارنامه رتبه39کنکور انسانی 96

منطقه 2

60

70

80

60

90

100

80

70

50

90

70

80

نمونه کارنامه رتبه63کنکور انسانی 96

منطقه 2

70

70

90

60

90

90

60

80

50

90

30

80

نمونه کارنامه رتبه93کنکور انسانی 96

منطقه 2

60

60

90

20

70

90

80

70

70

80

40

80

نمونه کارنامه رتبه110کنکور انسانی 96

منطقه 2

80

70

70

10

40

90

80

70

20

80

40

90

نمونه کارنامه رتبه133کنکور انسانی 96

منطقه 2

70

70

40

70

50

100

60

60

70

60

60

60

نمونه کارنامه رتبه166کنکور انسانی 96

منطقه 2

70

70

70

10

30

90

80

60

80

70

40

50

نمونه کارنامه رتبه198کنکور انسانی 96

منطقه 2

60

80

50

80

40

90

50

80

30

80

50

50

نمونه کارنامه رتبه214کنکور انسانی 96

منطقه 2

50

70

30

50

70

90

50

60

60

80

30

80

نمونه کارنامه رتبه261کنکور انسانی 96

منطقه 2

40

60

80

20

60

80

50

80

40

50

40

60

نمونه کارنامه رتبه327کنکور انسانی 96

منطقه 2

40

80

30

20

60

80

70

80

40

60

30

70

نمونه کارنامه رتبه421کنکور انسانی 96

منطقه 2

60

70

90

20

10

100

80

80

20

70

20

80

نمونه کارنامه رتبه490کنکور انسانی 96

منطقه 2

50

10

30

20

10

80

60

10

60

90

40

90

نمونه کارنامه رتبه520کنکور انسانی 96

منطقه 2

60

90

50

10

60

90

40

90

10

50

10

70

نمونه کارنامه رتبه594کنکور انسانی 96

منطقه 2

40

70

60

10

20

100

60

60

50

50

20

80

نمونه کارنامه رتبه670کنکور انسانی 96

منطقه 2

50

40

30

10

20

90

40

60

40

60

20

70

نمونه کارنامه رتبه744کنکور انسانی 96

منطقه 2

50

80

60

40

30

70

40

60

40

60

10

60

نمونه کارنامه رتبه850کنکور انسانی 96

منطقه 2

50

50

50

10

20

80

50

30

50

40

30

80

نمونه کارنامه رتبه917کنکور انسانی 96

منطقه 2

40

10

40

60

20

90

40

20

50

80

10

70

نمونه کارنامه رتبه998کنکور انسانی 96

منطقه 2

60

30

40

10

20

90

30

60

20

70

20

80

نمونه کارنامه کنکور سراسری گروه علوم انسانی سال 96 ( سهمیه منطقه 3 )

نمونه کارنامه کنکور انسانی کنکور 96

سهمیه

ادبیات فارسی

عربی

معارف

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات تخصصی

عربی تخصصی

تاریخ وجغرافیا

علوم اجتماعی

فلسفه ومنطق

روانشناسی

نمونه کارنامه رتبه3کنکور انسانی 96

منطقه 3

80

90

60

50

100

100

90

100

40

90

40

70

نمونه کارنامه رتبه4کنکور انسانی 96

منطقه 3

70

90

70

70

80

90

70

100

60

100

50

80

نمونه کارنامه رتبه5کنکور انسانی 96

منطقه 3

70

90

90

50

70

90

70

100

60

100

50

80

نمونه کارنامه رتبه7کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

100

70

40

80

90

90

100

30

70

60

60

نمونه کارنامه رتبه11کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

80

80

70

70

100

80

90

70

90

30

70

نمونه کارنامه رتبه14کنکور انسانی 96

منطقه 3

70

80

70

40

60

100

70

90

70

80

50

80

نمونه کارنامه رتبه34کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

60

60

30

40

80

80

70

80

90

60

70

نمونه کارنامه رتبه46کنکور انسانی 96

منطقه 3

70

70

70

20

40

100

70

70

70

70

50

70

نمونه کارنامه رتبه64کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

70

80

40

30

80

70

60

80

80

40

70

نمونه کارنامه رتبه99کنکور انسانی 96

منطقه 3

70

60

80

10

20

90

80

50

30

100

30

70

نمونه کارنامه رتبه108کنکور انسانی 96

منطقه 3

70

50

90

10

10

90

70

50

80

90

40

60

نمونه کارنامه رتبه132کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

60

60

10

20

90

60

50

60

80

40

70

نمونه کارنامه رتبه165کنکور انسانی 96

منطقه 3

80

60

60

10

40

100

60

80

20

40

20

40

نمونه کارنامه رتبه215کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

30

60

10

30

70

70

60

70

60

20

60

نمونه کارنامه رتبه245کنکور انسانی 96

منطقه 3

40

50

60

10

30

80

60

60

50

80

20

80

نمونه کارنامه رتبه303کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

60

40

10

20

90

70

50

60

70

10

80

نمونه کارنامه رتبه405کنکور انسانی 96

منطقه 3

50

30

40

10

10

100

60

10

90

90

10

70

نمونه کارنامه رتبه475کنکور انسانی 96

منطقه 3

30

60

50

10

20

90

40

50

20

70

10

80

نمونه کارنامه رتبه534کنکور انسانی 96

منطقه 3

40

20

50

10

40

90

60

10

50

50

20

60

نمونه کارنامه رتبه596کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

80

40

10

10

80

70

70

10

50

10

60

نمونه کارنامه رتبه673کنکور انسانی 96

منطقه 3

60

30

70

10

10

80

50

30

60

40

30

70

نمونه کارنامه رتبه731کنکور انسانی 96

منطقه 3

30

60

50

10

10

80

40

50

70

50

10

60

نمونه کارنامه رتبه820کنکور انسانی 96

منطقه 3

50

40

70

10

20

70

30

20

30

60

10

70

نمونه کارنامه رتبه903کنکور انسانی 96

منطقه 3

10

20

80

10

20

70

40

10

50

80

20

70

نمونه کارنامه رتبه998کنکور انسانی 96

منطقه 3

20

20

50

10

10

80

70

10

20

90

30

90

 


دیدگاه ها