رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی گروه علوم تجربی

  دوشنبه، 29 مرداد 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی گروه علوم تجربی
ساعد نیوز: با رشته ها و گرایش های مختلف رشته علوم تجربی در مقطع کارشناسی آشنا شوید.

رشته ها و گرایش های گروه علوم تجربی

 

ردیف رشته گرایش
1 پزشکی  
2 داروسازی  
3 دامپزشکی  
4 دکترای پیوسته بیوتکنولوژی  
5 دندانپزشکی  
6 ادیان و مذاهب  
7 اعضای مصنوعی  
8 مدیریت بازرگانی  
9 بینایی سنجی  
10 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  
11 پرستاری  
12 تاریخ اسلام  
13 علوم ورزشی علوم زیستی ورزش
علوم انسانی ورزش
14 تربیت مربی عقیدتی سیاسی  
15 حسابداری -
حسابرسی
دولتی
مالیاتی
16 مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی  
17 دبیری زیست شناسی  
18 دبیری شیمی  
19 روانشناسی  
20 زبان و ادبیات عربی  
21 شنوایی شناسی  
22 شیمی -
کاربردی
محض
فناوری اطلاعات
افت کش ها
دارویی
محیط زیست
23 علوم اجتماعی مطالعات امنیتی
24 علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی
اقتصاد پول و بانکداری
اقتصاد صنعتی
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد نظری
اقتصاد حمل و نقل
25 علوم انتظامی  
26 علوم تغذیه  
27 علوم سیاسی مطالعات امنیتی
28 علوم قضایی  
29 علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی و بهداشت
30 فیزیوتراپی  
31 کار درمانی  
32 علم اطلاعات و دانش شناسی  
33 کتابداری در شاخه پزشکی  
34 گفتار درمانی  
35 مامایی  
36 مدد کاری اجتماعی  
37 معارف اسلامی  
38 مهندسی فضای سبز  
39 اتاق عمل  
40 کارشناسی تکنولوژی پرتو شناسی  
41 علوم آزمایشگاهی  
42 هوشبری  
43 علوم و مهندسی خاک  
44 مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات -
اصلاح نباتات
زراعت
45 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی  
46 مهندسی کشاورزی - علوم دامی -
دام
طیور
47 علوم و مهندسی صنایع غذایی  
48 مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی  
49 مهندسی منابع طبیعی شیلات -
بوم شناسی آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیان
صید و بهره برداری
آبزیان
فراوری محصولات شیلاتی
50 مهندسی منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ -
بیولوژی و حفاظت
چوب
خمیر و کاغذ
صنایع چوب
51 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  
52 مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری  
53 مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ -
حفاظت و اصلاح چوب
خمیر و کاغذ
صنایع چوب
54 زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی
ژنتیک
علوم سلولی و مولکولی
میکروبیولوژی
55 مدیریت و بازرگانی دریایی -
بندر و کشتیرانی
گمرکی
مناطق ویژه
56 مدیریت امور بانکی  
57 مدیریت بیمه  
58 مدیریت بیمه اکو  
59 مدیریت جهانگردی  
60 مدیریت دولتی  
61 مدیریت صنعتی  
62 مدیریت هتلداری  
63 مدیریت مالی  
64 مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی -
باغبانی
خاکشناسی
زراعت
علوم دامی
گیاه پزشکی
ماشین های کشاورزی
65 مدیریت منابع طبیعی - جنگلداری -
جنگلداری
جنگلداری شهری
جنگلداری و اکولوژی
جنگل
66 زیست شناسی -
زیست دریا
علوم جانوری
علوم گیاهی
عمومی
67 مهندسی بهداشت حرفه ای  
68 کارشناسی بهداشت عمومی  
69 کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی  
70 اقیانوس شناسی  
71 علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
72 علوم مهندسی زیست محیطی  
73 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  

 


دیدگاه ها