ریش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ریش

  پنجشنبه، 29 فروردین 1398   زمان مطالعه 5 دقیقه
ریش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ریش
دیدن ريش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب ريش را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • روی هم رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود.
 • اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • ریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش‌ها و زنان را به گیسوها.
 • اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند.
 • اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می‌ساخت، دلیل است کدخدایی خویش تیمار دارد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می‌کشید، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.
 • اگر بیند همه ریش را بریده است، دلیل هم بر زیان مال است و هم بر زیان حرمت. اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.
 • اگر ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، یـعـنـی به عزت و شرافت می‌رسی

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • دیدن ریش در خواب بر ده وجه است.
 • پیروی و تابع شدن، عز و جاه ومقام،  مرتبه، هیبت، قدرومنزلت و مرمت، نیکویی، ازدواج، مال، فرزند، گرامی شدن،

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر در خواب ریش ببینید، نشانه آن است که با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد.
 • اگر در خواب زنی را ببینید که ریش دارد، نشانه معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد و بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند، نه چنانکه تا ناف بود، دلیل که مال یابد.
 • اگر ببینی ریش‌های تو مثل ریش‌های پدرت متناسب می‌باشد، یـعـنـی از پدرت به تو ارث و میراث می‌رسد.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 •  ریش بلند: ناراحتی
 • ریش خاکستری: تمسخر، استهزا
 • ریش تراشیده شده: ضرر
 • ریش قرمز: شرمساری
 • ریش برای دختر مجرد: ازدواج
 • ریش برای زن متأهل: امکان زایمان یک فرزند پسر

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدایی.
 • اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد، ولکن غمگین شود.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

 • اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بی غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است، دلیل که حرمتش بشود و حقیر و خوار گردد. اگر بنید که کسی سر و ریش او بسترد، دلیل که حرمت و آبروی او برود. اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.

تعبیر خواب به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جایگاه روی و ریش او خسته بود، دلیل است حرمت و جاه او نقصان گردد.
 • اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.
 • اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می‌کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد.
 • اگر ببینی تمام ریش‌هایت سفید شده و موی سیاهی در آن وجود ندارد، یـعـنـی مقداری از حرمت و احترام تو کم می‌شود

تعبیر خواب به روایت

 • خواب ببینید که ریش دارید : شما در مضیقه مالی خواهید بود .
 • یک مرد با ریش انبوه : یک شانس همراه با موفقیت غیره منتظره
 • یک ریش خیلی کوتاه : پول
 • یک ریش بلند : پول هنگفتی نصیب شما می شود.
 • یک زن شوهردار خواب مرد ریشو ببیند :او بزودی شوهرش را ترک خواهد کرد.
 • یک زن آبستن خواب یک مرد ریشو ببیند : او یک پسر خواهد زائید .
 • یک دختر جوان خواب یک مرد ریشو ببیند : او بزودی با مردی که دوست دارد ازدواج میکند .
 • شما ریش خود را می کنید : تباهی و بدبختی
 • دیگران ریش خود را می کنند : ناکامی در امور مالی
 • ریش خود را می تراشید : ضرر مالی
 • ریش یکی از نزدیکان خود را می برید : امنیت در همه امور
 • شخصی ریش خود را می شوید : عذاب
 • شما ریش خود را می شوئید : اضطراب
 • شما ریش قشنگی دارید : موفقیت کامل نقشه هایتان را مشاهده می کنید.
 • ریش شما مجعد است : همانطور خواهید شد که خواستارش بودید .
 • شما ریش ندارید : منفعت بزرگ مالی
 • ریشتان را کوتاه می کنید : ضررمالی شما را تهدید میکند .
 • موهای ریشتان می ریزد : علامت از دست دادن یکی از نزدیکان
 • یک ریش سیاه : شانس امیدوار کننده در کارها
 • ریش حنائی : مسائلی شما را تحریک و وسوسه خواهد کرد .
 • ریش سفید : خوشبختی بسیار بزرگ
 • ریش قهوه ای : بدبختی
 • ریش جو گندمی : غیبت و یاوه گویی شما را عذاب می دهد
 • یک ریش خاکستری :ضررمالی
 • یک ریش بسیارکم مو : مرگ یکی از اعضاءفامیل
 • یک زن شوهردار خواب ببیند که ریش درآورده : طلاق
 • یک زن مجرد خواب ببیند که ریش در آورده : باخت در انتظار اوست .
 • یک زن آبستن خواب ببیند که ریش درآورده است: سقط جنین
 • یک زن بیوه خواب ببیند که ریش در آورده است : دارایی خود را از دست می دهد.
 • یک دختر جوان خواب ببیند که ریش درآورده : ازدواج

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

 • ریش در خواب، به زینت، عزّت و ثروتمندی تعبیر میشود و ممکن است بر کردار نیک و تمسّک به سنت پیامبرص نیز، دلالت داشته باشد. ریش برای گناهکار نشانه توبه و برای گمراه نشانه هدایت است.

دیدگاه ها