رشته ها و گرایش های دوره دکتری گروه علوم پزشکی

  یکشنبه، 03 دی 1396   کد خبر 1344
رشته ها و گرایش های دوره دکتری گروه علوم پزشکی
ساعدنیوز: با رشته ها و گرایش های مختلف رشته های گروه علوم پزشکی در مقطع دکتری آشنا شودید.

 بر خلاف 6 گروه آزمایشی علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و دامپزشکی که زیر نظر وزارت علوم بوده و علاقمندان به تحصیل در این رشته ها از طریق آزمون وزارت علوم و تحقیقات وارد دانشگاه می شوند، گروه علوم پزشکی زیر نظر سازمان وزارت بهداشت و درمان بوده و علاقمندان به تحصیل در رشته های علوم پزشکی از طریق آزمون وزارت بهداشت وارد دانشگاه می شوند. نزدیک به 60 رشته در گروه علوم پزشکی قرار گرفته است. بسیاری از دانشجویان بعد از پایان مقطع لیسانس، برای ادامه تحصیل دچار سردرگمی می شوند. اینکه به چه رشته و گرایشی علاقه دارند؟ اصلا رشته تحصیلی دوره لیسانس آنها در مقاطع بالاتر دارای چه گرایش هایی است؟ هر کدام از این گرایش ها نیاز به چه منابعی برای آمادگی کنکور ارشد دکتری دارند و سوالاتی از این قبیل. ما در این قسمت جدول مربوط به رشته های مختلف گروه علوم پزشکی را به همراه مدارک تحصیلی مورد قبول برای شرکت در هر کدام از 60 رشته این گروه قرار داده شده است. 

رشته ها و گرایش های دوره دکتری علوم پزشکی سال تحصیلی 97-98

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

رشته تحصيلي

رديف

كارشناسي ارشد آمار زيستي حياتي

آمار زيستي

.1

دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي، دندانپزشكي، دامپزشكي؛ كارشناسي ارشـد در يكـي از رشـته هـاي مصـوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي؛ كارشناسي ارشد جمعيت شناسي؛ جغرافياي پزشكي؛ آمار رياضي

اپيدميولوژي

.2

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشـگاهي كارشناسـي ارشـد رشـته هـاي اقتصـاد  بهداشـت؛

اقتصاد؛ ارزيابي فناوري سلامت؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ اپيدميولوژي؛ آمار زيستي؛ مديريت مـالي؛ مـديريت بازرگاني

   اقتصاد سلامت.3

كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ؛ علوم اجتماعي؛ جامعه شناسي؛ رفاه اجتمـاعي؛ آمـوزش پزشـكي؛ آمـوزش مامـايي؛ بهداشت مادر وكودك؛ روانشناسي؛ علوم تربيتي؛ آموزش پرستاري؛ سياستگذاري سلامت؛ دكتراي عمـومي پزشـكي و دندانپزشكي؛ دكتراي حرفه اي دامپزشكي و متخصصين باليني و مدارك بالاتر رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي

آموزش بهداشت و

   ارتقاء سلامت

.4

دارندگان مدارك كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي آموزش پزشكي؛ آموزش بهداشت؛ آمـوزش پرسـتاري؛ مـديريت خدمات بهداشتي درماني؛ آمار زيستي؛ مديريت خدمات پرستاري؛ اتاق عمل؛ فناوري اطلاعـات سـلامت؛ اپيـدميولوژي؛ روانشناسي باليني؛ مديريت آموزشي؛ مديريت برنامه ريزي آموزش عالي؛ كارشناسي ارشد علوم تربيتي در سـه گـرايش

برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي و تكنولوژي آموزشي؛ مامـايي؛ برنامـه ريـزي يـادگيري الكترونيكـي در علـوم پزشكي؛ دارندگان مدارك دكتراي تخصصي بـاليني وفـوق تخصصـي بـاليني؛ دكتـراي عمـومي پزشـكي؛ داروسـازي و دندانپزشكي؛ اعضاي هيئت علمي گروه هاي علوم پزشكي دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي سراسر كشور؛ اعضاي هيئت علمي گروههاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (باپرداخت شهريه

 

 

آموزش پزشکی

 

 

5

كارشناسي ارشد انگل شناسـي پزشـكي ؛ علـوم آزمايشـگاهي ؛ ميكـروب شناسـي پزشـكي؛ ايمنـي شناسـي پزشـكي؛ پاتوبيولوژي؛ دكتراي حرفهاي علـوم آزمايشـگاهي؛ دكتـري عمـومي پزشـكي؛ داروسـازي؛ دامپزشـكي؛ قـارچ شناسـي؛ ميكروبيولوژي

انگل شناسي پزشكي

.6

كارشناسي ارشد رشته هاي  مهندسي كامپيوتر (كليه گرايشها)؛ مهندسي الكترونيك؛ رياضـي و آمـار؛ بيوانفورماتيـك؛فناوري اطلاعات ؛ مديريت فناوري اطلاعات؛ مهندسي فنـاوري اطلاعـات؛ مـديريت فنـاوري اطلاعـات پزشـكي ؛ علـوم

كامپيوتر (computer sciences)؛ بيوفيزيك؛ مديريت كارآفريني (با پايه كارشناسي مهندسي كامپيوتر) ؛ كليـه رشـته هاي كارشناسي ارشد علوم پزشكي ؛ دكتراي حرفه اي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و علوم آزمايشگاهي

 

انفورماتيك پزشكي

 

.7

دكتري حرفه اي پزشكي ؛ داروسازي ؛ دندانپزشكي و كارشناسان ارشد اخلاق پزشكي

    اخلاق پزشكي 

.8

دكتري عمومي پزشكي و يا كارشناسي ارشد ناپيوسـته در رشـته هـاي ارگونـومي؛ ايمنـي صـنعتي؛ طراحـي صـنعتي؛ مديريت سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ مهندسي پزشكي (كليه گرايشها)؛

      ارگونومي 

.9

كارشناسي ارشد در رشته هاي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي و پزشكي عمومي

اعضاي مصنوعي و

    وسايل كمكي  

.10

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

رشته تحصيلي

رديف

كارشناسي ارشد ايمني شناسي پزشـكي؛ ايمنـي شناسـي؛ پـاتوبيولوژي؛ خـون شناسـي آزمايشـگاهي و بانـك خـون ؛ بيوشيمي باليني ؛ ميكروبشناسي پزشكي؛ انگل شناسي پزشكي؛  زيست شناسي (كليه گرايشهـا غيـراز گـرايش علـوم گياهي)؛ قارچ شناسي پزشكي ؛ ويروس شناسي پزشكي ؛ باكتري شناسي پزشكي؛ زيسـت فـن آوري پزشـكي؛ ژنتيـك انسـاني؛ ايمونوژنتيـك؛ بيوتكنولـوژي؛ دكتـري عمـومي پزشـكي ، داروسـازي، دندانپزشـكي؛ دكتـري حرفـه اي علـوم آزمايشگاهي؛ دكتراي حرفه اي دامپزشكي؛ بيوفيزيك

 

 

ايمني شناسی   پزشكي

 

 

 

.11

كارشناسي ارشد ميكروبشناسي پزشكي؛ پاتوبيولوژي؛ باكتري شناسي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛ ميكروبيولوژي؛ قـارچ  شناسي پزشكي؛ انگل شناسي پزشكي؛ ويروس شناسي پزشكي؛  دكتري عمـومي پزشـكي، دندانپزشـكي و داروسـازي؛ دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دكتري حرفه اي دامپزشكي؛ ميكروبشناسي مواد غذايي

 

باكتري شناسي پزشكي

.12

دكتري پزشكي عمومي؛ دامپزشكي؛ دكتري حرفـه اي علـوم آزمايشـگاهي و يـا كارشناسـي ارشـد پرسـتاري؛ مامـايي؛ فيزيولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني؛ ويروس شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ايمني شناسي پزشـكي؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون؛ علوم تشريحي؛ بيولوژي توليد مثل؛ بيولوژي (كليه گرايشها)؛ زيسـت فنـاوري پزشكي

 

بيولوژي توليد مثل

 

.13

كارشناسي ارشد رشته بينايي سنجي

بينايي سنجي

.14

كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط؛  مهندسـي محـيط زيسـت؛ مهندسـي بهسـازي؛ مهندسـي آب و فاضـلاب؛ مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست؛ محيط زيست؛ مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست؛ محـيط زيسـت - برنامه ريزي؛ محيط زيست - مديريت؛ محيط زيست – آموزش محيط زيست ؛ شيمي تجزيه؛ كليه گرايشـهاي شـيمي؛ مهندسي شيمي؛ مهندسي عمران؛ مهندسي مكانيك؛ اكولوژي انساني

 

بهداشت محيط

 

 

.15

كارشناسي ارشد داروسازي؛  بيوشيمي باليني؛ بيوشيمي؛ علوم تغذيه ؛زيست شناسي گرايش بيوشيمي؛ دكتري عمومي پزشكي، دامپزشكي، داروسازي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

بيوشيمي باليني

.16

دكتري عمومي پزشكي؛ كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي؛ مشاوره در مامايي؛ مديريت خدمات بهداشتي و درماني (با پايه كارشناسي بهداشت عمومي و يا مامايي)؛ آموزش بهداشت با پايه كارشناسي مامايي

بهداشت باروري

.17

كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي (بهداشت صنعتي)؛ ارگونومي؛ سم شناسي

بهداشت حرفه اي

.18

دكتري عمومي پزشكي، داروسازي و دكتري حرفه اي دامپزشكي ؛ كارشناسي ارشد رشته هاي : بهداشت و ايمني مـواد غذايي؛ ميكروبشناسي مواد غذايي؛ علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشـتي؛ علـوم بهداشـتي در تغذيـه ؛ علوم تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه؛ مهندسي بهداشت محيط

بهداشت و ايمني مواد غذايي

.19

كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي آموزش يا مديريت خدمات پرستاري و يا رشته هـا  و گـرايش هـاي مربـوط بـه پرستاري ؛ كارشناسي ارشد هوشبري با ليسانس پرستاري

پرستاري

.20

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي ، دكتري حرفه اي دامپزشكي، علوم آزمايشـگاهي؛ مقـاطع تخصصـي و فوق تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي باكتري شناسي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ بيوفيزيـك؛ فيزيولـوژي؛ ژنتيك انساني؛ قارچ شناسي؛ زيست فناوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي)؛ حشره شناسي پزشـكي و مبـارزه بانـاقلين؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون؛ ويروس شناسي؛ زيست شناسي (باگرايش بيوشيمي، ژنتيك، سلولي مولكولي و ميكروبيولوژي)؛ انگل شناسي؛ ميكروبيولوژي؛ ايمونولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ تغذيه

 

 

پزشكي مولكولي

 

 

 

.21

كارشناسي ارشدميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي مواد غذايي؛ زيست شناسي (كليه گرايشـها)؛ انگـل شناسـي پزشكي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ حشـره شناسـي پزشـكي و مبـارزه بـا نـاقلين؛ زيسـت فنـاوري پزشـكي(بيوتكنولوژي پزشكي)؛ بيوشيمي باليني؛ سم شناسي، قارچ شناسي پزشكي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ زيست فنـاوري (بيوتكنولـوژي) ميكروبي؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) دارويي؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ دندانپزشكي و دامپزشكي

 

توكسين هاي ميكروبي

 

.22

كارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي ؛ انگل شناسي پزشكي؛ زيست شناسي (به غيـر از گـرايش گيـاهي) ؛ دكتـراي  عمومي پزشكي؛  داروسازي ؛دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

.23

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

رشته تحصيلي

رديف

كارشناسي ارشد هماتولوژي؛ علوم آزمايشگاهي؛ پاتوبيولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ ايمني شناسي پزشكي؛ ژنتيك انساني؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكي

خون شناسي

آزمايشگاهي و علوم انتقال خون

.24

كارشناسي ارشد  روانشناسي باليني؛ روانشناسـي شخصـيت؛ روانسـنجي و  رشـته هـاي روانشناسي (مشـاوره ، تربيتـي، عمومي و استثنائي)؛ بهداشت روان؛  دكتري عمومي پزشكي

روانشناسي باليني

 

.25

كارشناسي ارشد روانشناسي (كليه گرايشها)؛ بهداشت روان و دكتراي عمومي پزشكي

روانشناسي نظامي

رشته مختص كادر نظامي وانتظامي 

.26

دكتري عمومي در رشته هاي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي و كارشناسي ارشد رشته هاي بيوشيمي   باليني؛ زيسـت شناسي سلولي مولكولي (كليه گرايش ها)؛ علوم و فناوري ميكروبي (كليه گرايشها)؛ ميكـروب شناسـي پزشـكي؛ انگـل شناسي پزشكي؛ قارچ شناسي پزشكي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ ايمني شناسـي پزشـكي؛ علـوم و فنـاوري نـانو (كليـه گرايشها)؛ زيسـت شناسـي گـرايش بيوفيزيـك؛ ژنتيـك انسـاني؛ آمـار زيسـتي؛ نانوفنـاوري پزشـكي؛ زيسـت فنـاوري (بيوتكنولــوژي) پزشــكي؛ زيســت فنــاوري (بيوتكنولــوژي) ميكروبــي؛ زيســت فنــاوري (بيوتكنولــوژي) مولكــولي؛ بيوانفورماتيك؛ انفورماتيك پزشكي

زيست پزشكي

سامانهاي

Systems

Biomedicine

 

 

.27

کارشناسي ارشد پزشكي مولكولي؛ باكتري شناسي؛ بيوشـيمي؛ خـون شناسـي آزمايشـگاهي وبانـك خـون؛ نانوفنـاوري پزشكي؛ ايمني شناسي؛ ويروس شناسي؛ ژنتيـك؛ ژنتيـك انسـاني؛ زيسـت فنـاوري پزشـكي (بيوتكنولـوژي پزشـكي)؛بيوتكنولوژي؛ بيوتكنولوژي كشاورزي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ زيست شناسي (كليه گرايش هـا)؛ زيسـت پزشـكي؛ انگـل شناسي؛ ميكروب شناسي؛ قارچ شناسي؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين؛ دكتراي عمومي رشته هاي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

 

 

زيست فناوري پزشكي

 

 

.28

كارشناسي ارشد يا بالاتر در رشته ژنتيك ؛ ژنتيك انساني؛ بيوشيمي باليني؛  ايمني شناسي پزشـكي ؛ زيسـت شناسـی، (گرايش هاي علوم  سلولي و مولكولي ؛ ژنتيك و بيوشيمي)؛ زيست فناوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشـكي)؛ همـاتولوژي (خونشناسي)؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و اداروسـ زي و يـا متخصصـان رشـته هـاي مختلف پزشكي ؛  دكتراي علوم آزمايشگاهي ؛ دامپزشكي

 

ژنتيك پزشكي

 

.29

كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ اقتصاد بهداشـت (تمـام گـرايش هـا) ؛ مـديريت توانبخشـي؛ رفـاه اجتماعي؛ برنامه ريزي رفاه اجتماعي؛ اپيدميولوژي؛ بهداشت محيط ؛ بهداشت حرفه اي ؛ارزيابي فناوري سلامت؛ آموزش  بهداشت ؛ MBA ؛ مديريت اجرايي، مديريت بازرگاني و دكتراي عمومي پزشـكي؛ دندانپزشـكي و داروسـازي ؛ دكتـراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي ؛ دكتراي دامپزشكي

 

سياستگذاري سلامت

 

.30

كارشناسي ارشدعلوم تغذيه؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ اقتصاد بهداشت؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ اپيدميولوژي، آموزش بهداشت؛ آمار زيستي؛ علوم و صنايع غذايي(گرايش كنترل كيفـي و بهداشـتي)؛ بهداشـت وايمنـي موادغـذايي؛ علوم تغذيه دربحران و حوادث غيرمترقبه ؛ مديريت (با پايه كارشناسي تغذيه) ؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي

 

سياست هاي غذا وتغذيه

 

.31

 كارشناسي ارشد رشته هاي سالمند شناسي؛ سلامت سالمندي؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومي؛ مديريت توانبخشـي؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ مددكاري اجتماعي؛ بينايي سنجي؛ رفاه اجتماعي؛ روانشناسي بـاليني ؛ پرسـتاري؛ مامايي؛ فيزيوتراپي؛ شنوايي شناسي؛ كاردرماني؛ گفتار درماني؛ علوم تغذيه ؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ جامعـه شناسـي؛ پژوهش هاي اجتماعي؛ جامعه شناسي؛ جمعيت شناسي و دكتري عمومي پزشكي ؛ دندانپزشكي و داروسازي

 

سالمند شناسي

 

.32

كارشناسي ارشد دركليه رشته هاي علوم پزشكي؛ علوم اجتماعي (كليه گـرايش هـا)؛ روانشناسـي (كليـه گـرايش هـا)؛ پژوهش علوم اجتماعي؛ علوم ارتباطات اجتماعي؛ ارتباطات اجتماعي (تحقيق درارتباطات اجتمـاعي)؛ برنامـهريزي رفـاه اجتماعي وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري؛ مـديريت دولتـي؛ جغرافيـا و برنامـه ريـزي شـهري؛ جغرافيـا و برنامـه ريـزي روستايي؛ دكتراي عمومي پزشكي

 

سلامت ورفاه اجتماعي

 

.33

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

رشته تحصيلي

رديف

دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي ؛ دندانپزشكي؛ دكتراي علوم آزمايشگاهي و دكتراي دامپزشـكي؛ كارشناسـي ارشـد كليه رشته هاي علوم پزشكي و كارشناسي ارشد رشته هـاي: مطالعـات دفـاعي، اسـتراتژيك؛ مـديريت بحـران؛ پدافنـد غيرعامل؛ مديريت سوانح طبيعي؛ مهندسي فناوري اطلاعات IT با گرايش امنيت اطلاعـات؛ ايمنـي، بهداشـت و محـيط زيست (HSE)؛ مشاوره (مدرسه اي، شغلي، خانوادهاي، توانبخشي)؛ مديريت اجرايي؛ مديريت ورزشـي؛ محـيط زيسـت؛ مهندسي پزشكي ؛ مديريت فناوري اطلاعات؛ مديريت شهري؛ مخاطرات محيطي (گـرايش طبيعـي و انسـان سـاخت) ؛ مديريت دولتي

 

 

سلامت دربلايا و فوريت ها

 

 

.34

كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي يا دكتري عمومي پزشكي

شنوايي شناسي

.35

پزشكان عمومي و متخصصين

طب ايراني

.36

كارشناسي ارشد علوم تشريحي ( آناتومي ) ؛ جنين شناسي؛  بافت شناسي؛ دكتـري عمـومي پزشـكي ، دندانپزشـكي ، دامپزشكي

علوم تشريحي

.37

كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه ؛ علوم تغذيه در بحران؛ علوم بهداشتي در تغذيه ؛ علـوم وصـنايع غـذايي؛ بيوشـيمي باليني ؛ مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي با پايه كارشناسي علوم تغذيه؛ كارشناسي ارشد فيزيولـوژي ورزشـي (بـا پايه كارشناسي علوم تغذيه)؛ بهداشت و ايمني مواد غذايي(با پايـه كارشناسـي علـوم تغذيـه)؛ كنتـرل مـواد خـوراكي و آشاميدني (با پايه كارشناسي علوم تغذيه)؛ دكتري عمومي پزشكي؛ داروسازي و دامپزشكي

 

علوم تغذيه

 

.38

دكتري عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و دامپزشك عمومي؛ كارشناسي ارشد رشته هـاي فيزيولـوژي؛ زيسـت شناسي (با گرايش علوم سلولي و مولكولي، علوم جانوري، ميكروبيولوژي، ژنتيك و بيوشيمي)؛ ژنتيك انسـاني؛ آنـاتومي؛ سم شناسي؛ بيوشيمي؛ روانشناسي باليني؛ علوم شناختي – ذهن، مغز و تربيت؛ علوم شناختي – روانشناسي شـناختي؛ ژنتيك پزشكي؛ فارماكولوژي؛ فيزيوتراپي؛ كاردرماني؛ گفتاردرماني؛  اعضاي مصنوعي؛ بينايي سنجي؛ شنوايي شناسي

 

علوم اعصاب

 

.39

كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي(كليه گرايش ها)؛ شيمي مواد غذايي؛ ميكروبيولـوژي مـواد غـذايي؛ مهندسي صنايع غذايي؛ علوم غذايي؛ مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)، بهداشت و ايمني مواد غـذايي؛ بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (با پايه كارشناسي علوم تغذيه يا علـوم و صـنايع غـذايي گـرايش كنتـرل كيفـي و بهداشت يا بهداشت محيط و يا بهداشت عمومي) ؛ دكتراي پزشكي عمومي، دندانپزشكي و دامپزشكي

 

علوم و صنايع غذايي

 

.40

كارشناسي ارشد علوم تشريحي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي (كليه گرايشها)؛ زيست شناسي (كليه گـرايش هـا)؛ زيسـت فن آوري پزشكي؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي؛ ويروس شناسـي پزشـكي؛ بيوتكنولـوژي؛ سـم شناسـي؛ بيولوژي تكويني؛ ايمني شناسي پزشكي؛ فيزيولوژي؛ فارماكولوژي؛ بيوشـيمي بـاليني؛ ژنتيـك انسـاني؛ خـون شناسـي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي)؛ نانوفناوري پزشـكي؛ دكتـراي عمـومي در رشـته هـاي پزشـكي؛ دندانپزشـكي؛ داروسازي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

 

علوم سلولي كاربردي

 

.41

كارشناسي ارشد فارماكولوژي ؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ؛ دكتري حرفهاي علوم  آزمايشگاهي

فارماكولوژي

.42

كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيك پزشكي ؛  فيزيك ؛  بيوفيزيك ؛ مهندسي پزشكي ؛ مهندسي پرتوپزشـكي؛ مهندسـي هسته اي (گرايش پرتوپزشكي)؛ تكنولوژي راديولوژي؛ پرتوپزشـكي؛ فنـاوري تصـويربرداري پزشـكي (MRI)؛ پزشـكي هسته اي؛ راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي؛ دكتراي پزشكي عمومي، دندانپزشكي و داروسازي

 

فيزيك پزشكي

 

 

.43

كارشناسي ارشد فيزيوتراپي؛ دكتري عمومي پزشكي

پفيزيوترا ي

.44

كارشناسي ارشد فيزيولوژي؛ فيزيولوژي (انساني ، جانوري و دام)؛  زيست شناسي(گرايش جانوري و سلولي و مولكـولي) ؛ پرستاري (از جمله بيهوشي)؛ مامايي ؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ دامپزشكي

فيزيولوژي

.45

كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي؛ تربيت بدني - كاردرمـاني؛ فيزيـوتراپي؛ بيوشـيمي -  بيولـوژي ملكـولي؛ علـوم تشريحي و دكتري عمومي داروسازي؛ پزشكي و دندانپزشكي

فيزيولوژي ورزش

.46

كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي؛ باكتري شناسي پزشـكي؛ انگـل شناسـي پزشـكي؛ پـاتوبيولوژي؛ ميكروبيولـوژي پزشكي؛ دكتري عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

قارچ شناسي پزشكي

.47

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

رشته تحصيلي

رديف

(كارشناسي ارشد كاردرماني و ارگونومي (با پايه كارشناسي كاردرماني

كار درماني

.48

كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي و غيرپزشكي؛ فناوري اطلاعـات سـلامت؛ آمـوزش مـدارك پزشـكي؛ مدارك پزشكي؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ انفورماتيك پزشكي؛ اقتصاد بهداشت؛ علم سنجي؛ علـم اطلاعـات و دانش شناسي

كتابداري و اطلاع

رساني پزشكي

.49

كارشناسي ارشد كليه رشته ها صرفا با مدرك كارشناسي گفتار درماني

گفتار درماني

.50

كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي و مشاوره در مامايي

مامايي

.51

كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و  درماني ؛ مديريت بيمارستان ؛ اقتصاد بهداشت ؛ ارزيابي فناوري سلامت؛ مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛ آموزش پزشكي؛ مديريت اجرايي؛ مامـايي ؛ مـديريت پرسـتاري؛ پرسـتاري؛ مديريت (كليه گرايشها) ؛ بهداشت عمومي؛ Business Administration ؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشـكي و داروسازي؛ دامپزشكي

مديريت خدمات

بهداشتي و درماني

.52

كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي؛ مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتمـاعي؛ مـددكاري اجتمـاعي؛ كتابـداري و اطـلاع رساني پزشكي؛ كتابداري و اطلاع رساني؛ مديريت خدمات بهداشـتي درمـاني؛ فنـاوري اطلاعـات سـلامت؛ انفورماتيـك پزشكي؛ ارزيابي فناوري سلامت و دكتراي عمومي دررشته هاي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي

مديريت اطلاعات سلامت

.53

دكتراي عمومي؛ كليه رشته هاي كارشناسي ارشد علوم پزشكي (با كارشناسي مددكاري اجتماعي) ؛ كارشناسـي ارشـد مددكاري اجتماعي؛ مديريت خدمات اجتماعي؛ رفاه اجتماعي

مددكاري اجتماعي

.54

كارشناسي ارشد مشاوره و روانشناسي دركليه گرايش ها؛ كاردرماني؛ فيزيوتراپي؛ گفتاردرمـاني؛ شـنوايي شناسـي؛ رفـاه اجتماعي؛ روانشناسي سلامت؛ روانشناسي نظامي؛ كودكان استثنايي؛ مـديريت توانبخشـي؛ اعضـاي مصـنوعي و وسـايل كمكي؛ پرستاري؛ بهداشت روان؛  دكتراي عمومي پزشكي

 

مشاوره توانبخشي

 

.55

دكتراي تخصصي روانپزشكي ؛ دكتراي تخصصي اعصاب داخلي ؛ دكتراي عمـومي پزشـكي؛ داروسـازي و ندانپزشـكي؛ كارشناسي ارشد روانشناسي(باليني، عمـومي، بـاليني كـودك)؛ فيزيولـوژي؛ زيسـت شناسـي؛ سـم شناسـي؛ آنـاتومي؛ روانشناسي سلامت؛ بهداشت روان؛ علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي

 

مطالعات اعتياد

 

.56

كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي؛ مهندسي برق (كليه گرايش ها)؛ فيزيـك (كليـه گـرايش هـا)؛ اعضـاي مصـنوعي و وسايل كمكي ؛ گفتار درماني؛ كاردرماني؛ ارگونومي؛ فيزيك پزشكي؛ انفورماتيـك پزشـكي؛ كـامپيوتر (كليـه گرايشـها)؛ فناوري اطلاعات؛ شنوايي شناسي؛ بينايي سنجي؛ فيزيـوتراپي ورزشـي؛ فيزيـوتراپي؛ مهندسـي پرتوپزشـكي و دكتـراي عمومي پزشكي

 

مهندسي پزشكي بيوالكتريك

 

.57

كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي (كليه گرايشها)؛ مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)؛ مهندسي مكاترونيك؛ مهندسي برق (كليه گرايش ها)؛ مهندسي رباتيك؛ مهندسي و علوم كامپيوتر(كليه گرايشها)؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي؛ انفورماتيك پزشكي؛ فناوري اطلاعات سلامت؛ فيزيوتراپي؛ فيزيوتراپي ورزشي؛ كاردرماني؛ ارگونومي، مجموعه مهندسي هوا و فضا (شامل رشته هاي جلوبرندگي، ديناميك پرواز و كنترل، سازههاي هوايي، آئروديناميك، سوانح هوايي و صلاحيتهاي پروازي، مهندسي فضايي، مهندسي فناوري ماهواره ) و دكتراي عمومي پزشكي

 

مهندسي پزشكي

گرايش رباتيك پزشكي

 

.58

 كارشناسي ارشد علوم تشريحي (آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي)؛ زيست شناسي (كليه گرايشها)؛ بيوتكنولوژي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛ مهندسي پزشكي (كليه گرايشها)؛ فيزيولوژي ؛ بافت شناسي؛ فارماكولوژي؛ بيوپليمر؛ بيومواد؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون؛ فيزيك پزشكي؛ نانوتكنولوژي؛ نانوتكنولوژي پزشكي؛ زيست فناوري پزشكي؛ مهندسي پليمر؛ مهندسي شيمي؛ شيمي؛ مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)؛ زيستشناسي تكويني؛ بافت شناسي دامپزشكي؛ مهندسي كامپيوتر؛ مهندسي نساجي؛ مهندسي برق(كليه رشته ها) دكتراي عمومي در رشته هاي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي؛ دكتري حرفه اي دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي

 

 

مهندسي بافت

 

 

.59

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

رشته تحصيلي

رديف

كارشناسي ارشد نانوفناوري پزشكي(نانوتكنولوژي پزشكي)؛ بيوفيزيك؛ فيزيك (همه گرايشها)؛ شيمي (همه گرايشها) ؛ مهندسيشيمي؛ زيست شناسي (همه گرايشها)؛ مهندسي مواد (كليه گرايش )ها ؛ مهندسي نساجي؛ بيوتكنولوژي(كليـه گرايشها) ؛ ايمونولوژي؛ اعضاي مصنوعي؛ انگل شناسي؛ بيوشيمي؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ حشره شناسي پزشـكي و مبارزه با ناقلين؛ ژنتيك انساني؛ علوم تغذيه؛ علوم و صنايع غذايي ؛ علوم بهداشـتي در تغذيـه؛ فيزيولـوژي؛ فيزيـوتراپي؛ قارچ شناسي؛ ميكروب شناسي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ مهندسـي بهداشـت محـيط؛ فيزيـك پزشـكي؛ سـم شناسـي؛ هماتولوژي؛ مهندسي پزشكي؛ زيست فناوري پزشكي؛ زيست فناوري دارويي؛ نانوبيوتكنولوژي؛ فوتونيك؛ شيمي دارويي؛ تكنولوژي گردش خون؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتراي حرفهاي دامپزشكي

 

 

نانوفن آوري پزشكي

 

 

 

.60

كارشناسي ارشد ويروس شناسي؛ پاتوبيولوژي؛ باكتري شناسي؛ علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكي؛ ايمني شناسي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛ ميكروب شناسي؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكي

ويروس شناسي پزشكي

.61


2 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
مریم
2 سال پیش

سلام من کارشناسی رشته ی میکروبیولوژی خوندم و ارشد رو میکروبیولوژی صنعتی میخونم برای دکتری توی کدوم یک از این رشته ها میتونم ادامه بدم لطفا اگه ممکنه کمکم کنین
Nafise
2 سال پیش

واقعا فوق العاده بود. متشکرم🌼