رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و علوم طبیعی

  چهارشنبه، 11 بهمن 1396   کد خبر 2483
رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و علوم طبیعی
ساعد نیوز: با رشته ها و گرایش های مختلف رشته های گروه کشاورزی و علوم طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوید.

کشاورزی از گذشته تا کنکون مورد توجه بسیاری از مردم در دنیا بوده است .زیرا اصلی ترین منبع تامین کردن نیاز های غذایی افراد و انسان ها از این طریق بوده و هست .امروزه تمامی صنایع از علم و دانش و تجربیات خاص خود بهره میبرند و کشاورزی از این امر نیز بهره میبردو نیاز به متخصصانی دارد که بتوانند با علم و دانش بروز و خاص توانایی هایی کمی و کیفی به این صنعت اضافه کنند .با توجه به این امر رشته مهندسی کشاورزی پدید آمد تا فراهم آورنده دانش علمی در کنار کاری لذت بخش و روحیه ای باشد .با توجه به اهمیت و گسترده بودن شاخه ها و فعالیت های مختلف در این صنعت این رشته تکی ارائه نشده و برای هر کاری گرایش خاصی دارد که در این قسمت جدول مربوط به رشته های مختلف گروه کشاورزی و علوم طبیعی را به همراه گرایش های مربوطه مقطع کارشناسی ارشد قرار داده ایم. برای کسب اطلاعات جامع و کامل در مورد هر کدام از رشته ها میتوانید بر روی آن کلیک کرده و مطالب مربوط به آن رشته را مطالعه نمایید.
 

شمارهگروهگرایش زیر گرایش
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ مرتع و آبخيزداری
1مهندسی آبخيزداری--
2مهندسی مرتعداری--
مجموعه مهندسی كشاورزی ـ آب
1مهندسی آبياری و زهكشی--
2مهندسی سازه های آبی--
3مهندسی منابع آب--
4مهندسی هواشناسی كشاورزی--
مجموعه مهندسی كشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات
1مهندسی اصلاح نباتات--
2مهندسی زراعت--
3علوم و تكنولوژی بذر--
4كشاورزی اكولوژيك--
مهندسی كشاورزی ـ اقتصاد كشاورزی
1مهندسی اقتصاد کشاورزیسياست و توسعه کشاورزی-
اقتصاد توليد و مديريت واحدهای كشاورزی-
اقتصادمنابع طبيعی و محيط زيست-
بازاريابی محصولات کشاورزی-
مهندسی كشاورزی ـ علوم باغبانی
1مهندسی علوم باغبانیميوه كاری-
سبزی كاری-
گياهان زينتی-
گياهان دارويی، ادويه ای و نوشابه ای-
فيزيولوژی و اصلاح درختان ميوه-
فيزيولوژی و اصلاح سبزی ها-
فيزيولوژی و اصلاح گل و گياه زينتی-
فيزيولوژی و اصلاح گياهان دارويی، ادويه ای و عطری-
فيزيولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی-
بيوتكنولوژی و ژنتيك مولكولی محصولات باغبانی-
ترويج و آموزش كشاورزی
1ترويج و آموزش كشاورزی  
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ جنگل
1مهندسی جنگداری--
2مهندسی جنگل شناسی و اكولوژی جنگل--
3مهندسی مسايل اقتصادی و اجتماعی جنگل--
4مهندسی آسيب شناسی جنگل--
مجموعه كشاورزی ـ علوم خاك
1مديريت حاصلخيزی و زيست فناوری خاكشيمی، حاصلخيزی خاك و تغذيه گياه-
بيولوژی و بيوتكنولوژی خاك-
2مديريت منابع خاكفيزيك و حفاظت خاك-
منابع خاك و ارزيابی اراضی-
مجموعه مهندسی كشاورزی ـ علوم دام و طيور
1مهندسی علوم دامیاصلاح نژاد دام-
تغذيه دام-
مديريت دامپروری-
فيزيولوژی دام-
تغذيه نشخواركنندگان-
تغذيه طيور-
2پرورش و مديريت توليد طيور--
3علوم طيور  تغذيه طيور-
فيزيولوژی طيور-
مهندسی توليدات گياهی
1مهندسی توليدات گياهیاصلاح گياهان باغبانی-
توليد محصولات باغبانی-
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ شيلات
1مهندسی تكثير و پرورش آبزيان--
2مهندسی فرآوری محصولات شيلاتی--
3مهندسی بوم شناسی آبزيان شيلاتی--
4مهندسی صيد و بهره برداری آبزيان--
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ چوب
1مهندسی صنايع چوب--
2مهندسی فرآورده های چندسازه چوب--
3مهندسی حفاظت و اصلاح چوب--
4مهندسی بيولوژی و آناتومی چوب--
5مهندسی صنايع خمير و كاغذ--
علوم و مهندسی صنايع غذايی
1علوم و مهندسی صنايع غذايیصنايع غذايی-
علوم مواد غذايی-
زيست فناوری مواد غذایی-
فناوری مواد غذایی-
حشره شناسی كشاورزی
1حشره شناسی كشاورزی--
مجموعه كشاورزی ـ بيماری شناسی گياهی
1بيماری شناسی گياهی--
2ريز كرم شناسی--
هندسی منابع طبيعی ـ محيط زيست
1مهندسی محيط زيست منابع طبيعیزيستگاه ها و تنوع زيستی-
ارزيابی و آمايش سرزمين-
آلودگی های محيط زيست-
مهندسی مكانيك بيوسيستم
1مهندسی مكانيك بيوسيستمطراحی و ساخت-
انرژی های تجديدپذير-
فناوری پس از برداشت-
مجموعه منابع طبيعی ـ بيابان
1مديريت مناطق بيابانیآبياری-
خاك شناسی-
مرتع و آبخيزداری-
2مديريت همزيستی با بيابانتوليدات گياهی و دامی-
توسعه و عمران مناطق بيابانی-
مهندسی مكانيزاسيون كشاورزی
1مهندسی مكانيزاسيون كشاورزیمديريت و تحليل سامانه ها-
انرژی-
بازيافت و مديريت پسماند-
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ بيابان زدايی
1مهندسی بيابان زدايی--
بيوتكنولوژی كشاورزی
1بيوتكنولوژی كشاورزی--
توسعه روستايی
1توسعه روستايی--
توسعه كشاورزی-
شناسايی و مبارزه با علف های هرز
1شناسايی و مبارزه با علف های هرز--
 مديريت كشاورزی
1 مديريت كشاورزی--
مهندسی فضای سبز
1مهندسی فضای سبز--
گياهان زينتی در منظر-

دیدگاه ها