رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و علوم طبیعی

  چهارشنبه، 11 بهمن 1396   کد خبر 2483
ساعد نیوز: با رشته ها و گرایش های مختلف رشته های گروه کشاورزی و علوم طبیعی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوید.
رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی ارشد گروه کشاورزی و علوم طبیعی

کشاورزی از گذشته تا کنکون مورد توجه بسیاری از مردم در دنیا بوده است .زیرا اصلی ترین منبع تامین کردن نیاز های غذایی افراد و انسان ها از این طریق بوده و هست .امروزه تمامی صنایع از علم و دانش و تجربیات خاص خود بهره میبرند و کشاورزی از این امر نیز بهره میبردو نیاز به متخصصانی دارد که بتوانند با علم و دانش بروز و خاص توانایی هایی کمی و کیفی به این صنعت اضافه کنند .با توجه به این امر رشته مهندسی کشاورزی پدید آمد تا فراهم آورنده دانش علمی در کنار کاری لذت بخش و روحیه ای باشد .با توجه به اهمیت و گسترده بودن شاخه ها و فعالیت های مختلف در این صنعت این رشته تکی ارائه نشده و برای هر کاری گرایش خاصی دارد که در این قسمت جدول مربوط به رشته های مختلف گروه کشاورزی و علوم طبیعی را به همراه گرایش های مربوطه مقطع کارشناسی ارشد قرار داده ایم. برای کسب اطلاعات جامع و کامل در مورد هر کدام از رشته ها میتوانید بر روی آن کلیک کرده و مطالب مربوط به آن رشته را مطالعه نمایید.
 

شمارهگروهگرایش زیر گرایش
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ مرتع و آبخيزداری
1مهندسی آبخيزداری--
2مهندسی مرتعداری--
مجموعه مهندسی كشاورزی ـ آب
1مهندسی آبياری و زهكشی--
2مهندسی سازه های آبی--
3مهندسی منابع آب--
4مهندسی هواشناسی كشاورزی--
مجموعه مهندسی كشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات
1مهندسی اصلاح نباتات--
2مهندسی زراعت--
3علوم و تكنولوژی بذر--
4كشاورزی اكولوژيك--
مهندسی كشاورزی ـ اقتصاد كشاورزی
1مهندسی اقتصاد کشاورزیسياست و توسعه کشاورزی-
اقتصاد توليد و مديريت واحدهای كشاورزی-
اقتصادمنابع طبيعی و محيط زيست-
بازاريابی محصولات کشاورزی-
مهندسی كشاورزی ـ علوم باغبانی
1مهندسی علوم باغبانیميوه كاری-
سبزی كاری-
گياهان زينتی-
گياهان دارويی، ادويه ای و نوشابه ای-
فيزيولوژی و اصلاح درختان ميوه-
فيزيولوژی و اصلاح سبزی ها-
فيزيولوژی و اصلاح گل و گياه زينتی-
فيزيولوژی و اصلاح گياهان دارويی، ادويه ای و عطری-
فيزيولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی-
بيوتكنولوژی و ژنتيك مولكولی محصولات باغبانی-
ترويج و آموزش كشاورزی
1ترويج و آموزش كشاورزی  
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ جنگل
1مهندسی جنگداری--
2مهندسی جنگل شناسی و اكولوژی جنگل--
3مهندسی مسايل اقتصادی و اجتماعی جنگل--
4مهندسی آسيب شناسی جنگل--
مجموعه كشاورزی ـ علوم خاك
1مديريت حاصلخيزی و زيست فناوری خاكشيمی، حاصلخيزی خاك و تغذيه گياه-
بيولوژی و بيوتكنولوژی خاك-
2مديريت منابع خاكفيزيك و حفاظت خاك-
منابع خاك و ارزيابی اراضی-
مجموعه مهندسی كشاورزی ـ علوم دام و طيور
1مهندسی علوم دامیاصلاح نژاد دام-
تغذيه دام-
مديريت دامپروری-
فيزيولوژی دام-
تغذيه نشخواركنندگان-
تغذيه طيور-
2پرورش و مديريت توليد طيور--
3علوم طيور  تغذيه طيور-
فيزيولوژی طيور-
مهندسی توليدات گياهی
1مهندسی توليدات گياهیاصلاح گياهان باغبانی-
توليد محصولات باغبانی-
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ شيلات
1مهندسی تكثير و پرورش آبزيان--
2مهندسی فرآوری محصولات شيلاتی--
3مهندسی بوم شناسی آبزيان شيلاتی--
4مهندسی صيد و بهره برداری آبزيان--
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ چوب
1مهندسی صنايع چوب--
2مهندسی فرآورده های چندسازه چوب--
3مهندسی حفاظت و اصلاح چوب--
4مهندسی بيولوژی و آناتومی چوب--
5مهندسی صنايع خمير و كاغذ--
علوم و مهندسی صنايع غذايی
1علوم و مهندسی صنايع غذايیصنايع غذايی-
علوم مواد غذايی-
زيست فناوری مواد غذایی-
فناوری مواد غذایی-
حشره شناسی كشاورزی
1حشره شناسی كشاورزی--
مجموعه كشاورزی ـ بيماری شناسی گياهی
1بيماری شناسی گياهی--
2ريز كرم شناسی--
هندسی منابع طبيعی ـ محيط زيست
1مهندسی محيط زيست منابع طبيعیزيستگاه ها و تنوع زيستی-
ارزيابی و آمايش سرزمين-
آلودگی های محيط زيست-
مهندسی مكانيك بيوسيستم
1مهندسی مكانيك بيوسيستمطراحی و ساخت-
انرژی های تجديدپذير-
فناوری پس از برداشت-
مجموعه منابع طبيعی ـ بيابان
1مديريت مناطق بيابانیآبياری-
خاك شناسی-
مرتع و آبخيزداری-
2مديريت همزيستی با بيابانتوليدات گياهی و دامی-
توسعه و عمران مناطق بيابانی-
مهندسی مكانيزاسيون كشاورزی
1مهندسی مكانيزاسيون كشاورزیمديريت و تحليل سامانه ها-
انرژی-
بازيافت و مديريت پسماند-
مجموعه مهندسی منابع طبيعی ـ بيابان زدايی
1مهندسی بيابان زدايی--
بيوتكنولوژی كشاورزی
1بيوتكنولوژی كشاورزی--
توسعه روستايی
1توسعه روستايی--
توسعه كشاورزی-
شناسايی و مبارزه با علف های هرز
1شناسايی و مبارزه با علف های هرز--
 مديريت كشاورزی
1 مديريت كشاورزی--
مهندسی فضای سبز
1مهندسی فضای سبز--
گياهان زينتی در منظر-

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟