(فیلم) سوتی مجری برنامه اختیاریه روی آنتن زنده

  شنبه، 18 خرداد 1398
(فیلم) سوتی مجری برنامه اختیاریه روی آنتن زنده
ساعد نیوز: مرتضی فاطمی مجری برنامه اختیاریه روی آنتن زنده دچار اشتباه عجیبی شد.
 
 

دیدگاه ها