(فیلم) تکلیف افرادی که یک دوز واکسن دریافت کرده اند چیست؟

  یکشنبه، 23 خرداد 1400
(فیلم) تکلیف افرادی که یک دوز واکسن دریافت کرده اند چیست؟
ساعد نیوز: عضو هیئت علمی ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران،درباره تکلیف افرادی که یک دوز واکسن دریافت کرده اند صحبت کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/