سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6567
ساعد نیوز: دانشجویان رشته مهندسی برق مخابرات می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهنام گرایشدورهنمره حدنصاب دانشگاه
مهندسی برق / دانشگاه تبریزمخابرات سیستممشترك3404
مهندسی برق / دانشگاه فردوسی مشهدمخابرات میدان و موجروزانه3040
مهندسی برق / دانشگاه شیرازمخابرات سیستمروزانه3040
مهندسی برق / دانشگاه ارومیهمخابرات سیستمنوبت دوم3008
مهندسی برق / دانشگاه تهرانمخابرات میدان و موجنوبت دوم3000
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانمخابرات سیستمنوبت دوم2905
مهندسی برق / دانشگاه بیرجندمخابرات سیستمروزانه2653
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانمخابرات میدان و موجروزانه2600
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانمخابرات میدان و موجروزانه2549
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی شیرازمخابرات سیستمروزانه2465
مهندسی برق / دانشگاه تهرانمخابرات سیستمنوبت دوم2384
مهندسی برق / دانشگاه تبریزمخابرات سیستمنوبت دوم2363
مهندسی برق / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانمخابرات میدان و موجروزانه2352
مهندسی برق / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانمخابرات سیستمروزانه2328
مهندسی برق / دانشگاه شاهد - تهرانمخابرات میدان و موجروزانه2323
مهندسی برق / دانشگاه شاهد - تهرانمخابرات سیستمروزانه2323
مهندسی برق / دانشگاه شیرازمخابرات میدان و موجروزانه2152
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی اصفهانمخابرات سیستمروزانه2094
مهندسی برق / دانشگاه تربیت مدرسمخابرات سیستمنوبت دوم2094
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانمخابرات سیستمنوبت دوم2034
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانمخابرات میدان و موجنوبت دوم2031
مهندسی برق / دانشگاه تبریزمخابرات میدان و موجروزانه1975
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهرانمخابرات سیستمروزانه1970
مهندسی برق / دانشگاه فردوسی مشهدمخابرات میدان و موجنوبت دوم1925
مهندسی برق / دانشگاه یزدمخابرات میدان و موجروزانه1899
مهندسی برق / دانشگاه ارومیهمخابرات میدان و موجپردیس خودگردان1899
مهندسی برق / دانشگاه تربیت مدرسمخابرات سیستمروزانه1874
مهندسی برق / دانشگاه شاهد - تهرانمخابرات سیستمنوبت دوم1835
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی اصفهانمخابرات میدان و موجروزانه1800
مهندسی برق / دانشگاه اصفهانمخابرات سیستمروزانه1784
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانمخابرات میدان و موجنوبت دوم1718
مهندسی برق / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانمخابرات سیستمروزانه1500
مهندسی برق / دانشگاه سمنانمخابرات میدان و موجنوبت دوم1500
مهندسی برق / دانشگاه سمنانمخابرات سیستمروزانه1487
مهندسی برق / دانشگاه سمنانمخابرات میدان و موجروزانه1376
مهندسی برق / دانشگاه تبریزمخابرات میدان و موجنوبت دوم1352
مهندسی برق / دانشگاه شاهد - تهرانمخابرات میدان و موجنوبت دوم1243
مهندسی برق / دانشگاه فردوسی مشهدمخابرات سیستمنوبت دوم1194
مهندسی برق / دانشگاه یزدمخابرات سیستمروزانه1100
مهندسی برق / دانشگاه سمنانمخابرات سیستمنوبت دوم1041
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی مالك اشترمخابرات میدان و موجروزانه1000
مهندسی برق / دانشگاه تربیت مدرسمخابرات میدان و موجنوبت دوم1000
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی شیرازمخابرات سیستمنوبت دوم1000
مهندسی برق / دانشگاه شهید چمران - اهوازمخابرات سیستمروزانه918
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی مالك اشترمخابرات میدان و موجنوبت دوم900
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی شیرازمخابرات سیستمپردیس خودگردان893
مهندسی برق / دانشگاه فردوسی مشهدمخابرات سیستمروزانه800
مهندسی برق / دانشگاه صنعتی شیرازمخابرات سیستمپردیس خودگردان800
مهندسی برق / دانشگاه اصفهانمخابرات سیستمپردیس خودگردان107
مهندسی برق / دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهدمخابرات سیستمغیرانتفاعی100
مهندسی برق / دانشگاه بیرجندمخابرات سیستمنوبت دوم47
مهندسی برق / دانشگاه شهید باهنر - كرمانمخابرات سیستمروزانه10
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری