(فیلم)  تصاویر میکروسکوپی از حضور ویروس کرونا روی ماسک‌ها

  سه شنبه، 21 مرداد 1399
(فیلم)  تصاویر میکروسکوپی از حضور ویروس کرونا روی ماسک‌ها
ساعد نیوز: به علت وجود ویروس های زیادی که به هنگام استفاده روی ماسک قرار می گیرند، بهتر است بعد از استفاده از ماسک حتما آن را دور بیندازیم.

دیدگاه ها