(تصاویر) نورافشانی برج آزادی و میلاد

  پنجشنبه، 21 فروردین 1399
(تصاویر) نورافشانی برج آزادی و میلاد
ساعد نیوز: در شب نیمه شعبان و مصادف با ولادت با سعادت امام عصر حضرت مهدی (عج) برنامه نورافشانی در ده‌ها نقطه و میدان شهر تهران، برج میلاد، برج آزادی و... برگزار شد.

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658726_793.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658727_821.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658728_639.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658729_712.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658730_345.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658731_964.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658732_825.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658733_122.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658734_337.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658735_905.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658736_966.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658737_320.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658738_914.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658739_768.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658740_967.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658741_115.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658742_414.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658743_934.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658744_992.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658745_696.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658746_241.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658747_326.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658748_327.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658749_818.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658750_606.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658751_254.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658752_127.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658753_298.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658754_347.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658755_479.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658756_124.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658757_115.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658758_325.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658759_548.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658760_536.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658761_890.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658762_119.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658763_126.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658764_680.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658765_886.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658766_794.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658767_483.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658768_447.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658769_422.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658770_181.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658771_307.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658772_651.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658773_234.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658774_457.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658775_228.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658776_258.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658777_689.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658778_525.jpg

https://fararu.com/files/fa/news_albums/436055/8150/resized/resized_658779_767.jpg


دیدگاه ها