(فیلم) ورود گدازه‌های آتشفشانی به داخل خانه‌‌هایی در اسپانیا 

  یکشنبه، 04 مهر 1400
(فیلم) ورود گدازه‌های آتشفشانی به داخل خانه‌‌هایی در اسپانیا 
ساعد نیوز: گدازه‌های آتشفشانی به داخل خانه‌هایی در اسپانیا نفوذ کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/