استفاده متهم از مشروبات الکلی

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/