دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ آ لیلی از محسن شکر زاده


متن آهنگ آ لیلی از محسن شکر زاده
سنسیز آغلارام اورگ داغلارام عشقین عهدینے سنله باغلارام منیم حایاتیم لیلے آ لیلے لیلے لیلی سالدون چوللره لیلی سنسیز آغلارام اورگیمی داغلارام آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلے عشقین لذتین سنینله من آننارام آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی سنله گولموشم سنسیز ٱلمیشم گول تڪ قدرووے ٱزوم بیلمیشم آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلے کیمسسیز مجنونین سنسن کیمسه لیلی آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلی کیمسسیز مجنونین سنسن کیمسه لیلی آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی گل قاشما منن ساواشما منن گل آیریلیقدان سوزآشما منن آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلی دردونن گول تکین سارالیب سولموشام آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلے دردونن گول تکین سارالیب سولموشام آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی سن منیم نفسیم سن منیم جانیمسان چوخ دیرلے خانیمسان آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی سن منیم هدییم أن دیرلے پاییمسان آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلی آ لیلے لیلے لیلی سن منیم هدییم أن دیرلے پاییمسان آ لیلے لیلے لیلے سالدون چوللره لیلے
دانلود آهنگ آ لیلی از محسن شکر زاده
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/