دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ سیگار پشت سیگار از رضا یزدانی

سیگار پشت سیگار

متن آهنگ سیگار پشت سیگار از رضا یزدانی
خمیازه های کشدار سیگار پشت سیگار شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار این روح خسته هر شب جان کندنش غریضیست لعنت به این خودآزار سیگار پشت سیگار پای چپ جهان را با اره ای بریدند چپ پاچه های شلوار سیگار پشت سیگار در انجماد یک تخت این لاشه منفجر شد پاشیده شد به دیوار سیگار پشت سیگار صد صندلی در این ختم بی سرنشین کبودند مردی تکیده بیزار سیگار پشت سیگار این پنج پنجه امشب همخوابگان خاکند بدرود دست و گیتار سیگار پشت سیگار مردم از این رهایی در کوچه های بن بست انگار ها نه انگار سیگار پشت سیگار مبهوت رد دودم این شکوه ها قدیمیست مومن به اصل تکرار سیگار پشت سیگار صد لنز بی ترحم در چشم شهر جوشید این شاعران بیکار سیگار پشت سیگار در لا به لای هر متن این صحنه تا ابد هست مردی به حال اقرار سیگار پشت سیگار اسطوره های خائن در لا به لای تاریخ خوابند عین کفتار سیگار پشت سیگار عکس تو بود و قصه قاب تو بود و انکار کوبیدمش به دیوار سیگار پشت سیگار هر شب همین بساط است چای و سکوت و یک فیلم بعد از مرور اشعار سیگار پشت سیگار ته مانده های سیگار در استکانی از چای هاجند و واج انگار سیگار پشت سیگار کنسرو شعر سیگار تاریخ انقضا خورد سه یک ممیز چهار سیگار پشت سیگار خودکار من قدیمیست گاهی نمینویسد یک مارک بی خریدار سیگار پشت سیگار خمیازه های کشدار سیگار پشت سیگار شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار این روح خسته هر شب جان کندنش غریضیست لعنت به این خودآزار سیگار پشت سیگار
دانلود آهنگ سیگار پشت سیگار از رضا یزدانی
سیگار پشت سیگار
00:00
/
/
/
/
/
/