سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 19 July - پنجشنبه 28 تير 1397

بخش ها

آرشیو
شرایط کار ضمن تحصیل در کشور رومانی

15 : 13 - 28 تير 1397

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور رومانی

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل در رومانی هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

بورس های تحصیلی کره جنوبی و شرایط اخذ آنها

28 : 10 - 28 تير 1397

بورس های تحصیلی کره جنوبی و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت اطلاعات مربوط به بورس تحصیلی کشور کره جنوبی و نحوه درخواست این بورس ها،قرار داده شده است.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور کره جنوبی

09 : 10 - 28 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور کره جنوبی

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در کره جنوبی، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در این کشور میپردازیم.

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور کره جنوبی

56 : 09 - 28 تير 1397

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور کره جنوبی

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل در کره جنوبی هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور کره جنوبی

37 : 09 - 28 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور کره جنوبی

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور کره جنوبی به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

بورس های تحصیلی سنگاپور و شرایط اخذ آنها

57 : 15 - 27 تير 1397

بورس های تحصیلی سنگاپور و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت اطلاعات مربوط به بورس تحصیلی کشور سنگاپور و نحوه درخواست این بورس ها،قرار داده شده است.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور سنگاپور

18 : 15 - 27 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور سنگاپور

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در سنگاپور، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در این کشور میپردازیم.

بورس های تحصیلی چک و شرایط اخذ آنها

57 : 14 - 27 تير 1397

بورس های تحصیلی چک و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت اطلاعات مربوط به بورس تحصیلی کشور چک و نحوه درخواست این بورس ها،قرار داده شده است.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور چک

45 : 14 - 27 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور چک

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در چک، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در این کشور میپردازیم.

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور چک

32 : 14 - 27 تير 1397

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور چک

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل در چک هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور چک

08 : 13 - 27 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور چک

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور چک به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

بورس های تحصیلی لهستان و شرایط اخذ آنها

15 : 11 - 27 تير 1397

بورس های تحصیلی لهستان و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت اطلاعات مربوط به بورس تحصیلی کشور لهستان و نحوه درخواست این بورس ها،قرار داده شده است.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور لهستان

02 : 11 - 27 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور لهستان

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در لهستان، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در این کشور میپردازیم.

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور لهستان

45 : 10 - 27 تير 1397

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور لهستان

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل درلهستان هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور لهستان

30 : 10 - 27 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور لهستان

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور لهستان به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

بورس های تحصیلی یونان و شرایط اخذ آنها

16 : 16 - 26 تير 1397

بورس های تحصیلی یونان و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت اطلاعات مربوط به بورس تحصیلی کشور یونان و نحوه درخواست این بورس ها،قرار داده شده است.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور یونان

06 : 16 - 26 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور یونان

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در یونان، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در این کشور میپردازیم.

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور یونان

40 : 15 - 26 تير 1397

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور یونان

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل در یونان هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور یونان

27 : 15 - 26 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور یونان

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور یونان به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

بورس های تحصیلی فنلاند و شرایط اخذ آنها

10 : 15 - 26 تير 1397

بورس های تحصیلی فنلاند و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت اطلاعات مربوط به بورس تحصیلی کشور فنلاند و نحوه درخواست این بورس ها،قرار داده شده است.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور فنلاند

57 : 14 - 26 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور فنلاند

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در فنلاند، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در این کشور میپردازیم.

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور فنلاند

18 : 13 - 26 تير 1397

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور فنلاند

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل در فنلاند هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور فنلاند

32 : 12 - 26 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور فنلاند

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور فنلاند به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

بورس های تحصیلی ژاپن و شرایط اخذ آنها

18 : 12 - 26 تير 1397

بورس های تحصیلی ژاپن و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت اطلاعات مربوط به بورس تحصیلی کشور ژاپن و نحوه درخواست این بورس ها،قرار داده شده است.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.