سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 16 August - پنجشنبه 25 مرداد 1397

بخش ها

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

کد: 1802142795
آخرین بروزرسانی: 22 : 01 - 25 بهمن 1396

تأثير معدل در آزمون

همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي­باشد.

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد.

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (گرایش برنامه ریزی درسی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریساصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
7894115.5631.6753.3338.338.3376.67
547235043.33454512.3338.33
56716611.11030452562
577108028.335023.33-1565
9065001533.3323.3321.33550
106643951.1136.67351.67-21.6645
10964107.7811.673041.673.3355
114637803023.33206.6761.67
1566087021.6738.3318.3321.6730
20456944.4423.3338.3338.33521.33
2395552036.6726.6736.67030
254547303038.333.331030
282538832.221015351530
2855387028.3328.3311.6731.6720
29053473.3326.673018.33028.33
3425179-1.103531.678.3331.67
38450780028.3336.67040
4065005031.6723.33251525
41149893.3343.33350-6.6621.67
41849785.5626.6721.6725020
42049683.33103523.33-8.3538.2
425496253.23011.6720-8.2228.23
453489401.6741.67-11.662035
45948880252523.33-1.6633.33
555472604021.6720153.33
641470580.561255.04239054
6584599-1.1252018.331028.33
66945890-1.662548.331.6713.33
71045420021.6731.67526.67
759449213.33551021.6731.67
9554298008.3336.671031.67
109342060043.3323.338.336.67
1332403811.11152033.33-13.3313.33
198637334.448.3318.336.676.6713.33
2626350834.4451.671006.67
33093310013.33153.331513.33
494529542.226.6711.67-3.3211.6711.67
12109180811.1101.67-26.668.336.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتتعلیم و تربیت اسلامی
365825043.334528.334528.330
395808021.6733.332030300
6355417.7811.673026.6741.678.3330
89523415.5631.6753.33038.3300
91520511.11030045036
10351333.3333.3326.670201036.67
10950881028.331036.678.3316.6725
121498151.1136.673501.6750
1234972815401182516
13449410-1.662513.3348.331.6725
1544863601521.6718.3306.6711.67
1604847021.6730026.67028.33
16448173.331026.6711.67018.3336.67
17747825.566.06633.0334.333353
1864740206.6713.332006.6736.7
206469600352020041.67
217468203038.3303.33026.67
24645884.4423.3338.332038.3300
2724537-8.8831.6723.33508.3330
277453136.6720-1.6615151516.67
3704382028.3333.331.6708.3316.67
475423502036.67010028.33
5784131021.6726.67041.67010
59841100252518.3323.3311.678.33
723401411.111520-533.3311.676.67
133736943.3321.67-1.66013.231.6721.67
2342335351.115-1.6600013.33
39682990023.3323.33011.6700
913422532.226.6711.6711.67-3.321.670

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (مدیریت آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
26720211.1130045256252
297146061.6726.67018.337543.33
426709026.675036.671541.6738.33
63643404528.334512.3338.3338.33
78590020554848653558
110576715.5653.33038.338.3376.670
1515489-1.1356.6731.678.3331.6743.33
1535484023.331525152556.67
15754692.221523.3313.3336.674030
1605426013.088.3338.331.085048.33
1635414028.33036.6704053.33
208512502513.3348.331.6713.3333.33
23456745.56633.0334.33030
24649413.3321.67200252026.67
251492132.2215035153023.33
2524914043.3323.3323.338.336.6735
26848531028.331038.3320520
278482053.2311.67020-8.2228.2328.23
328468113.33551021.6731.6725
340463708.33536.671031.6731.67
4264444038.33018.3321.67300
511429801511.673.331513.3346.67
571422226.6723.3313.3353.331.6735
8623888-6.66-23.3203013.3326.6740
1365356111.1120-533.33-13.3313.3326.67
15343457053010-523.3313.33
258529834.4418.3306.676.6713.330
34832797028.3313.33-10-51513.33
4175268306.675010200
5412248911.111.6713.33-26.668.336.6713.33
7713218520-206.676.673.336.676.67
963219551.11-16.66508.3350
210041662-2.2121.675-6.66-13.32-55

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (آموزش و بهسازی منابع انسانی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
30704911.1130045256252
58639504528.334512.3338.3338.33
79610115.5653.33038.338.3376.670
14554562.221523.3313.3336.674030
1645304-1.1356.6731.678.3331.6743.33
17852227.783026.6741.673.3355-5
1865171023.331525152556.67
207506206.6702531.6741.6725
216500602513.3348.331.6713.3333.33
2694790043.3323.3323.338.336.6735
286474053.2311.67020-8.2228.2328.23
3164647038.33018.3321.67300
373452208.33536.671031.6731.67
4784312041.670-11.66203518.33
592412934.441.6713.331006.6730
663404026.6723.3313.3353.331.6735
701399801511.673.331513.3346.67
956377338.8903.3410521.270
11933613-6.66-23.3203013.3326.6740
1489341511.1120-533.33-13.3313.3326.67
2112311751.11-1.6600016.678.33
35583444053010-523.3313.33
476925932.3328.33-3.32108.331.67-11.66
85912084023.33011.67-2021.670

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی  سال 95 (آموزش بزرگسالان)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریساصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسیتکنولوژی آموزشی
18808915.5653.3338.3308.3376.670
3674750454528.3312.3338.330
45724611.113045025620
12361607.783041.678.333.3355-10.03
1705695038.3318.33021.67300
252532232.221535015300
336507153.2311.67200-8.2228.230
4084854041.67-11.66020350
519464102523.3311.67-1.6633.335
64744463.3326.67018.3311.6711.67-1.66
783427908.3336.6701031.670
101740782.23106.676.673.334020
143237952013.3306.676.676.676.67
188835754.4418.336.6706.6713.33-1.66
2416337036.67-1.6615155-8.32-6.66
359030330153.3301513.330
4647281105100-523.330
6355250801.671.671.6713.336.67-3.32

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی  سال 95 (تحقیقات آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت
105701043.3328.334528.33
2448911028.3336.678.3316.67
67438536.6720151515
814285601518.3306.67
123405304018.33200
265366602518.3323.3311.67
38235001.113510-1.6613.33
4263451013.3330100
53333436.6733.3313.33200
6353248023.3316.67011.67
719318611.1115-533.3311.67
840308853.3306.67-3.32-1.66
131528957.783501.670
1612281451.115000
201927176.6733.336.6700
306625276.6728.3301.670
406823875.6621.673.33-13.321.67
43812348011.67151.670
48972282013.3311.673.330
6712208708.33500
897218760001.671.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تکنولوژی آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسیتکنولوژی آموزشی
3863751.1136.67355453.33
9826803061.6735750
17777815.5631.6753.33076.670
2575346.6746.6761.67153.3316.67
496751043.334528.3338.330
566596601521.676.6750
67646172.2206.673.33150
8562904.442541.678.3326.6711.67
90626703031.6743.2212.2210
96617032.221040036.670
12760263.3313.3321.6716.672028.33
132601637.7816.67153058.33
14359238.8926.6733.33-13.324013.33
23654732.2221.6740-3.331.6725
375512267.7800000
470493811.11152011.6713.3313.33
58247840252511.6733.335
745460548.8911.678.33-3.3221.67-18.32
8074541206.6713.336.676.676.67
1484434518.813.3325011.67-6.66
1541403336.6720-1.6615-8.32-6.66
184038857.783511.67026.67-10
23503676016.6728.33-11.66156.67
290234806.6721.6725050
381032326.672013.33-2040-6.66
4261311611.1101.6713.336.673.33
48722992013.335023.330
532629022.226.6711.671.6711.671.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
2968603061.6726.673518.337543.33
158021043.334528.3328.3312.3338.3338.33
63663315.5631.6753.33008.3376.670
69655211.1103000256252
10861761028.331036.6716.6716.67200
11661213.3313.3321.672016.67252026.67
12160962.2201523.33036.674030
1485914-3.3321.6716.671508.3348.3355
19756587.7811.673026.678.333.3355-5
2255477011.676.670031.6741.6725
353507406.678.3318.3311.6713.333021.67
4514873021.6738.330021.67300
520476334.4451.6713.3313.3306.6730
547471953.23011.6700-8.2228.2328.23
6254604013.331511.6701513.3346.67
732449526.6713.3323.3313.3353.331.6735
8854361011.6711.67-3.3208.3328.33-3.32
9844282013.335300-523.3313.33
131940577.783511.6700-8.3226.6715
1796382237.7816.6715030050
2338362036.6720-1.6615155-8.32-10
318233683.3321.67-1.6601.67-3.32251.67
3557326911.111520-511.67-13.3313.3326.67
49802950011.671.671503.3313.330
52742892001.6701.6713.336.6711.67
7048259808.328.320013.230-1.66

ظرفیت پذیرش مجموعه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 به لینک زیر مراجعه فرمایید.

جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 
 

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018  روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته گروه علوم انسانی آزمون سراسری سال 97
دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته گروه علوم انسانی آزمون سراسری سال 97
دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته گروه علوم تجربی آزمون سراسری سال 97
دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته گروه علوم تجربی آزمون سراسری سال 97
اعلام ظرفیت پذیرش دستیاری دندانپزشکی/ امشب آخرین مهلت انتخاب رشته
اعلام ظرفیت پذیرش دستیاری دندانپزشکی/ امشب آخرین مهلت انتخاب رشته
سابقه کار حرفه ای لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی ساختمان
سابقه کار حرفه ای لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی ساختمان
کارنامه آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد
کارنامه آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد
(عکس) خرید بلیت برای تماشای عمل جراحی پزشکان از نزدیک
(عکس) خرید بلیت برای تماشای عمل جراحی پزشکان از نزدیک
امکان انتخاب همه گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان کارشناسی سوابق تحصیلی
امکان انتخاب همه گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان کارشناسی سوابق تحصیلی
نماینده مجلس: اقتصاد ایران در حال فروپاشی است
نماینده مجلس: اقتصاد ایران در حال فروپاشی است
نظرات ثبت شده برای این مطلب

  مهدیه

29 : 15 - 5 مرداد 1397

سلام من رتبم ۴۱۷ شده از مدیریت اموزشی. بنظرتون زاهدان میارم؟

  محمد

42 : 12 - 4 مرداد 1397

سلام.
لطفا کارنامه های امسال رو هم بذارید. اگه بخواید کارنامه خودم رو هم میتونم براتون ایمیل کنم

  سیدمحمد

56 : 00 - 12 فروردين 1397

سلام. خدا خیرتون بده که این کارنامه ها رو گذاشتید. خیلی بهم کمک کرد.

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر

پیشنهاد شده

چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟! علت اصلی گرایش جوانان به همجنس بازی ! 7 تفاوت رایج در میل جنسی زنان و مردان 10 چیز را در رابطه تان اصلا و ابدا قربانی نکنید ! شش جمله خطرناک در زندگی زناشویی وابستگی شوهر به خانواده اش چه زمانی مشکل ساز میشود؟ شوهران نمونه چه ویژگی و خصلت هایی دارند؟ نقش فیلم های پورنو در روابط جنسی زن و مرد 8 زنی که مردان از آنها فراری اند ! بررسی ابعاد عشق و عاشقی از دیدگاه روانشناسی عصبی هایپر سکشوال یا اعتیاد جنسی چیست ؟ چرا نباید با مرد متاهل وارد رابطه احساسی و جنسی شد ؟ خانم های مورد علاقه آقایان چه ویژگی هایی دارند؟ رازهایی درباره مردان که هر زنی باید آنها را بداند ! صدمات و آسیب های رابطه جنسی 15 نشانه داشتن تفاهم با همسر چرا برخی مردان طالب رابطه جنسی با زنان بدکاره هستند ؟ علت تنفر از شوهر در دوران بارداری چیست؟ خیانت جنسی چه تفاوت هایی با خیانت عشقی دارد؟ 10 نشانه اصلی مردانی که از زنان سوءاستفاده میکنند! رابطه جنسی زود گذر با یک غریبه چه آسیبی به روان میزند؟ اوج میل جنسی زنان در چه سنی است؟ 10 مشکل اساسی در ازدواج های بدون رابطه جنسی ! 10کاری که پایان زندگی زناشویی را نشان میدهد ! خانم ها چرا زیاد گریه میکنند؟! چه میزان رابطه جنسی نرمال و رفتار سالم محسوب میشود؟ همه چیز درباره طلاق عاطفی زن و شوهر ! چه زمانی آماده برای بچه دار شدن هستید!؟ هنگام رابطه جنسی و ارگاسم چه اتفاقی در مغز می افتد؟ چرا نباید از ارتباط جنسی به عنوان ابزاری برای مجازات استفاده کرد؟ مسائلی که مردان هیچ وقت به آنها اعتراف نمیکنند! چرا بعد از مدتی رابطه زناشویی سرد و یکنواخت میشود؟ موضوعات مهمی که حتما همسر آینده تان باید بداند! نشانه های متاهل بودن مردی که با آن در ارتباط هستید! تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟! آیا میتوان بعد از خیانت همسر دوباره به او اعتماد کرد؟ 4 موضوع رایج در اختلافات زناشویی ! مردان چگونه با احساسات و ذهن زنان بازی میکنند؟! رابطه جنسی قبل از ازدواج خوب است یا بد؟ 10 اشتباه ویران کننده آقایان در رابطه جنسی ! باورهای غلط رایج درباره تمایلات جنسی! بهترین زمان برقراری رابطه جنسی چه زمانی است؟ جملاتی که گفتن آنها موجب سرد شدن روابط احساسی و زناشویی میشود ! حین رابطه جنسی از چه کلمات و جملاتی استفاده کنیم؟ چگونه با متفاوت بودن تمایلات جنسی همسرمان کنار بیاییم؟ آشنایی با فیزیولوژی جنسی و مکانیزم ارگاسم در خانم ها ! چگونه در مسائل جنسی از همسر خود انتقاد کنیم ؟ 5 حقیقت تلخ درباره خیانت که متاهلین باید بدانند! چرا مردان بعد از پدر شدن افسرده میشوند!؟ دو دلیل عمده طلاق زوجین از دیدگاه روانشناسی رابطه‌جنسی به عنوان یک سلاح در زندگی مشترک ! باورهای اشتباه درباره پورنوگرافی یا تصاویر مستهجن 18+ چرا بعد از رابطه جنسی حتما باید دوش گرفت؟ مهمترین دلایل خیانت به همسر ! تفاوت های میل جنسی در زنان و مردان ! حرفهایی که موجب شعله ور کردن دعوای زن و شوهری میشود ! 12 کار ممنوع بعد از دعوای زن و شوهری ! راهکارهایی برای داشتن زندگی زناشویی شاد و رمانتیک ! اشتباهات بزرگ زنان در زندگی زناشویی ! مهمترین و شایعترین بیماری های جنسی در مردان! بی میلی جنسی و سرد مزاجی زنان ناشی از چیست؟ انتقال بیماری های جنسی و مقاربتی بدون رابطه جنسی ! نداشتن رابطه جنسی چه عواقبی دارد؟ آیا میل جنسی خیلی زیاد یک بیماری محسوب میشود؟ 10 نکته روانشناسی درباره خودمان که نمی دانیم! کارهایی که زنان بعد از نزدیکی و رابطه جنسی باید انجام دهند! 10 بیماری که موجب کاهش میل جنسی خانم ها میشود! معرفی 14 بیماری مقاربتی و آمیزش جنسی همه چیز درباره ترانس سکشوال(دو جنسه ها) و عمل تغییر جنسیت‌ ! خطرناکترین و بی ثبات ترین نوع ازدواج ! همه چیز درباره ازدواج سفید در ایران! زیاده روی در رابطه جنسی چه تبعاتی دارد؟ انسان های نرمال هر چند وقت یکبار رابطه جنسی دارند؟ آشنایی با رفتارهای جنسی پر خطر ! جمله ای که اختلافات و بحث های زناشویی را پایان میدهد! آمیزش جنسی برای چه کسانی مضر است؟ سکس تراپی یا آمیزش درمانی برای چه کسانی لازم است؟ با شوهر دروغگو چگونه رفتار کنیم؟ آشنایی با 8 انحراف جنسی شایع افزایش میل جنسی و بهبود روابط زناشویی با روغن های اسانس! جذاب ترین روز برای رابطه جنسی از نظر خانم ها ! باورهای نادرست درباره ارگاسم زنان در رابطه جنسی! چه زمانی رابطه جنسی برای بدن مضر است؟ جذاب ترین رفتارهای جنسی در روابط زناشویی ! مقایسه همسر با دیگران چه آسیبی به زندگی میزند؟ 4 سوال جنسی رایج در بین آقایان 10 کاری که قبل از رابطه جنسی نباید انجام داد! زندگی پس از برملا شدن خیانت ! آشنایی با اختلالات جنسی زنانه

داغ ترین مطالب

کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر!
«دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟! (فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران ! چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران
(فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟ ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند! عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
پاسخ مسئولین به کمپین فرزندت_کجاست ؟
دلار بخریم یا نه؟ (عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد ! شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
ماجرای تکان دهنده اردوی دانش آموزی یزد به گرجستان!
خانم‌های خانه‌دار به شمش و طلای آب شده رو آورده‌اند! وزیر کار، بیکار شد/ رای عدم اعتماد به ربیعی چرا زنان امروزی شوهرانشان را کتک میزنند؟!
(فیلم) در صورت پیروزی هیتلر دنیا چگونه میشد؟
یک پیش بینی علمی وحشتناک! ازدواج مرد عرب با یک جن به نام میمونه ! (فیلم) خاطره جالب یک توریست درباره پول های ایرانی!
راهکارهای رئیس دولت اصلاحات برای خروج از وضع کنونی کشور
ناگفته های جنسی از حرمسراهای قاجار ! (عکس) اجسادی که پس از مرگ مدلینگ شدند ! «طرح خدمت سربازی دخترها» در مجلس
چرا زنان حرم ناصرالدین شاه سبیل داشتند؟
جادویی شدن با خوردن آب گندیده جسد مکشوفه ! (عکس) تجمع طلاب مشهدی در اعتراض به وضعیت معیشتی مردم این سه دختر پدرشان را به طرز فجیعی کشتند
چگونه خاطرات و اتفاق های بد گذشته را فراموش کنیم؟
گریه های پسر ۶ ساله پدر را از اعدام نجات داد مذاکره رییس جمهور روحانی و ترامپ در 28 مرداد؟ صیغه و ازدواج موقت 99 هزار تومانی!
پلان های سخیف جنسی، واکنش های تند به فیلم هزارپا !
ماجرای عجیب اخراج 3 استاد دانشگاه نخبه ! حقایقی شگفت انگیز درباره بدن انسان !!!
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.