سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Saturday, 2018 18 August - شنبه 27 مرداد 1397

بخش ها

16 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم اقتصادی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته علوم اقتصادی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

کد: 1805156636
آخرین بروزرسانی: 47 : 01 - 26 ارديبهشت 1397

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهدورهنام گرایشنمره حدنصاب دانشگاه
علوم اقتصادی / دانشگاه صنعتی شریف - تهرانروزانهاقتصاد ایران5100
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانروزانهاقتصاد پولی5016
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسروزانهاقتصاد بین الملل5014
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانروزانهاقتصاد بین الملل5014
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهتوسعه اقتصادی4831
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهاقتصاد منابع4774
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهاقتصاد پولی4753
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهتوسعه اقتصادی4740
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهاقتصادسنجی4725
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهاقتصادسنجی4692
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)روزانهاقتصاد پولی4616
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)روزانهتوسعه اقتصادی4525
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهتوسعه اقتصادی4444
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دومتوسعه اقتصادی4413
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دوماقتصاد منابع4375
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دوماقتصاد سنجی4313
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد منابع4297
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهاقتصاد شهری و منطقه ای4284
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد پولی4284
علوم اقتصادی / دانشگاه تبریزروزانهاقتصاد بین الملل4278
علوم اقتصادی / دانشگاه یزدروزانهاقتصاد پولی4236
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد بین الملل4151
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهاقتصاد بخش عمومی 4094
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد پولی4026
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد پولی4011
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد بخش عمومی 4011
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد بخش عمومی 4011
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصادسنجی4000
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد بین الملل4000
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران)روزانهاقتصادسنجی3997
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهاقتصاد مالی3985
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد پولی3967
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوماقتصاد بین الملل3930
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوماقتصاد سلامت3930
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهتوسعه اقتصادی3927
علوم اقتصادی / دانشگاه یزدروزانهتوسعه اقتصادی3927

 

نام دانشگاه یا موسسهدورهنام گرایشنمره حدنصاب دانشگاه
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهتوسعه اقتصادی3900
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد بخش عمومی 3890
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصادسنجی3888
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهتوسعه اقتصادی3880
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهاقتصاد بین الملل3814
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد بین الملل3814
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد منابع3814
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد ایران3746
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)نوبت دوماقتصاد پولی3619
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - كرمانشاهروزانهتوسعه اقتصادی3523
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)نوبت دومتوسعه اقتصادی3520
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوماقتصاد بخش عمومی 3206
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید باهنر - كرمانروزانهاقتصاد بین الملل2989
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد بین الملل2976
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد پولی2923
علوم اقتصادی / دانشگاه سمناننوبت دوماقتصاد پولی2900
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد پولی2899
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دومتوسعه اقتصادی2887
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد پولی2809
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهاقتصاد پولی2800
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهتوسعه اقتصادی2800
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهاقتصاد بین الملل2800
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد بخش عمومی 2769
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد بین الملل2762
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد پولی2762
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دوماقتصاد مالی2760
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد بخش عمومی 2736
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد سنجی2735
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگردانتوسعه اقتصادی2729
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوماقتصاد شهری و منطقه ای2724
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دومتوسعه اقتصادی2721
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگردانتوسعه اقتصادی2701
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد منابع2693
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوماقتصاد پولی2681
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوماقتصاد بین الملل2616
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد سنجی2605
علوم اقتصادی / دانشگاه سمناننوبت دوماقتصاد بخش عمومی 2600
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد سنجی2574
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگرداناقتصاد منابع2530
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگرداناقتصاد سنجی2506
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دوماقتصاد بین الملل2483
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد اسلامی2378
علوم اقتصادی / دانشگاه غیرانتفاعی عدالتغیرانتفاعیاقتصاد پولی2027
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانپردیس خودگرداناقتصاد بین الملل1903
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - كرمانشاهپردیس خودگرداناقتصاد سنجی1611
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - كرمانشاهپردیس خودگرداناقتصاد بخش عمومی 1562
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - كرمانشاهپردیس خودگردانتوسعه اقتصادی1500
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانپردیس خودگرداناقتصاد سنجی1076
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان كیش)پردیس خودگرداناقتصاد سنجی984

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018  روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
شرایط انتخاب رشته آزمون سراسری 97 براساس سوابق تحصیلی
شرایط انتخاب رشته آزمون سراسری 97 براساس سوابق تحصیلی
سیاره های جدید و مشابه زمین شناسایی شده اند !
سیاره های جدید و مشابه زمین شناسایی شده اند !
اعلام تاریخ احتمالی انتشار نتایج آزمون دکتری تخصصی 1397
اعلام تاریخ احتمالی انتشار نتایج آزمون دکتری تخصصی 1397
نتایج اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد
نتایج اولیه آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد
تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟!
تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟!
آغاز ثبت نام آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
آغاز ثبت نام آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
جزئیات نحوه برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور
جزئیات نحوه برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور
پذیرش بدون آزمون دانشجو در ۹ رشته کارشناسی واحد علوم و تحقیقات
پذیرش بدون آزمون دانشجو در ۹ رشته کارشناسی واحد علوم و تحقیقات

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر

پیشنهاد شده

10 رفتار مشمئز کننده در زندگی زناشویی که کمتر کسی آنها را تحمل میکند ! آیا کسی که خیانت کند باز هم کار خود را تکرار خواهد کرد؟ علت اصلی گرایش جوانان به همجنس بازی ! 7 تفاوت رایج در میل جنسی زنان و مردان 10 چیز را در رابطه تان اصلا و ابدا قربانی نکنید ! شش جمله خطرناک در زندگی زناشویی وابستگی شوهر به خانواده اش چه زمانی مشکل ساز میشود؟ شوهران نمونه چه ویژگی و خصلت هایی دارند؟ نقش فیلم های پورنو در روابط جنسی زن و مرد 8 زنی که مردان از آنها فراری اند ! بررسی ابعاد عشق و عاشقی از دیدگاه روانشناسی عصبی هایپر سکشوال یا اعتیاد جنسی چیست ؟ چرا نباید با مرد متاهل وارد رابطه احساسی و جنسی شد ؟ خانم های مورد علاقه آقایان چه ویژگی هایی دارند؟ رازهایی درباره مردان که هر زنی باید آنها را بداند ! صدمات و آسیب های رابطه جنسی 15 نشانه داشتن تفاهم با همسر چرا برخی مردان طالب رابطه جنسی با زنان بدکاره هستند ؟ علت تنفر از شوهر در دوران بارداری چیست؟ خیانت جنسی چه تفاوت هایی با خیانت عشقی دارد؟ 10 نشانه اصلی مردانی که از زنان سوءاستفاده میکنند! رابطه جنسی زود گذر با یک غریبه چه آسیبی به روان میزند؟ اوج میل جنسی زنان در چه سنی است؟ 10 مشکل اساسی در ازدواج های بدون رابطه جنسی ! 10کاری که پایان زندگی زناشویی را نشان میدهد ! خانم ها چرا زیاد گریه میکنند؟! چه میزان رابطه جنسی نرمال و رفتار سالم محسوب میشود؟ همه چیز درباره طلاق عاطفی زن و شوهر ! چه زمانی آماده برای بچه دار شدن هستید!؟ هنگام رابطه جنسی و ارگاسم چه اتفاقی در مغز می افتد؟ چرا نباید از ارتباط جنسی به عنوان ابزاری برای مجازات استفاده کرد؟ مسائلی که مردان هیچ وقت به آنها اعتراف نمیکنند! چرا بعد از مدتی رابطه زناشویی سرد و یکنواخت میشود؟ موضوعات مهمی که حتما همسر آینده تان باید بداند! نشانه های متاهل بودن مردی که با آن در ارتباط هستید! تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟! آیا میتوان بعد از خیانت همسر دوباره به او اعتماد کرد؟ 4 موضوع رایج در اختلافات زناشویی ! مردان چگونه با احساسات و ذهن زنان بازی میکنند؟! رابطه جنسی قبل از ازدواج خوب است یا بد؟ 10 اشتباه ویران کننده آقایان در رابطه جنسی ! باورهای غلط رایج درباره تمایلات جنسی! بهترین زمان برقراری رابطه جنسی چه زمانی است؟ جملاتی که گفتن آنها موجب سرد شدن روابط احساسی و زناشویی میشود ! حین رابطه جنسی از چه کلمات و جملاتی استفاده کنیم؟ چگونه با متفاوت بودن تمایلات جنسی همسرمان کنار بیاییم؟ آشنایی با فیزیولوژی جنسی و مکانیزم ارگاسم در خانم ها ! چگونه در مسائل جنسی از همسر خود انتقاد کنیم ؟ 5 حقیقت تلخ درباره خیانت که متاهلین باید بدانند! چرا مردان بعد از پدر شدن افسرده میشوند!؟ دو دلیل عمده طلاق زوجین از دیدگاه روانشناسی رابطه‌جنسی به عنوان یک سلاح در زندگی مشترک ! باورهای اشتباه درباره پورنوگرافی یا تصاویر مستهجن 18+ چرا بعد از رابطه جنسی حتما باید دوش گرفت؟ مهمترین دلایل خیانت به همسر ! تفاوت های میل جنسی در زنان و مردان ! حرفهایی که موجب شعله ور کردن دعوای زن و شوهری میشود ! 12 کار ممنوع بعد از دعوای زن و شوهری ! راهکارهایی برای داشتن زندگی زناشویی شاد و رمانتیک ! اشتباهات بزرگ زنان در زندگی زناشویی ! مهمترین و شایعترین بیماری های جنسی در مردان! بی میلی جنسی و سرد مزاجی زنان ناشی از چیست؟ انتقال بیماری های جنسی و مقاربتی بدون رابطه جنسی ! نداشتن رابطه جنسی چه عواقبی دارد؟ آیا میل جنسی خیلی زیاد یک بیماری محسوب میشود؟ 10 نکته روانشناسی درباره خودمان که نمی دانیم! کارهایی که زنان بعد از نزدیکی و رابطه جنسی باید انجام دهند! 10 بیماری که موجب کاهش میل جنسی خانم ها میشود! معرفی 14 بیماری مقاربتی و آمیزش جنسی همه چیز درباره ترانس سکشوال(دو جنسه ها) و عمل تغییر جنسیت‌ ! خطرناکترین و بی ثبات ترین نوع ازدواج ! همه چیز درباره ازدواج سفید در ایران! زیاده روی در رابطه جنسی چه تبعاتی دارد؟ انسان های نرمال هر چند وقت یکبار رابطه جنسی دارند؟ آشنایی با رفتارهای جنسی پر خطر ! جمله ای که اختلافات و بحث های زناشویی را پایان میدهد! آمیزش جنسی برای چه کسانی مضر است؟ سکس تراپی یا آمیزش درمانی برای چه کسانی لازم است؟ با شوهر دروغگو چگونه رفتار کنیم؟ آشنایی با 8 انحراف جنسی شایع افزایش میل جنسی و بهبود روابط زناشویی با روغن های اسانس! جذاب ترین روز برای رابطه جنسی از نظر خانم ها ! باورهای نادرست درباره ارگاسم زنان در رابطه جنسی! چه زمانی رابطه جنسی برای بدن مضر است؟ جذاب ترین رفتارهای جنسی در روابط زناشویی !

داغ ترین مطالب

چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟!
کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر! «دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟! (فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران !
چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران (فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟ ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند!
عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
پاسخ مسئولین به کمپین فرزندت_کجاست ؟ دلار بخریم یا نه؟ (عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد !
شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
ماجرای تکان دهنده اردوی دانش آموزی یزد به گرجستان! خانم‌های خانه‌دار به شمش و طلای آب شده رو آورده‌اند! وزیر کار، بیکار شد/ رای عدم اعتماد به ربیعی
چرا زنان امروزی شوهرانشان را کتک میزنند؟!
(فیلم) در صورت پیروزی هیتلر دنیا چگونه میشد؟ یک پیش بینی علمی وحشتناک! ازدواج مرد عرب با یک جن به نام میمونه !
(فیلم) خاطره جالب یک توریست درباره پول های ایرانی!
راهکارهای رئیس دولت اصلاحات برای خروج از وضع کنونی کشور ناگفته های جنسی از حرمسراهای قاجار ! (عکس) اجسادی که پس از مرگ مدلینگ شدند !
«طرح خدمت سربازی دخترها» در مجلس
چرا زنان حرم ناصرالدین شاه سبیل داشتند؟ جادویی شدن با خوردن آب گندیده جسد مکشوفه ! (عکس) تجمع طلاب مشهدی در اعتراض به وضعیت معیشتی مردم
این سه دختر پدرشان را به طرز فجیعی کشتند
چگونه خاطرات و اتفاق های بد گذشته را فراموش کنیم؟ گریه های پسر ۶ ساله پدر را از اعدام نجات داد مذاکره رییس جمهور روحانی و ترامپ در 28 مرداد؟
صیغه و ازدواج موقت 99 هزار تومانی!
پلان های سخیف جنسی، واکنش های تند به فیلم هزارپا ! ماجرای عجیب اخراج 3 استاد دانشگاه نخبه !
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.