سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

منابع و دروس علوم اجتماعی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب علوم اجتماعی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

کد: 1805176784
آخرین بروزرسانی: 01 : 17 - 27 ارديبهشت 1397

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی )

1 - 504 لغت 2 - کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی دکتر محمد حسن کشاورز 3 - کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی تهیه و تنظیم یحیی علی بابایی و غلامرضا جمشیدی ها 4 - راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی بهناز ربیعی
روش تحقیق1 - پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دی.ای،دواس، ترجمه، هوشنگ نایبی 2 - نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ترز بیکر، ترجمه ی هوشنگ نایبی 3 - خلاصه مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 4 - طراحی پژوهشهای اجتماعی، نورمن بلیکی ترجمه ی حسن چاوشیان 5 - راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی دلبرت میلر ترجمه هوشنگ نایبی 6 - روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم تالیف ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل 7 - روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول تالیف دکتر باقر ساروخانی 8 - کندوکاوها و پنداشته ها دکتر فرامرز رفیع پور 9 - کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی
نظریه های جامعه شناسی1 - نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی 2 - خلاصه مباحث اساسی در نظریه های جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 3 - زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی/ لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی 4 - مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی1 - انسان شناسی فرهنگی ترجمه محسن ثلاثی 2 - انسان شناسی عمومی، دکتر عسکری خانقاه 3 - انسان شناسی کشف تفاوتهای انسانی ترجمه محسن ثلاثی 4 - تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، دکتر فکوهی 5 - درآمدی بر انسان شناسی ترجمه د کتر فکوهی 6 - پاره های انسان شناسی، دکتر فکوهی 7 - زنان ایل بهمئی، ترجمه دکتر رفیع فر 8 -  تأملی بر خاستگاه جامعه روستایی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام 9 -  فرهنگ برادوستی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام 10 -  منشأ عالم، حیات، انسان و زبا ن ترجمه دکتر رفیع فر 11 -  انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، دکتر مقصودی 12 -  مردم شناسی جنسیت، دکتر نرسسیانس 13 -  درآمدی بر انسان شناسی سیاسی، ترجمه دکتر فکوهی 14 -  انسان شناسی شهری، دکتر فکوهی
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی1 - مبانی جمعیت شناسی، دکتر امانی 2 - جمعیت شناسی جهان، دکتر امانی 3 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، پولار و دیگران 4 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر حبیب الله زنجانی 5 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر کاظمی پور 6 - جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، دکتر محمد میرزایی، دکتر زنجانی و دیگران 7 - کتاب جمعیت و توسعه با تأئید بر ایرا ن ( 10 مقاله دکتر محمد میرزایی) 8 - گفتاری بر جمعیت شناسی کاربردی، دکتر میرزایی 9 - جمعیت شناسی ایران دکتر امانی 10 - روش های مقدماتی تحلیل جمعیت دکتر حسن سرایی 11 - مبانی جمعیت شناسی سعید تمنا 12 -  نظریات جمعیتی، دکتر کتابی 13 -  نظریات مهاجرت، دکتر لهسایی زاده 14 -  درآمدی بر مطالعات جمعیتی، دکتر حسین محمودیان
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی1 - جامعه شناسی / آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان 2- خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 3 - جامعه شناسی شهری / دکتر شارع پور 4 - جامعه شناسی صنعتی / خانم نیره توکلی 5 - جامعه شناسی خانواده / باقر ساروخانی 6 - جامعه شناسی ارتباطات / باقر ساروخانی 7 - جامعه شناسی توسعه / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفار ی 8 - جامعه شناسی روستایی / منصور وثوقی 9 - جامعه شناسی روستایی / مهدی طالب 10 - روانشناسی اجتماعی / الیوت ارونسون؛ ترجمه حسین شکرکن 11 - نظریه ها در روانشناسی اجتماعی / مورتون دوچ و روبرت کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی 12 - تئوری های انقلاب / استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب 13 - جامعه شناسی انقلاب / دکتر پناهی 14 - جامعه شناسی تغییرات اجتماعی / غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه 15 - جامعه شناسی سازما نها / آرین قلی پور 16 - جامعه شناسی آموزش و پرورش / دکتر محمود شارع پور 17 - جامعه شناسی سیاسی / حسین بشیریه 18 - جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی / حسن ملک  انتشارات دانشگاه پیام نور 19 - جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی / دکتر یحیی علی بابایی 20 - آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)/ رحمت الله صدیق سروستانی  انتشارات آن 21 - جامعه شناسی پزشکی محمد توکل  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 22 - جامعه شناسی کار و شغل / غلامعباس توسلی
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی۱- کتاب مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، تالیف دومینیک استیریناتی، ترجمه ثریا پاک نظر، انتشارات گام نو. ۲- کتاب مطالعات فرهنگی؛ دیدگاه ها و مناقشات، تالیف محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی.  ۳- کتاب مطالعات فرهنگی؛ اصول و مبانی، مهری بهار، انتشارات سمت.
مردم شناسی فرهنگی۱- کتاب انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی فرهنگی)، تالیف امان الله قرایی مقدم، انتشارات ابجد.  ۲- کتاب انسان شناسی فرهنگی، تالیف بیتس و دانیل و فرد بلاگ، مترجم محسن ثلاثی، انتشارات علمی.  ۳- کتاب زمینه فرهنگ شناسی، تالیف محمود روح الامینی، انتشارات عطار.
نظریه های مطالعات جوانان۱- کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان، تالیف برنهارد شفرز، ترجمه کرامت الله راسخ، انتشارات نی.  ۲- کتاب جامعه شناسی جوانان ایران، تالیف محمد سعید ذکایی، انتشارات آگه.  ۳- کتاب فرهنگ مطالعات جوانان، تالیف محمدسعید ذکائی، انتشارات آگه.
آمار و ریاضی1 - کتاب روشهای آماری، دکتر کریم منصورفر 2 - ریاضیات برای دانشجویان علوم اجتماعی، دکتر کریم منصورفر 
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی۱- کتاب نظریه رفاه، سیاست اجتماعی چیست، تالیف فیتز پتریک، تونی، ترجمه هرمز همایون پور، انتشارات گام نو.  ۲- کتاب مقدمه ای بر سیاستگذاری اجتماعی، تالیف بلیکمور، کن، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.  ۳- کتاب برنامه ریزی و چشم انداز آینده آن در ایران، تالیف فیروز توفیق، مؤسسه عالی سازمان مدیریت.
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها۱- کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران.  ۲- کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف سیدحسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام.  ۳- کتاب مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف مظفر صرافی، انتشارات سمت.
حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم۱- کتاب تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم، تالیف جعفر کریمی، محمدرضا محبوب فر، انتشارات ارکان دانش.  ۲- کتاب برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، تالیف بهرام رنجبریان و محمد زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.  ۳- کتاب اصول علم اقتصاد، تالیف میثم موسایی، انتشارات نور و علم.
دانش اجتماعی مسلمین۱- کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، تالیف گروه مولفین، انتشارات سمت.  ۲- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (دو جلد)، تالیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.  ۳- کتاب دانش مسلمین، تالیف محمدرضا حکیمی، انتشارات دلیل ما.
فلسفه اسلامی۱- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء.  ۲- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۳- کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۴- کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.  ۵- کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۶- کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، 2- روش تحقیق، 3- نظریه های جامعه شناسی، 4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، 5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی، 6- مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی، 7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی، 8- مردم شناسی فرهنگی، 9- نظریه های مطالعات جوانان، 10- آمار و ریاضی، 11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی، 12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها، 13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم، 14- دانش اجتماعی مسلمین، 15- فلسفه اسلامی.

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
123456789101112131415
1) مردم شناسی -122230000000
2) جمعیت شناسی -222203000000
3) جامعه شناسی -3222003000000
4) برنامه ریزی رفاه اجتماعی-52220000000400
5) جامعه شناسی انقلاب اسلامی-3222003000000
6) مطالعات فرهنگی-621100021000
7) مطالعات جوانان-722200020200
8) مدیریت خدمات اجتماعی-621100021000
9) مدیریت راهبردی فرهنگ-6211000210000
10) برنامه ریزی توسعه منطقه ای-8222000000400
11) برنامه ریزی گردشگری-9222000000400
12) دانش اجتماعی مسلمین-10232000000030
13) فلسفه علوم اجتماعی-1122300000003
14) گردشگری مذهبی-8222000000400
15) مطالعه اوقات فراغت-7222000202000
16) پژوهش علوم اجتماعی-4242000000200
17) جامعه شناسی ورزشی *-322200300000
18) توسعه محلی1) شهری8222003000400
2) روستایی8222003000400

* پذیرش دانشجو در رشته جامعه شناسی ورزشی (رشته 17) فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم دام و طیور  و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم دام و طیور  و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه روانشناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه روانشناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم و مهندسی آب و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم و مهندسی آب و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه زبان شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه زبان شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم و مهندسی باغبانی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم و مهندسی باغبانی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
نظرات ثبت شده برای این مطلب
نظر شما

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
کنفرانس ریاضی موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.