سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Saturday, 2018 18 August - شنبه 27 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 97

29 : 23 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی سال 97

01 : 23 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی سال 97

55 : 22 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فوتونیک سال 97

01 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فوتونیک سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه فوتونیک سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم کامپیوتر سال 97

54 : 23 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم کامپیوتر سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم کامپیوتر سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی سال 97

28 : 20 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم سال 97

26 : 20 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی سال 97

24 : 20 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست سال 97

21 : 20 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 97

04 : 20 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست سال 97

57 : 19 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی سال 97

52 : 19 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی سال 97

48 : 19 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا سال 97

46 : 19 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری سال 97

42 : 19 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی سال 97

39 : 19 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گیاهی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 97

38 : 20 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی سال 97

28 : 20 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته آمار سال 97

24 : 20 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته آمار سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته آمار سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 97

21 : 20 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 97

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

25 : 07 - 13 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مجموعه شیمی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا

24 : 21 - 11 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زیست شناسی دریا

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی

15 : 03 - 6 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته اقیانوس شناسی فیزیکی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فیزیک

09 : 03 - 6 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فیزیک

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته فیزیک

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.