سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 16 August - پنجشنبه 25 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای موسیقی سال 97

31 : 23 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای موسیقی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای موسیقی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه معماری سال 97

59 : 22 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه معماری سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه معماری سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی سال 97

45 : 22 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما سال 97

21 : 21 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس سال 97

15 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی سال 97

01 : 00 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی سال 97

59 : 23 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری سال 97

56 : 23 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری سال 97

52 : 23 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی سال 97

49 : 23 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته نمایش عروسکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی سال 97

47 : 23 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه طراحی شهری سال 97

45 : 23 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه طراحی شهری سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه طراحی شهری سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فرش سال 97

01 : 21 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فرش سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فرش سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی سال 97

00 : 21 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی سال 97

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

02 : 06 - 19 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته برنامه ریزی شهری

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

48 : 05 - 19 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

50 : 04 - 18 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته طراحی پارچه و لباس

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فرش

45 : 04 - 18 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فرش

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته فرش

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی

40 : 04 - 18 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای موسیقی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما

48 : 22 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای نمایشی و سینما

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد نمایش عروسکی

43 : 22 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد نمایش عروسکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته نمایش عروسکی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

36 : 22 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای پژوهشی و صنایع اصلی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی

30 : 22 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای تصویری و طراحی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

24 : 22 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای ساخت و معماری

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.